ՊԱՔ­ՈՒԻ ՋԱՐ­ԴԵ­ՐԷՆ ՓԱԽՍ­ՏԱ­ԿԱ­ՆԻ ՅՈՒ­ՇԵ­ՐՈՒ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿՈՒՄ

0 0
Read Time:3 Minute, 34 Second

 Նո­րա­հաս­տատ hybooksonline.com հրա­տա­րակ­չա­տու­նը, որուն առա­քե­լու­թիւնը ելեկտ­րո­նա­յին գիր­քե­րու լոյս ըն­ծա­յումն է, Յու­նիս 17, 2012-ին լոյս ըն­ծա­յած է Ան­նա Աստ­ուա­ծա­տուր­եան-Թըր­քո­թի անգ­լե­րէն լե­զուով “Nowhere, a Story of Exile“ յու­շագ­րու­թիւնը:

Հե­ղի­նա­կը կը նկա­րագ­րէ իր ման­կու­թիւնը: Ան իր ման­կու­թիւնը կորսն­ցու­ցած է 1988-ին, Խորհր­դա­յին Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղաք Պա­քու քա­ղա­քին մէջ:

Ոե­ւէ աղջ­նա­կի նման, ան ու­նե­ցած է իր երազ­ներն ու ձգտում­նե­րը: Սա­կայն անոր կեան­քը գլխի­կոր դար­ձած է երբ ազե­րի­նե­րը ձեռ­նար­կած են ահա­բեկ­չու­թեան եւ բռնի մի­ջոց­նե­րով հա­յե­րու տե­ղա­հա­նու­թեան: Ան­նա­յին ըն­տա­նի­քը պար­տադր­ուած է փա­խուստ տալ եւ ապաս­տա­նիլ Հա­յաս­տան, որ այդ ժա­մա­նակ կգած էր եր­կի­րը հար­ուա­ծած աղէ­տա­լի երկ­րա­շար­ժին հե­տե­ւան­քով եւ ի վի­ճա­կի չէր ըն­դու­նե­լու ազր­պէյ­ճա­նա­կան փոկ­րոմ­նե­րու հե­տե­ւան­քով տե­ղա­հան­ուած հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր հա­յե­րը: Հա­յաս­տան հաս­նե­լէ ետք, ջե­րու­ցու­մէ զուրկ նկու­ղի մը մէջ հաս­տատ­ուած ու շրջա­փակ­ուած երկ­րի մը պար­տադր­ուած դժուա­րա­գոյն պայ­ման­նե­րուն մէջ ապ­րե­լով, Ան­նան դարձ­եալ ինք­զինք կը գտնէ “դրսե­ցի“ի կար­գա­վի­ճա­կին մէջ, այս ան­գամ‘ ի՛ր իսկ ժո­ղո­վուր­դին մօտ ըն­դու­նե­լու­թիւն չգտնե­լով:

“Nowhere, a Story of Exile“ հա­տո­րը սրտաճմ­լիկ վա­ւե­րագ­րու­թիւն մըն է, որ գրուած է պա­տա­նի աղջ­նա­կի մը պա­հած յու­շագ­րու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն: Յու­շեր‘ որոնք կը նկա­րագ­րեն Պաք­ուի հա­կա­հայ կազ­մա­կերպ­ուած ահա­բեկ­չու­թիւնը, փախս­տա­կա­նի իր կեան­քը եւ ինք­նու­թեան փնտռտու­քի պայ­քա­րը. այս բո­լո­րը կը զար­գա­նան մինչ փուլ կու գայ Խորհր­դա­յին Միու­թիւնը:

Ան­նա Աստ­ուա­ծա­տուր­եան-Թըր­քո­թի այս յու­շագ­րու­թիւնը լու­սար­ձա­կի տակ կ՛առ­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի հա­յու­թեան ապ­րած ահեղ ող­բեր­գու­թիւնը, որուն մա­սին հազ­ուա­դէ­պօ­րէն կը խօս­ուի Արեւ­մուտ­քի մէջ: Իսկ Ան­նա­յին ապ­րած անձ­նա­կան ող­բեր­գու­թիւնը լու­սար­ձա­կի տակ կ՛առ­նէ ամ­բողջ աշ­խար­հի տա­րած­քին ցե­ղա­յին զտու­մի զոհ երե­խա­նե­րու տա­ռա­պան­քը:

Ան­նա Աստ­ուա­ծա­տուր­եան-Թըր­քո­թը Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ հաս­տատ­ուած է 1992-ին, որ­պէս Պաք­ուէն փա­խած հայ ապաս­տան­եալ: Ան Ամե­րի­կա­յի քա­ղա­քա­ցի դար­ձած է 1997-ին: Իրա­ւա­բա­նու­թիւն ու­սա­նե­լով, Ան­նան մաս կազ­մած է ամե­րի­կա­ցի­նե­րու առա­ջին խմբա­կին, որոնք աշ­խա­տած են Լա Հէ­յի Ոճ­րա­դատ Մի­ջազ­գա­յին Ատ­եա­նէն ներս. Ան­նան ատ­եա­նին ծա­ռա­յած է որ­պէս քար­տու­ղար: Աւե­լի կա­նուխ, ան որ­պէս դի­տորդ ներ­կայ գտնուած է Մ.Ա.Կ.-ի նիս­տե­րուն, որոնց ըն­թաց­քին հիմ­նադր­ուած է յիշ­եալ ատ­եա­նը:

Ան­նան ներ­կա­յիս կը բնա­կի Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ եւ կ՛աշ­խա­տի ֆի­նան­սա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու մար­զէն ներս: Ան ամուս­նա­ցած է եւ ու­նի եր­կու երե­խայ:

“Nowhere, a Story of Exile“ գիր­քը կա­րե­լի է ստա­նալ $9.99-ի Amazon.com եւ hybooksonline.com կայ­քէ­ջե­րէն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles