ՇՈՒՇԻԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԱՔԱՐ

0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

Նոյ. 26ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ աւան­դու­թիւն դար­ձած »Հա­յաս­տան­ Հիմ­նադ­րա­մի Հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նը« (Թե­լե­թոն): Այս տար­ուայ հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նի հա­սոյ­թը, յատ­կաց­ուե­լու է Շուշիի վե­րա­կանգ­ման եւ շէ­նաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րին:

Ըստ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եա­նի՝ Շուշիի զար­գա­ցու­մը ար­ժա­նա­պա­տուու­թեան խնդիր է, քա­ղա­քի շէ­նա­ցու­մը աշ­խար­հին ցոյց կու տայ հայ ժո­ղովր­դի մի­աս­նա­կա­նու­թիւնը եւ մի­ա­կա­մու­թիւնը, ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թեան, ան­կախ եւ ինք­նիշ­խան պե­տու­թեան շա­րու­նա­կա­կան զար­գաց­ման ու հզօ­րաց­ման, Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Սփիւռք եռամ­ի­աս­նու­թեան ամ­րապնդ­ման գոր­ծում: Մեր մա­մու­լը, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներն ու միու­թիւն­նե­րը, ժո­ղովր­դի լայն խա­ւե­րը, գի­տակ­ցա­կան մօ­տե­ցու­մով պէտք է սա­տար հան­դի­սա­նան այս դրա­մա­հա­ւա­քին:

Բա­ւա­կան չէ միայն, հայ մե­ծա­հա­րուստ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թիւնը, դրանց կող­քին քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն շատ աւե­լի ազ­դե­ցիկ կը լի­նի, թէ­կուզ չնչին գու­մար­նե­րով, հա­մայն հա­յու­թեան զանգ­ուա­ծա­յին մաս­նակ­ցու­թիւնը, որով յատ­կա­պէս այս օրե­րին կÿապա­ցու­ցենք մեր ազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան հա­սու­նու­թիւնն, նուիր­ուա­ծու­թիւնը եւ մեր ան­սա­կար­կե­լի հա­ւա­տամ­քը Ղա­րա­բաղ­եան հիմ­նա­հար­ցին պատ­մու­թիւնը չի ար­դա­րաց­նէ մեզ, եթէ բա­ւա­կա­նա­նաք միայն լօ­զուն­գա­յին ճա­ռե­րով ու յո­րոր­նե­րով:

Յի­շենք Շուշիի ազա­տագր­ման օրե­րի հա­մայն հա­յու­թեան ցնծու­թիւնն ու ու­րա­խու­թիւնը:

Յի­շենք Շու­շին ազա­տագ­րող ազա­տա­մար­տիկ­նե­րին ու ան­մա­հա­ցած հե­րոս­նե­րին:

Մեր նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րով, իրա­կա­նաց­նենք Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի միջ­նա­բեր­դը հան­դի­սա­ցող Շուշիի վե­րա­շի­նու­թեան եւ բար­գա­ւաճ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը:

 

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles