ՇԻՔԱԿՈՅԻ “ՍԱՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՊԱՏ“ ՊԱ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ԲԱ­ՑԱ­ՌԻԿ ԵԼՈՅ­ԹԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 5 Second

 Լու­սա­նկար­ներ`  Մարալ Սօսիի

Թղթա­կից

 Աւե­լի քան 400 մշա­կու­թա­սէր հան­դի­սա­տես­նե­րու, Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 13-ի երե­կոյ­եան, Սրբոց Թարգ­ման­չաց Վար­դա­պետ­նե­րու տօ­նին, Շի­քա­կո­յի “Հա­մազ­գա­յին“ Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան “Սար­դա­րա­պատ“ պա­րա­խում­բի ելոյ­թը բա­ցա­ռիկ յա­ջո­ղու­թեամբ պսակ­ուե­ցաւ:

Ար­դա­րեւ, երեք տա­րի­նե­րու վրայ եր­կա­րող ան­դուլ աշ­խա­տան­քի պտուղն էր, որ վա­յե­լե­ցին ներ­կա­նե­րը: Շնոր­հիւ ան­շա­հախն­դիր պա­րու­սոյց­ներ տիկ. Հու­րի Փա­փազ­եա­նի եւ օր. Սօ­նա Պի­րազ­եա­նի ան­վե­րա­պահ ու տքնա­ջան աշ­խա­տան­քին:

Երե­կո­յի բա­ցու­մը կա­տա­րեց վար­չու­թեան ան­դամ պրն. Թով­մաս Օհան­եան:

Ապա բեմ բարձ­րա­ցաւ վար­չու­թեան ժրա­ջան ատե­նա­պետ պրն. Յա­րութ Մի­քա­յէլ­եան, որ Շի­քա­կո­յի Հա­մազ­գա­յի­նի ու պա­րա­խում­բի հա­կիրճ պատ­մա­կա­նը ընե­լէ ետք, խօս­քը տուաւ Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի “Հա­մազ­գա­յին“ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պրն. Յա­կոբ Մել­քոն­եա­նին:

Այ­նու­հե­տեւ բե­մա­հար­թա­կը ամ­բող­ջու­թեամբ տրա­մադր­ուե­ցաւ Շի­քա­կո­յի “Սար­դա­րա­պատ“ եւ Տիթ­րոյ­թի “Հա­մազ­գա­յին“ի “Արաքս“ պա­րա­խում­բե­րուն, որոնք “Երազ Իմ Եր­կիր“ կար­գա­խօ­սին  ներ­քեւ յա­ջոր­դա­բար ներ­կա­յա­ցու­ցին “Բերդ Պար“, “Երազ Իմ Եր­կիր“, “Ծի­րա­նի Ծառ“ եւ “Կա­գա­ւի Եր­գը“, “Զա­ռօթ­նուկ“, “Շի­րա­կի Պար“, “Ուրմ­ի­ա­ցի Պար“, “Լո­րի-ի Կա­նանց պար“, “Քո­չա­րի“, “Աղ­ջիկ­նե­րի Խաղ Պար“, “Տօ­նա­կան“ եւ “Աւա­րայր“:

15 վայրկ­եան դա­դա­րէ մը ետք, անոնք շա­րու­նա­կե­ցին հմա­յել ներ­կան­ե­րը, պա­րե­լով “Ծո­վից Ծով“, “Թամ­զա­րա“, “Ման­րան­կար“, “Նի­նօ“, “Սօ­նու­րի“, “Ծա­մե­րով Պար“, “Նու­նու­ֆար“, “Վա­րա­գայ Լեռ­նի Պար“, “Հզօր Հա­յաս­տան“ եւ վեր­ջա­պէս “Ես Սի­րում Եմ Իմ Եր­կի­րը“: Ու ապա յոտն­կայս ծա­փա­հա­րու­թիւննե­րու տա­րա­փին ներ­քեւ, վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րը ծաղ­կե­փուն­ջեր ներ­կա­յա­ցու­ցին զոյգ պա­րա­խում­բե­րու պա­րու­սոյց­նե­րուն, որ­մէ ետք, Շի­քա­կո­յի վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տը բարձր գնա­հա­տե­լով տեղ­ւոյս պա­րա­խում­բի պա­րու­սոյց­նե­րը, յա­նուն վար­չու­թեան, անոնց յանձ­նեց յու­շա­տախ­տակ­ներ եւ ոսկ­եայ ման­եակ­ներ:

Ար­դար գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցաւ ու ոսկ­եայ ման­եակ մը տրուե­ցաւ նա­եւ տիկ. Հեր­մի­նէ Խո­լամ­եա­նին:

Իս­կա­պէս ան­մո­ռա­նա­լի երե­կոյ մը, որու ըն­թաց­քին աս­մուն­քով ելոյթ ու­նե­ցան տի­կին­ներ` Լու­սի­նէ Թոր­եան եւ Նա­րի­նէ Ասատր­եան:

Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն ձեռ­նար­կը հո­վա­նա­ւո­րող ազ­գա­յինն­երուն եւ բո­լոր անոնց, որոնք այս կամ այն ձե­ւով օգ­տա­կար դար­ձան այս ձեռ­նար­կի յա­ջո­ղու­թեան:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles