ՄԵ­ԾԱ­ՐԱՆՔՆ ՈՒ ՄԵ­ԾԱ­ՐՈՒՈ­ՂԸ` ՆՈՅ­ՆԻՆՔ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 37 Second

Սովորութիւն դարձած է Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բÇ կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը, Ա.Մ.Ն.-ի թէ՛ Արե­ւել­եան եւ թէ՛ Արեւմտ­եան շրջան­նե­րէն ներս:

Յա­տուկ շքան­շան­նե­րով ալ կը պար­գե­ւատր­ուին Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն եր­կար տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յած` հա­յոր­դի­ներ եւ հա­յա­սէր օտար ան­հատ­ներ, որոնք մեծ ներդ­րում­ներ ու­նե­ցած են Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցէն ներս, նա­եւ հա­յու­թեան առն­չուող կա­րե­ւոր հար­ցե­րու շուրջ, շա­րու­նակ թի­կունք կանգ­նած են:

Գրա­սե­ղա­նի եւ գրա­սեն­եա­կի ետին, շա­րու­նակ գոր­ծի լծուած, անոնք ամէն ճիգ կը թա­փեն յաչս հա­յու­թեան, հայ­ապահ­պան­ման եւ Հայ Դա­տի սուրբ գոր­ծին:

Անոնք մէկ մաս­նիկ են սփիւռք­եան հա­ւա­քա­կան այդ ու­ժին, որ կը պաշտ­պա­նէ հայ­րե­նի հո­ղը, կը պահ­պա­նէ ժա­ռան­գու­թիւնը եւ ամէ­նայն հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ կը հե­տապն­դէ իրա­ւունք­նե­րը: Հա­յաս­տան, Ար­ցախ, Ջա­ւախք, գրաւ­եալ հո­ղեր, Սփիւռք եւ դեռ աւե­լին:

Անոնք պայ­քա­րե­ցան եւ դեռ ալ կը պայ­քա­րին ոգի ի բրին յաչս Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խաց­ման եւ հո­ղե­րու ազա­տագր­ման, յաչս ազատ, ան­կախ եւ գե­րե­վա­րու­թե­նէն դուրս եկած Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան: Յա­րա­տեւ պայ­քար թշնամիի մը դէմ, որուն հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը վիթ­խա­րի են եւ այս գծով նիւ­թա­բա­րո­յա­կան ամէն տե­սա­կի աշ­խա­տանք կը տա­նին:

Այս նուիր­եալ Հայ Դա­տա­կան­նե­րուն հա­մար յստակ է որ­քա՜ն կա­րե­ւոր է հա­ւա­քա­կան ուժն ու այդ մի­ջո­ցաւ դի­մագ­րա­ւու­մը` դէմ յան­դի­ման եկած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու, որոնց դէմ միշտ ալ կա­րե­լի եղած է պայ­քա­րիլն ու գե­րա­զան­ցե­լը, սկսե­լով Մա­մի­կոն­եան Վար­դա­նան­ցէն, մին­չեւ Սար­դա­րա­պա­տի խեն­թե­րու գտած հնարն ու “քա­րին տակ“էն դուրս եկած ու ազ­դագր­ուած Շու­շին:

Անոնք քա­ջա­տեղ­եակ են որ, քա­ղա­քա­կան մար­տահ­րա­ւէ­րը նոյն­քան դժուար ու վտան­գա­ւոր է որ­քան կռուա­դաշտն ու ճա­կա­տա­մար­տը:

Այդ հե­տե­ւո­ղա­կան պայ­քա­րին եւ յատ­կա­պէս հա­ւատ­քին հա­մար, անոնք լա­ւա­պէս կը գի­տակ­ցին թէ մե­ծա­րուո­ղը իրենք չեն, այլ իրենց աշ­խա­տան­քը` Հայ Դա­տը: Հե­տե­ւա­բար մե­ծա­րանքն ալ իրենց հա­մար չէ, այլ նոյ­նինքն իրենց սուրբ գոր­ծին` ՀԱՅ ԴԱ­Տին հա­մար է:

 

 “ՀԱՅՐԵՆԻՔ“

Խմբագրական

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles