ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ .- ՔԵ­ՐԻ – ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

0 0
Read Time:3 Minute, 29 Second

p1 kerry_nalbandyan  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Երեք­շաբ­թի, Յու­նիս 4-ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի, ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի իր պաշ­տօ­նա­կից Էդ­ուարդ Նալ­պանտ­եա­նը:

Մամ­լոյ ասու­լի­սի ըն­թաց­քին Քե­րին ջերմ խօս­քեր փո­խան­ցե­լով իր հիւ­րին անդ­րա­դար­ձած է Ար­ցա­խի խնդրին, շեշ­տե­լով, որ կը փա­փա­քի հաս­նիլ շրջա­նի սա­ռեց­ուած խնդրի լուծ­ման: Ան յա­տուկ շեշ­տեց թէ բո­լոր կող­մե­րու խօս­քե­րը, ըսե­լով որ նկա­տի ու­նի ոչ միայն Ատր­պէյ­ճա­նը, այ­լեւ` Թուրք­ի­ան, Ռու­սաս­տա­նը եւ Իրա­նը: Քե­րի որե­ւէ անդ­րա­դարձ չկա­տա­րեց հայ-թրքա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու մա­սին:

“Եր­բեք պա­տե­րազ­մի եւ տագ­նա­պի վե­րա­դարձ մը չենք փա­փա­քիր ու­նե­նալ: Կը հա­ւա­տամ, որ յա­ռա­ջըն­թա­ցի ու­ղի մը գո­յու­թիւն ու­նի, եւ մենք պի­տի շա­րու­նա­կենք լռել­եայն եւ համ­բե­րա­տա­րու­թեամբ ջանք թա­փել կող­մե­րը քա­ջա­լե­րե­լու կամ որ­դեգ­րե­լու վստա­հու­թեան կա­ռուց­ման քայ­լեր, որոնք առա­ւել յա­ռա­ջըն­թա­ցի կ՛ա­ռաջ­նոր­դեն, կամ ալ այս հար­ցով լու­ծու­մի մը ու­ղին գտնե­լու“,  ըսաւ Քե­րի:

Նշենք թէ, Քե­րի նա­եւ տե­սակ­ցած էր Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­ր Էլ­մար Մահ­մետ­ի­ա­րո­վի հետ: Մահ­մետ­ի­ա­րով յայտ­նած է, որ ինք կը հա­ւա­տայ, թէ Ատր­պէյ­ճան կրնայ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու օժան­դա­կու­թեամբ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը շրջան­ցել: “Տագ­նա­պին ամ­բողջ ժխտա­կան ար­դիւն­քը անց­եա­լին պի­տի պատ­կա­նի, եւ մենք յա­ջող հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ իբ­րեւ լաւ դրա­ցի­ներ իրա­րու կող­քին ապ­րե­լու պայ­ծառ ապա­գա­յին պի­տի նա­յինք“, յայտ­նեց ան:

Մահ­մետ­ի­ա­րով յայտ­նեց, որ Ատր­պէյ­ճան յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թիւն կ՛ըն­ծա­յէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հետ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թեանց եւ վստա­հու­թիւն յայտ­նած, որ տնտե­սու­թեան, ներդ­րու­մի եւ ու­ժա­նիւ­թի մար­զե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն մէջ յա­ջող հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը առա­ւել եւս պի­տի ամ­րապնդ­ուի:

Անդ­րա­դառ­նա­լով Ար­ցա­խի տագ­նա­պին մա­սին` Մա­հմետ­ի­ա­րով դի­տել տուաւ, թէ ստեղծ­ուած գո­յա­վի­ճա­կը պէտք է փո­փո­խու­թեան են­թարկ­ուի: Ան նա­եւ շեշ­տեց, որ բա­նակ­ցու­թեանց մէջ յա­ռաջ­դի­մու­թիւն ար­ձա­նագ­րե­լու հա­մար Հա­յաս­տան իր ամ­բողջ ու­ժե­րը պէտք է հե­ռաց­նէ “բռնագ­րաւ­եալ հո­ղե­րէն“:

Այս հան­դի­պում­նե­րու կող­քին, նշենք թէ Յու­նիս 3-էն 4 լուս­ցող գի­շե­րը, Ար­ցա­խի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­մա­նա­գիծ Քար­վա­ճա­ռի (Քել­բա­ջար) ուղ­ղու­թեամբ, ազե­րի ու­ժեր յար­ձա­կում կա­տա­րած են եւ եր­կա­րա­տեւ բա­խու­մէ ետք հայ­կա­կան կող­մը կրցած է կա­սեց­նել ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կու­մը, նա­հան­ջի մատ­նե­լով թշնա­մին:

Տե­ղե­կու­թիւն կայ նա­եւ այն մա­սին, որ հայ­կա­կան բա­նա­կի քա­նի մը զի­նուոր­ներ մարմ­նա­կան թե­թեւ վնաս­ներ ստա­ցած են, սա­կայն զո­հեր չկան:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles