Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՓՐՈՎԻՏԷՆՍ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 30-ԱՄԵԱԿԻ ՇՔԵՂ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:6 Minute, 39 Second

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Փրո­վի­տէնս մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան 30-ամ­եա­կը մեծ շու­քով տօ­նա­կա­տար­ուե­ցաւ  ճաշ­կե­րոյթ-պա­րա­հան­դէ­սով, Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 22, 2011-ի երե­կոյ­եան, Ուօր­ուի­քի Գրաուն Բլա­զա պան­դո­կի շքեղ սրա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ`Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան եւ Շրջա­նա­յին  վար­չու­թեան, Սրբոց Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Արժ. Տ. Կո­մի­տաս Ա. Քհնյ. Պաղ­սար­եա­նի: Սոյն  հան­դի­սու­թեան նա­խա­գա­հու­թիւնը  սի­րով ստանձ­նած էին գա­ղու­թիս հան­րա­ծա­նօթ ազ­գա­յին­նե­րէն`  Տէր եւ Տի­կին Ռա­մօն Զօ­րա­պետ­եան:

Մօտ 200 Հ.Մ.Ը.Մ.-ական­նե­րու եւ հա­մա­կիր­նե­րու ներ­կա­յու­թեան, երե­կոն բաց­ուե­ցաւ սկաուտ­նե­րու եւ դրօ­շակ­նե­րու տո­ղանց­քով, որ­մէ ետք յա­ջոր­դա­բար երգ­ուե­ցան ամե­րիկ­եան, հայ­կա­կան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի քայ­լերգ­նե­րը  կա­տա­րո­ղու­թեամբ` քոյր Լե­նա Մի­նաս­եա­նի: Տէր Հօր բաց­ման աղօթ­քէն ետք, մէկ վայրկ­եան լռու­թեամբ  յարգ­ուե­ցաւ յի­շա­տա­կը  բո­լոր հան­գուց­եալ հիմ­նա­դիր­նե­րուն:

Օր­ուայ հան­դի­սա­վար­ներն էին Քոյր Սի­րան Գրի­գոր­եան եւ Եղբ. Ռաֆ­ֆի Ռշտու­նի, նոր սե­րուն­դի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, որոնք իրենց կար­գին, այ­սօր, որ­պէս պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, կը պատ­րաս­տեն յա­ջորդ սե­րուն­դի սկաուտ­նե­րը: Անոնք  ներ­կա­յա­ցու­ցին պա­տուոյ հիւ­րե­րը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան եւ Շրջա­նա­յին  վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, Հ.Յ.Դ.-ի, Հ.Օ.Մ.-ի, եկե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը,  ինչ­պէս նա­եւ Փրո­վի­տէն­սի վար­չու­թեան  ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ու 30-ամ­եա­կի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, որոնք Եղբ. Յա­կոբ Խա­չա­տուր­եա­նի ատե­նա­պե­տու­թեամբ` յա­ջո­ղու­թեամբ պսա­կե­ցին այս յի­շա­տա­կե­լի յո­բել­եա­նը ճոխ պա­րա­հան­դէ­սով եւ սքան­չե­լի յու­շա­մատ­եան գրքոյ­կի հրա­տա­րա­կու­թեամբ:

Սոյն առ­թիւ, ճա­շի սպա­սար­կու­թե­նէն առաջ, ցու­ցադր­ուե­ցաւ  Եղբ. Արի Նալ­պանտ­եա­նի կող­մէ պատ­րաստ­ուած սա­հիկ­նե­րու հա­ւա­քա­ծոն, որ կեն­դա­նի պատ­կերն էր Փրո­վի­տէն­սի մաս­նա­ճիւ­ղի իրա­գոր­ծած յա­ջո­ղու­թեան, անց­եալ 30 տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին:

Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ` Եղբ. Սար­գիս Դար­բին­եան փո­խան­ցեց մաս­նա­ճիւ­ղիս շնոր­հա­ւո­րա­կան խօս­քը, յայտ­նե­լով երախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­նե­րը բո­լոր հիմ­նա­դիր­նե­րուն, անց­եա­լի եւ ներ­կայ նուիր­եալ ան­դամ­նե­րուն, որոնք Հ.Մ.Ը.Մ.-ի պատիւը միշտ բարձր կը պա­հեն: Տեղ­ւոյս վար­չու­թեան կող­մէ, ան յա­տուկ յու­շա­տախ­տա­կով  պատ­ուեց Քոյր Սի­րան Գրի­գոր­եանն ու Եղբ. Ռաֆ­ֆի Ռշտու­նին, որոնք վեր­ջին տա­րի­նե­րուն յա­ջո­ղու­թեամբ ստանձ­նած են սկաու­տու­թեան շար­քե­րը վա­րե­լու պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւնը: Մաս­նա­ճիւղս առա­ւել եւս, յա­տուկ յու­շա­տախ­տա­կով պատ­ուեց  եղբ. Յա­կոբ Տօ­նոյ­եա­նը, որ մեծ պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ կ՛օգ­նէ շա­բա­թօր­եայ սկաու­տա­կան հա­ւաք­նե­րու կար­գա­պա­հու­թեան եւ  կազ­մա­կերպ­չա­կան  գոր­ծին:

Ապա խօսք  առաւ Սրբոց Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Արժ. Տ. Կո­մի­տաս Ա. Քհնյ. Պաղ­սար­եան, որ իր պատ­գա­մով գով­քը հիւ­սեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմ­նա­դիր­նե­րուն, ան­դամ­նե­րուն եւ հա­մա­կիր­նե­րուն, որոնց 30 տա­րի­նե­րու տքնա­ջան աշ­խա­տան­քին շնոր­հիւ, այ­սօր Փրո­վի­տէն­սի գա­ղու­թըկը վա­յե­լէ սկաուտ­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թիւնը գա­ղու­թիս բո­լոր մար­զե­րուն մէջ, ինչ­պէս նա­եւ եկե­ղեց­ւոյս խո­րա­նին վրայ:

Հան­դի­սա­վա­րը հրա­ւի­րեց Եղբ. Յա­կոբ Խա­չա­տուր­եա­նը որ ներ­կա­յաց­նէ օր­ուայ Թա­գա­ւոր ու Թա­գու­հի` Տէր եւ Տիկ. Ռա­մօն եւ Սօն­իա Զօ­րա­պետ­եան­նե­րը: Ան յայտ­նեց որ 1981-ին երբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը հիմն­ուե­ցաւ Արժ. Տ. Մես­րոպ Ա. Քհյ Թաշճ­եա­նի եւ Հ.Յ.Դ.ի ջան­քե­րով, Տի­ար Ռա­մօն Զօ­րա­պետ­եան եկե­ղեց­ւոյ  հո­գա­բար­ձու­թեան  ատե­նա­պետն էր: Ան  ջեր­մօ­րէն գնա­հա­տեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի տա­րած  ար­դիւ­նա­բեր աշ­խա­տան­քը գա­ղու­թիս երի­տա­սարդ սե­րուն­դը դաստ­ի­ա­րա­կե­լու գոր­ծին մէջ եւ հպար­տօ­րէն յայտ­նեց թէ սկաու­տա­կան կազ­մը Միշտ Պատ­րաս­տ կը ներ­կա­յաց­նէ հայ երի­տա­սար­դու­թիւնը  Ապ­րիլ­եան յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ  եւ ուր որ գա­ղութս կը հա­մախմբ­ուի այլ առիթ­նե­րով: Յա­տուկ յու­շա­տախ­տակ մը ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Տի­ար Զօ­րա­պետ­եա­նին, ու աւան­դա­կան 30-ամ­եա­կի կար­կան­դա­կին շուրջ յի­շա­տա­կե­լի խմբան­կա­րը առն­ուե­ցաւ ներ­կայ  հո­գե­ւոր հայ­րե­րուն, ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ հիմ­նա­դիր­նե­րուն հետ: Պա­տուոյ հիւ­րե­րուն շար­քին ներ­կայ էր նա­եւ Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Ըն­կեր Հրայր Պա­րոն­եան:

Ապա խօսք տրուե­ցաւ  Արե­ւել­եան  Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան ատե­նա­պետ` եղբ. Պե­տիկ Տէր Վար­դան­եա­նի որ շնոր­հա­ւո­րեց Փրո­վի­տէն­սի մաս­նա­ճիւ­ղը, որու ան­դամ­նե­րու  ան­սա­կարկ նուի­րու­մին շնոր­հիւ 30 տա­րի­ներ առաջ հիմ­նա­դիր­նե­րու կող­մէ ցան­ուած հուն­տե­րը  ար­դիւ­նա­բեր  դար­ձան:

Վեր­ջին խօս­քը տրուե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Եղբ. Հրաչ  Մես­րոպ­եա­նի որ չա­փա­զանց գնա­հա­տեց երի­տա­սարդ սե­րուն­դին պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն ստանձ­նե­լու  պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնը, երե­ւոյթ մը որ կը պայ­ծա­ռաց­նէ  մեր  ապա­գա­յի յոյ­սը որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը ապա­հով ձեռ­քե­րու  մէջ է:

Յայ­տագ­րի աւար­տին , Եր­գիչ Ժագ  Յա­կոբ­եան  եւ իր նուա­գա­խում­բը մին­չեւ ուշ ատեն  չա­փա­զանց խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծե­ցին ու երե­կոն վերջ գտաւ  յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րու փուն­ջով, ոգե­ւո­րե­լով բո­լո­րը  նոյն կո­րո­վով շա­րու­նա­կե­լու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի յաղ­թա­կան ու պան­ծա­լի եր­թը:

 

Մ.Ն.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles