ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “ԷՐԵԲՈՒՆԻ“ ՊԱՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ԵՒ ՀԱՄՈՅԹԻ ԵԼՈՅԹԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 6 Second

p8-9 7  ԼՈՒՍԻՆԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

Ուա­թըր­թաուն

Ժա­մա­նա­կը մերն է, մենք` ժա­մա­նա­կի­նը: Ու­րեմն չ՛պէ՛տք է յա­պա­ղենք եւ, ան­վի­ճելի­օ­րէն, առաջ շարժ­ուենք: Քայլ` դէ­պի սի­րած գոր­ծը ու նրա իրա­կա­նա­ցու­մը: Հէնց այդ նուիր­ուա­ծու­թեան ու կամ­քի մա­սին էլ պի­տի խօ­սենք այ­սօր: Խօս­քը, Յու­նի­սի 16-ի “Էրե­բու­նի“ Պա­րախմ­բի, ելոյ­թի մա­սին է:

p8-9 2Եր­կու տա­րե­կան դար­ձած այս մա­նուկ պա­րա­խում­բը` ջանք ու կրակ տուած պա­րու­սոյց Ար­ման Մնա­ցա­կան­եա­նի ու­ժե­րով, աճում է` աճը աչ­քի ընկ­նող է:

Կա­յա­ցա՞ւ այս ելոյ­թը` Այո:

p8-9 3Ուա­թըր­թաու­նի երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նի դահ­լի­ճը սեղմ­ուած էր հա­դի­սա­կան­նե­րի բազ­մու­թիւ­նից: Իր ինք­նա­տիպ պա­րա­ձե­ւե­րով` խում­բը ճա­նա­պար­հոր­դեց դէ­պի Ռու­սաս­տան, Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա, Վրաս­տան, Յու­նաս­տան, Ուք­րա­յի­նա եւ Հա­յաս­տան:

p8-9 4Մենք` հա­յերս, նո­րից հա­սանք այն տե՛­ղը, որ կոչ­ւում է “Հան­դիպ­ման վայր“: Այն­չափ կա­րե­ւոր է այս “Հան­դի­պու­մը“ օտար աշ­խար­հում: Այն ներշն­չան­քի եւ վճռա­կա­նու­թեան ամ­րապնդ­ման օղակ է` ի դէմս Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Մե­ծա­գոյն Պոս­թը­նի Մաս­նա­ճիւ­ղի անմ­նա­ցորդ աշ­խա­տան­քի: Այս ան­ձինք վազ­քի մէջ են միշտ, չեն դա­դա­րում լա­ւա­տես լի­նե­լուց` հայ­րե­նի բա­ռը, խին­դը այս աճող հա­մայն­քին պար­գե­ւե­լուց:

p8-9 6Պա­րա­խում­բը կազ­մա­ւոր­ուեց եր­կու տա­րի առաջ 40 աշա­կեր­տներով: Սկսնակ խում­բը ներ­կա­յա­ցաւ իր առա­ջին ելոյ­թով` Յու­նիս 2012-ին: Մեծ էր բո­լո­րի ոգե­ւո­րու­թիւնը եւ նա­եւ` սպա­սե­լիք­նե­րը: Զար­մանք էր որ ­վե­ց ամս­ուայ պա­րապ­մունք­նե­րից յե­տոյ խում­բը բեմ բարձ­րա­ցաւ` կազ­մա­կերպ­ուած եւ որո­շա­կի հմտու­թեամբ: Ի հար­կէ` մեծ դեր ու­նէր կեն­դա­նի երաժշ­տու­թեան գո­յու­թիւնը “Արեւ“ հա­մոյ­թի գլխա­ւո­րու­թեամբ:

p8-9 13Կեն­դա­նի նուա­գակ­ցու­թիւնը առանձ­նա­յա­տուկ էր դարձ­նում այս նոր պա­րա­խում­բը եւ նե­րար­կում պա­րին ազ­գա­յին կե­նա­րար ոգի եւ շունչ: Ցա­ւօք` այս տա­րի, պա­րի ելոյ­թի ժա­մա­նակ հնչեց միայն ձայ­նագր­ուած երաժշ­տու­թիւն:

Ելոյ­թը շատ լաւ էր, զար­գա­ցու­մը այն­չափ մեծ էր, պա­րա­խում­բը ­քա­ռա­սուն ­հո­գուց հա­սել է աւե­լի քան 80 աշա­կեր­տի:

p8-9 14Պա­րում էին հա­մար­ձակ ու վարժ, փոք­րերն էլ իրենց բա­ժինն էին ջա­նա­սի­րու­թեամբ կա­տա­րում: Բայց ան­կազ­մա­կերպ եւ ան­վարժ էր երաժշ­տա­կան բաժ­նում տեղ գտած մի քա­նի ելոյթ: Ի շնոր­հիւ Մար­թին Յա­րու­թիւն­եա­նի, Քա­ջազ եւ Զօ­րի Բաբ­րու­դի­նե­րի կեն­դա­նի հմուտ նուա­գի` ջեր­մու­թիւնը եւ եռան­դը չլքեց բե­մը:

“Էրե­բու­նի“ պա­րախմ­բի երկ­րորդ ելոյ­թը իր հետ բե­րեց պա­տաս­խա­նատ­ուու­թեան նոր շեր­տեր, բարձր բե­մեր գրա­ւե­լու ձգտում­ներ եւ յոյ­սեր:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles