ՅԱ­ՌԱ­ՋԻ­ԿԱՅ ՍԵՊ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻՆ ՊԻ­ՏԻ ԲԱՑ­ՈՒԻՆ ՏԻ­ԼԻ­ՃԱ­ՆԻ ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԴՊՐՈ­ՑԻՆ ԴՌՆԵ­ՐԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 43 Second

p5 arm Campus_site  ԵՐԵ­ՒԱՆ (“Եռա­գոյն“).- Տի­լի­ճա­նի մէջ, 2011-էն ի վեր կա­ռու­ցուող մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցը իր առա­ջին աշա­կերտ­նե­րը պի­տի ըն­դու­նի Սեպ­տեմ­բեր 1, 2014-ին: Այս գծով, նո­րա­կա­ռոյց դպրո­ցի վայ­րին մէջ այս մա­սին լրագ­րող­նե­րուն տե­ղե­կա­ցուց “Թրոյ­քա Տի­ա­լոկ“ ըն­կե­րու­թեան նախ­կին ղե­կա­վար` “Տի­լի­ճան“ մի­ջազ­գա­յին դպրոց նա­խա­գի­ծի հիմ­նա­դիր Ռու­բէն Վար­դան­եա­նը: Ան յայտ­նեց, որ դպրո­ցի կա­ռուց­ման հա­մար ար­դէն իսկ ծախս­ուած է քսան միլի­ոն տո­լար, իսկ դպրո­ցի կա­ռու­ցու­մը աւար­տե­լու հա­մար, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, նա­խա­տես­ուած է 180 միլի­ոն տո­լար: p5 arm dilijan“Այս­տեղ սո­վո­րե­լու են տար­բեր ազ­գու­թիւն­նե­րի երե­խա­ներ, որից յե­տոյ նրանք հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՛ու­նե­նան ըն­դուն­ուե­լու համա­շա­խար­հա­յին ճա­նա­չում ու­նե­ցող հա­մալ­սա­րան­ներ: Սա շատ կա­րե­ւոր նա­խա­գիծ էր մեզ հա­մար: …Սա իմ երա­զանքն էր, որ իմ երե­խա­նե­րը գան ու Հա­յաս­տա­նում սո­վո­րեն ու նման հե­ղի­նա­կա­ւոր դպրոց լի­նի նա­եւ այս­տեղ“ , յայտ­նեց Ռու­բէն Վար­դան­եան:p5 arm serj-dilijan

Ան ընդգ­ծեց, որ իր երե­խա­նե­րը Տի­լի­ճա­նի մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցին մէջ պի­տի ու­սա­նին միայն այն պա­րա­գա­յին, երբ կա­րե­նան քննու­թիւն­նե­րը յանձ­նել եւ վստա­հու­թիւն յայտ­նեց, որ դպրո­ցը կա­րե­ւոր դեր պի­տի խա­ղայ տա­րա­ծաշր­ջա­նին հա­մար:

Դպրո­ցը ար­դէն մի­ա­ցած է UWC-ի (United World Colleges) Մի­աց­եալ հա­մաշ­խար­հա­յին քո­լէճ­նե­րու ցան­ցին:Նշենք, որ դպրո­ցը իր տե­սա­կով պի­տի փո­խա­րի­նէ ներ­կա­յիս աւագ դպրո­ցին, ուր ու­սա­նող­նե­րուն մօտ եօ­թա­նա­սուն առ­հա­րիւ­րը կրթա­թո­շակ պի­տի ստա­նայ, որ պի­տի գո­յա­նայ դպրո­ցի հիմ­նար­կին փո­խանց­ուած կարգ մը բա­րե­րար­նե­րու գու­մար­նե­րէն: Դպրո­ցին մէջ ու­սա­նե­լու եւ բնա­կե­լու հա­մար տա­րե­կան վճա­րը պի­տի ար­ժէ երե­սուն հա­զար տո­լար` նե­րառ­եալ սնուն­դը:p5 arm n

Տի­լի­ճա­նի մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցին մէջ պի­տի դա­սա­ւան­դեն տար­բեր եր­կիր­նե­րէն եկած մաս­նա­գէտ ու­սու­ցիչ­ներ, ինչ­պէս նա­եւ տե­ղա­ցի մաս­նա­գէտ­ներ:

p5 arm Veronika-Zonabend  Ռու­բէն Վար­դան­եան վստա­հե­ցուց, որ ար­դէն իսկ մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղծ­ուած է դպրո­ցի նկատ­մամբ` յատ­կա­պէս Հա­յաս­տա­նի եւ Վրաս­տա­նի մէջ բնա­կող ար­տա­սահ­ման բնա­կող­նե­րու, ինչ­պէս նա­եւ Սփիւռ­քի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու եւ տե­ղա­ցի հա­յե­րու կող­մէ: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ` կրթու­թիւն պի­տի ստա­նան 650 աշա­կերտ­ներ, որոնց թիւը յե­տա­գա­յին կը նա­խա­տես­ուի բազ­մաց­նել` հասց­նե­լով հա­զա­րի:

Քա­նի մը շէն­քե­րէ կազմ­ուած դպրո­ցի շի­նա­րա­րու­թեան վրայ ներ­կա­յիս կը գոր­ծեն մօտ 500 աշ­խա­տա­ւոր, որոնց­մէ հա­րիւ­րը տե­ղա­ցի­ներ են, իսկ մնաց­եալ­նե­րը Հա­յաս­տա­նի տար­բեր քա­ղաք­նե­րու եւ գիւ­ղե­րու բնա­կիչ­ներ: Հ.Հ. նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան վեր­ջերս, աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով այ­ցե­լեց Տի­լի­ճան` ան­ձամբ հե­տե­ւե­լու, թէ ինչ­պէս կ՛ըն­թա­նան մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցի շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը:

Նշենք թէ, անց­եալ ամ­րան կա­տար­ուե­ցաւ ամառ­նա­յին խտաց­ուած ձեռ­նարկ, որուն պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն էր մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցի հիմ­նա­դիր­նե­րէն` Վե­րո­նի­քա Զո­նա­պընտ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles