ՇԱՆԹ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ԵԱ­ՆԻ ԱԶԱՏ ԱՐ­ՁԱԿ­ՄԱՆ ԳԾՈՎ ՆԱ­ՄԱԿ` ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՀԱՆ­ՐԱ­ԾԱ­ՆՕԹ ԴԷՄ­ՔԵ­ՐՈՒ

0 0
Read Time:2 Minute, 41 Second

p5 azatutyun_shantin_11  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Աւե­լի քան 1500 քա­ղա­քա­ցի­ներ դի­մում նա­մակ մը յղած են մի­ջազ­գա­յին հան­րա­ծա­նօթ դէմ­քե­րու, ար­ծար­ծե­լով, անց­եալ Նո­յեմ­բեր 5-էն ի վեր, բան­տարկ­ուած Շանթ Յա­րու­թիւն­եա­նի եւ իր տասն­եակ մը ըն­կեր­նե­րու հար­ցը:

Այս կոչ-նա­մա­կը յղուած է նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յին, Գեր­ման­իոյ վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լին, Զուի­ցեր­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Տիտիէ Պուր­խալ­թե­րին, Մ.Ա.Կ.-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մու­նին եւ Վա­տի­կա­նի Փրան­կիս­կոս Ա. Պա­պին:

Շանթ Յա­րու­թիւն­եան ընդ­դի­մա­դիր այն քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչն է, որ անց­եալ Հոկ­տեմ­բե­րին եւ Նո­յեմ­բե­րի սկիզ­բը ձեռ­նար­կած էր բո­ղո­քի շարք մը ցոյ­ցե­րու “Ես սկսում եմ յե­ղա­փո­խու­թիւն, կար­գա­խօ­սով“: Նո­յեմ­բեր 5-ին, ինք եւ իր հա­մա­խոհ­նե­րը Ազա­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ ապա­հո­վու­թեան ու­ժե­րուն հետ լուրջ բա­խում­ներ ու­նե­ցած էին, որ­մէ ետք` ինք եւ իր 13 ըն­կեր­նե­րը ձեր­բա­կալ­ուած էին:

Վե­րո­յիշ­եալ նա­մա­կին մէջ, կը նշուի թէ.- “Եր­կու ամիս են­թարկ­ուե­լով ֆի­զի­քա­կան եւ հո­գե­բա­նա­կան ճնշում­նե­րի եւ բռնու­թիւն­նե­րի: Դեկ­տեմ­բե­րի 24ին բան­տում Շանթ Յա­րու­թիւն­եա­նը դի­մել է ծայ­րա­յեղ մի­ջո­ցի հա­ցա­դու­լի, պա­հան­ջե­լով վե­րաց­նել ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րի ար­գել­քը եւ կեան­քի անվ­տան­գու­թեան երաշ­խիք­ներ: Գտնուե­լով հա­ցա­դու­լի մէջ` նա մնա­ցել է ծայ­րա­յեղ վի­ճա­կում առանց անհ­րա­ժեշտ բժշկա­կան հսկո­ղու­թեան, առանց ար­տա­քին աշ­խար­հի հետ շփման հնա­րա­ւո­րու­թեան, նա իրա­ւունք չու­նի հան­դի­պել ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի հետ, ցան­կա­ցած այ­ցե­լու­թիւն մերժ­ւում է… Դի­մում ենք Ձեզ, աշ­խար­հի ամե­նա­ազ­դե­ցիկ եւ ամե­նա­ո­գեշն­չող անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րին` խնդրե­լով լսել այս հրա­տապ կո­չը: Մեր եր­կի­րը փլուզ­ւում է բռնա­տի­րա­կան Ռու­սաս­տա­նի ճնշման տակ, մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ան­տար­բե­րու­թեան ու լռու­թեան ներ­քոյ…“:

Յա­րու­թիւն­եան դադ­րե­ցու­ցած է հա­ցա­դու­լը, որ սկսած էր աւե­լի քան եր­կու շա­բա­թէ ի վեր: Նշենք թէ, Յա­րու­թիւն­եա­նին զօ­րակ­ցե­լու եկած էր նա­եւ վեր­ջերս ար­տերկ­րէն վե­րա­դար­ձած “Ժա­ռան­գու­թիւն“ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles