ՅԱ­ՋՈՐ­ԴԱ­ԲԱՐ ԵՐ­ՐՈՐԴ ՏԱ­ՐԻՆ ԸԼ­ԼԱ­ԼՈՎ… ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆԻ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԳՐԱ­ԿԱՆ ՁԵՌ­ՆԱՐ­ԿԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 10 Second

??????????????????????????????????????????????  Յա­ջոր­դա­բար, եր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ,տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Նիւ Եոր­քի մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պած գրա­կան երե­կոն: Այս ան­գամ, ձեռ­նար­կը կազ­մա­կերպ­ուած էր Աս­թոր­իա շրջա­նի “Ուոլց Քա­ֆէ“ի մէջ:

Օր­ուան հիւ­րերն էին, երի­տա­սարդ գրա­գէտ­ներ` Մար­ի­ամ Տի­լաք­եան, Ահա­րոն Փու­չիկ­եան, Մե­լի­նէ Թու­մա­նի եւ Այ­տա Զի­տել­եան-Սի­լաք: Հին­գե­րորդ հրա­ւիր­եա­լը` Ար­տօ Վօն (Փա­յասլ­եան) որ պի­տի ժա­մա­նէր Մա­սա­չու­սէ­ցէն, կամքէ ան­կախ պատ­ճառ­նե­րով, չէր կրցած ժա­մա­նել:

Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց, Հա­մազ­գա­յի­նի Նիւ Եոր­քի մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նա­դիր­նե­րէն` Արա Գաբրի­էլ­եան, որ հա­կիրճ կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց Հա­մազ­գա­յի­նի պատ­մա­կա­նը: Ան յայտ­նեց թէ 1915-1923 թուա­կան­նե­րուն Օս­ման­եան ու Թրքա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու գոր­ծադ­րած հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ 1921-ին Հա­յաս­տա­նի  Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կումն ու անոր յա­ջոր­դող Խորհր­դա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու հա­լա­ծանք­նե­րը պատ­ճառ դար­ձան հսկա­յա­կան քան­դում­նե­րու: Վե­րապ­րող­նե­րը ցրուե­ցան աշ­խար­հի չորս կող­մե­րը:

Այս տա­րա­գիր, ցի­րու­ցան եղած հա­յու­թիւնն է, զոր պէտք էր կազ­մա­կեր­պել եւ մի­աց­նել: Անոր բո­լոր հատ­ուած­նե­րուն մէջ պէտք էր կապ ստեղ­ծել: Պէտք էր մշա­կել բո­լոր այն մի­ջոց­նե­րը, որոնք կրնա­յին նպաս­տել հա­յու­թեան մի­աց­ման եւ յա­րա­տեւ­ման: Ան­շուշտ կար նա­եւ ու­րիշ պա­հանջ մը` հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թիւն ստեղ­ծել: Ի վեր­ջոյ մտա­ւո­րա­կա­նու­թիւնն է հան­րա­յին գա­ղա­փար­ներ մշա­կո­ղը, ազ­գու­թիւնը մէկ մտքի շուրջ հա­ւա­քո­ղը եւ հո­գե­ւոր աշ­խար­հի ղե­կա­վա­րը: Գաբրի­էլ­եան եզ­րա­կա­ցուց թէ հա­յու­թեան եւ հայ մշա­կոյ­թի պահ­պան­ման եւ յա­ւեր­ժաց­ման այս հար­ցը կեն­սա­կան էր, եւ այս գոր­ծին իրա­կա­նաց­ման գլու­խը կը կանգ­նէ­ին Եգիպ­տոս ապ­րող խումբ մը մտա­ւո­րա­կան­ներ եւ հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, ինչ­պէս Լե­ւոն Շան­թը, Նի­կոլ Աղ­բալ­եա­նը, Վա­հան Նա­ւա­սարդ­եա­նը, Հա­մօ Օհան­ջան­եա­նը, Գաս­պար Իփէկ­եա­նը…եւ այլ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ: Եւ այս­պէս նո­րաս­տեղծ “Հա­մազ­գա­յին“ միու­թիւնը կը ստեղծ­ուի Մա­յիս 28, 1928-ին:???????????????????????

Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր Այ­տա Զի­տել­եան-Սի­լաք, որուն գրու­թիւն­նե­րը լոյս տե­սած են զա­նա­զան հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րու մէջ.- “The Writer՛s Block“, “Ararat Magazine“, “Wilderness House Literary Review“ եւ “Theurgy“ (Մեծն Բրի­տան­իա): Ան, 2011-ին լոյս ըն­ծա­յած է “The Hollowing Moon“ գոր­ծը: Ան բեմ հրա­ւի­րեց Ահա­րոն Փու­չիկ­եա­նը, որուն բա­նաս­տեղ­խու­թիւն­նե­րը խոր ապ­րում­ներ ստեղ­ծե­ցին:

Մին­նե­սո­թա­յի հա­մալ­սա­րա­նէն տո­քթո­րա­կան ստա­ցած,  Փու­չիկ­եան Մարտ 2012-ին հրա­տա­րա­կած է իր բա­նաս­տեղ­ծա­կան գոր­ծե­րէն փունջ մը` “The Cosmic Purr“ անու­նով: Իր գոր­ծե­րը հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն կը տպուին “Poetry“ եւ “Poems Out Loud“ պար­բե­րա­թեր­թե­րուն մէջ:

Ապա բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ “Քո­լոմպ­իա“ հա­մալ­սա­րա­նէն ներս մաս­նա­գի­տա­ցած Մար­ի­ամ Տի­լաք­եան, որ քա­ղա­քա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու կող­քին, նա­եւ կրթա­կան բնա­գա­ւա­ռէն ներս հե­տե­ւած է յա­տուկ դա­սըն­թացք­նե­րու եւ Նիւ Եոր­քի մէջ, կը դա­սա­ւան­դէ անգ­լե­րէն լե­զուն, օտար աշա­կերտ­նե­րու: Անոր գիր­քը` “Meet Me in 412: Diaries of a New York City Teacher“ պի­տի աւ­ար­տի այս տա­րե­վեր­ջին:

Պարզ եւ տպա­ւո­րիչ էին Մար­ի­ամ Տի­լաք­եան կար­դա­ցած էջե­րը:

Կարճ ընդ­մի­ջու­մէ մը ետք, բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ Մե­լի­նէ Թու­մա­նին, որուն մաս­նա­գի­տու­թիւնն է անգ­լե­րէ­նը եւ աւար­տած է Սան Ֆրան­սիս­քո­յի “Պըրք­լի“ հա­մալ­սա­րա­նը: Ան տա­րի­ներ շա­րու­նակ գոր­ծակ­ցած է “Նիւ Եորք Թայմզ“ի, “Պոս­թըն Կլոպ“ի եւ այլ թեր­թե­րու հետ եւ կա­տա­րած թղթակ­ցու­թիւն­ներ-յօդ­ուա­ծագ­րու­թիւն­ներ` Հա­յաս­տա­նէն, Ռու­սաս­տա­նէն, Թուրք­իա­յէն եւ Վրաս­տա­նէն: Մե­լի­նէ Թու­մա­նի գիր­քը` “There Was and There Was Not: Turkey, the Armenians, and the Story of a Never-Ending History“ լոյս պի­տի տես­նէ յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րին:

Վեր­ջին խօսք առ­նո­ղը նոյ­նինքն Այ­տա Զի­տել­եան-Սի­լաքն էր, որ ամե­նայն սրամ­տու­թեամբ եւ պար­զամ­տու­թեամբ կար­դա­լու ուր հան­դի­սա­տե­սը ներգ­րա­ւե­լու կա­րո­ղու­թիւն ու­նի:

Մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծեց այս ձեռ­նար­կը, որու կազ­մա­կեր­պա­կան աշ­խա­տան­քին մէջ, իրենց ներդ­րու­մը ու­նե­ցան Նո­րա Ար­մա­նի, Լու­սին Գաս­պար­եան, Լօ­լա Գուն­տաքճ­եան եւ Այ­տա Զի­տել­եան-Սի­լաք:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles