ՄԵՐ ԺՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԸ ԱՆ­ԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ ԱՊԱ­ՑՈՒ­ՑԵՑ, ՈՐ ԻՐ ԸՆՏ­ՐԱԾ ՈՒ­ՂԻՆ ԱՆ­ՍԱ­ՍԱՆ ԵՒ ՃԻՇԴ Է…“ ՅԱՅՏ­ՆԵՑ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 44 Second

p2 shaptvan khoske nkr-president-bako-sahakian Եր­կու­շաբ­թի, Դեկ­տեմ­բեր 10-ին, Ար­ցախ նշեց պե­տա­կան ան­կա­խու­թեան մա­սին հան­րաք­ուէի եւ սահ­մա­նադ­րու­թեան օրը: Այս առ­թիւ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան յղեց հե­տեւ­եալ ու­ղեր­ձը.-

Սի­րե­լի՛հայ­րե­նա­կից­ներ,

Ար­ցա­խիիշ­խա­նու­թիւն­նե­րիեւան­ձամբիմանու­նիցիսրտէշնոր­հա­ւո­րումեմձեզԼեռ­նա­յինՂա­րա­բա­ղիՀան­րա­պե­տու­թեանպե­տա­կանան­կա­խու­թեանմա­սինհան­րաք­ուէիեւսահ­մա­նադ­րու­թեանօր­ուայառ­թիւ:

1991 թուա­կա­նիԴեկ­տեմ­բե­րի 10-իհան­րաք­ուէնպատ­մա­կանիրա­դար­ձու­թիւնէրար­ցախ­ցի­նե­րիկեան­քում, որըկան­խան­շեցմերերկ­րիհե­տա­գայզար­գաց­մանու­ղին:

15 տա­րիյե­տոյ` 2006 թուա­կա­նիննոյնօրը, կրկինհա­մա­ժո­ղովր­դա­կանհան­րաք­ուէիմի­ջո­ցովմենքըն­դու­նե­ցինքպե­տու­թեանուհա­սա­րա­կու­թեանհիմ­նա­կանօրէն­քը` Լեռ­նա­յինՂա­րա­բա­ղիՀան­րա­պե­տու­թեանսահ­մա­նադ­րու­թիւնը: Դրա­նովիսկմերժո­ղո­վուր­դըկրկինվե­րա­հաս­տա­տեցիրհա­ւա­տար­մու­թիւնըժո­ղովր­դա­վա­րու­թեանհիմ­նա­րարսկզբունք­նե­րինուհա­մա­մարդ­կա­յինար­ժէք­նե­րին` մէկան­գամեւսապա­ցու­ցե­լով, որիրընտ­րածու­ղինան­սա­սանէուճիշդ, ըն­թացքն` ան­կա­սե­լիուհաս­տա­տուն:

Մերնպա­տակնէիրա­կա­նաց­նելմերնախ­նի­նե­րիդա­րա­ւորերա­զան­քը` ու­նե­նալու­ժեղ, զար­գա­ցածուհզօրհայ­րե­նիք, ապա­հո­վելժո­ղովր­դիբա­րե­կե­ցիկկեան­քը, սե­րունդ­նե­րիհա­մարկեր­տելպայ­ծառուլու­սա­ւորապա­գայ: Եւեսվստահեմ, որմենքկըկա­րո­ղա­նանքկեան­քիկո­չելմերհա­մազ­գա­յիննպա­տակ­նե­րը` կեան­քիկո­չելմի­աս­նա­բարուհա­մախմբ­ուած, ուսու­սիյաղ­թա­հա­րե­լովբո­լորդժուա­րու­թիւն­նե­րըեւքայլառքայլմօ­տե­նա­լովմերվերջ­նա­կանյաղ­թա­նա­կին:

Մէկան­գամեւսշնոր­հա­ւո­րումեմբո­լո­րիսայսպե­տա­կանկա­րե­ւորտօ­նիառ­թիւեւմաղ­թումնո­րա­նորյա­ջո­ղու­թիւն­ներուձեռք­բե­րում­ներ` Ար­ցա­խիան­կախպե­տա­կա­նու­թեանզօ­րաց­մանան­շեղճա­նա­պար­հին:

Դեկ­տեմ­բեր 10, 2012

Ստե­փա­նա­կերտ

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles