Հ.Օ.Մ.Ի ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն.Ի 92-ՐԴ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ` ՖԼՈ­ՐԻ­ՏԱ­ՅԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:13 Minute, 6 Second

 Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի 92-րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վը, տե­ղի ու­նե­ցաւ Օգոս­տոս 2-5-ին, Ֆլո­րի­տա­յի ծո­վե­զեր­եայ Տիր­ֆիլտ քա­ղա­քի Ուին­տէ­ըմ պան­դո­կին մէջ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ շրջա­նի Սօ­սէ մաս­նա­ճիւ­ղին:

Ժո­ղո­վին պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տա­րեց Սօ­սէ մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պե­տու­հի Մէյ­րի Ան­տոն­եան, որ բա­րի գա­լուս­տի խօս­քե­րէն ետք, յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց ժո­ղո­վին: Շրջա­նի ատե­նա­պե­տու­հի Սիլ­վա Գու­յումճ­եան գնա­հա­տան­քի խօսք ուղ­ղեց բո­լոր ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, որոնք իրենց ան­շա­հախն­դիր նուի­րու­մով, ու բարձր ոգի­ով հիւ­րըն­կա­լե­ցին պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը:

 Ապա, խօսք առաւ Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.Ի Փոխ Առաջ­նորդ Եպս. Անու­շա­ւան Դանի­էլ­եան, որ յայտ­նեց թէ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը իր բա­րե­սի­րա­կան, կրթա­կան, խնա­մա­տա­րա­կան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծու­նէ­ու­թեան ընդ­մէ­ջէն, հայ­րե­նա­սի­րու­թեան լա­ւա­գոյն ար­տա­յայ­տիչն է, եւ իրա­ւացի­օ­րէն հպար­տու­թեան զգա­ցում­ներ կը ներշն­չէ բո­լո­րին: Դուք կը հաս­նիք հա­յու  բո­լոր կա­րիք­նե­րուն: Ձեր հայ­րե­նան­ուէր գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ կը սա­տա­րէք հայ­րե­նի­քի վե­րել­քին:

 Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` ընկհ. Ան­ժէլ Մա­նուկ­եան իր կար­գին խօսք առ­նե­լով նշեց, թէ ժո­ղո­վուր­դին միշտ ալ սի­րե­լի կը թուի միու­թիւնը, որուն նպա­տակ­նե­րը հան­դի­սա­ցած են ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րու պահ­պան­ման ու  խնա­մա­տա­րու­թեան: Ան հաս­տա­տեց թէ Հ.Օ.Մ.ը տաս­նամ­եակ­նե­րու իր բա­րե­սի­րա­կան, դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան, ըն­կե­րա­յին մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մաց բարձր ու ամուր կանգ­նած, կը ծա­ռա­յէ ոչ միայն հա­յա­սի­րա­կան կա­րիք­նե­րու, այլ` հա­մա­մարդ­կա­յին կո­չում­նե­րու: Այ­սօր Սուր­ի­ա­հա­յեր կոչ կ’ուղ­ղեն Սփիւռ­քին ու մենք կազմ ու պատ­րաստ պի­տի հաս­նինք բո­լո­րին:

 Նա­եւ խօսք առաւ, Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ Ընկհ. Գա­րո­լին Շմա­ւոն­եան, տա­րի­ներ շա­րու­նակ Հ. Օ. Միու­թիւնը ար­թուն վի­ճա­կի մէջ պա­հած է իր ու­ժե­րը եւ աշ­խոյժ գոր­ծու­նէ­ու­թեան մղուած է իր ան­դա­մու­հի­նե­րու ջան­քե­րուն շնոր­հիւ:  Իր խօս­քին մէջ ան յայտ­նեց կա­րե­լի է տես­նել դրա­կա­նը մեր դժուա­րու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն եւ հպար­տա­նալ, որ մեր ժո­ղո­վուր­դի յա­ռաջ­խա­ղաց­քին մէջ Հ.Օ.Մ.-ը եւս իր լու­ման ու­նե­ցաւ, լուռ, ան­խօս, ճա­ռա­խօ­սու­թիւն­նե­րէ հե­ռու, ինչ­պէս տի­պար հայ մայրն ու կի­նը, որ կը դառ­նայ իր տան ու ըն­տա­նի­քին ան­խօս սիւնը:  Ան բարձր գնա­հա­տեց արե­ւել­եան շրջա­նի աշ­խա­տանք­ներն ու պար­տա­ճա­նա­չու­թիւնը գոր­ծադ­րե­լու ու սա­տա­րե­լու Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն:

 Կ.Կ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եան, իր կար­գին կա­րե­ւո­րեց Հ.Օ.Մ.-ի դե­րը Հա­յաս­տա­նի կող­քին, Ար­ցա­խի եւ Ջա­ւախ­քէն ներս:

Ապա Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ք. Էլի­զա­պէթ Դրամ­կոչ­եան իր Վար­չու­թեան Խօս­քը փո­խան­ցեց ու մաղ­թեց յա­րա­տեւ յա­ջո­ղու­թիւն:

 41 Պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ներ­կա­յա­ցած 19 մաս­նա­ճիւ­ղե­րէ եւ հիւ­րեր բե­րին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը: Հրա­ւիր­ուած հիւ­րերն էին, տա­րի­ներ շա­րու­նակ Հ.Օ.Մ.ին ու գա­ղու­թէն ներս ծա­ռա­յած, ըն­կե­րու­հի` Մի­մի Բար­սեղ­եան, Թա­լին Տաղլ­եան եւ ըն­կեր­ներ Թամ Վար­դա­պետ­եան եւ Վահ­րամ Դանի­էլ­եան:

 Քա­րոլ Ճա­ֆար­եան ներ­կա­յա­ցուց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան նիւ­թա­բա­րո­յա­կան տե­ղե­կա­գի­րը Power Point-ով: Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը շեշ­տեց, որ ան­դա­մու­հի­նե­րու նուի­րու­մին ար­դիւնք, միու­թիւնը յա­ջո­ղած է յա­ռաջ տա­նիլ իր բո­լոր աշ­խա­տանք­ներն ու իրա­գոր­ծել բո­լոր իր պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը:

 92րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը հա­րա­զատ մթնո­լոր­տի մէջ վե­րար­ժե­ւո­րե­ցին կազ­մա­կեր­պու­թեան բազ­մե­րես աշ­խա­տանք­նե­րը: Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի շրջա­նը Սփիւռ­քի ամէ­նա­կա­րե­ւոր շրջան­նե­րէն մէ­կը եղած է ու զօ­րա­վիգ պի­տի մնայ հա­յու­թեան հո­գե­կան թէ նիւ­թա­բա­րո­յա­կան կա­րիք­նե­րուն գո­հաց­ման ի խնդիր տա­րուող աշ­խա­տանք­նե­րուն:

 Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի 2012-2013ի բա­նա­ձե­ւե­րու աշ­խա­տան­քին անձ­նե­լով, Ժո­ղո­վը ան­րա­դար­ձաւ Սուր­իոյ ներ­կայ իրա­վի­ճա­կին ու կրթօ­ճախ­նե­րու օժան­դա­կու­թեան: Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը իրենց մաս­նա­ճիւ­ղի անու­նով նիւ­թա­կան նուի­րա­տուու­թիւն­ներ յայ­տա­րար­ե­ցին, ու շու­տով մթնո­լոր­տը տրա­մադր­ուե­ցաւ, ուր պատ­գա­մա­ւոր­ներն ու ներ­կա­ներ ան­հա­տա­կան նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րով գու­մա­րը հաս­ցու­ցին 22 հա­զար տո­լա­րի ու խոս­տա­ցան շա­րու­նա­կել աշ­խա­տան­քը հաս­նե­լու ուր, որ կա­րի­քը կայ: Ուր­բաթ երե­կոյ­եան ժո­ղո­վա­կան­նե­րը ուղղ­ուե­ցան կեդ­րոն ուր տեղ­ւոյն Սօ­սէ մաս­նա­ճիւ­ղի հիւ­րա­սի­րու­թիւնը վա­յե­լե­ցին:

 Ժո­ղո­վը իր սա­հուն ու առողջ ըն­թաց­քը շա­րու­նա­կեց ընտ­րե­լով 2012-2013-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան կազ­մը: Ըն­կե­րու­հի­ներ` Սե­ւան Գո­լէճ­եան եւ Թա­լին Մկրտիչ­եան նոր ան­դամ­ներ ընտր­ուե­ցան Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան անձ­նա­կազ­մին մի­ա­նա­լով: Այս­պէս 2012-2013 Շրջա­նա­յին Անձ­նա­կազ­մը կը բաղ­կա­նայ հե­տեւ­եալ ան­դամ­նե­րէն.-

 

Անի Աթ­թար, Ատե­նա­պե­տու­հի

Սու­զան Ազար­եան, Փոխ-Ատե­նա­պե­տու­հի

Թա­լին Մկրտիչ­եան, Գան­ձա­պահ

Գա­րոլ Ճա­ֆար­եան, Քար­տու­ղար

Վա­լան­թին Պէր­պէր­եան, Խորհր­դա­կան

Անի Քէ­շիշ­եան, Խորհր­դա­կան

Սե­ւան Գո­լէճ­եան, Խորհր­դա­կան

 Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ըն­թա­ցա­ւարտ ըն­կե­րու­հի­ներ Սիլ­վա Գու­յումճ­եա­նին եւ Վար­սէն Պետ­րոս­եա­նին, որոնք իրենց կար­գին խօսք առ­նե­լով շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին բո­լո­րին որ առի­թը տրուե­ցաւ իրենց կազ­մա­կեր­պու­թեան ղե­կա­վար անձ­նա­կազ­մի մաս կազ­մե­լու ու պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնը յայտ­նե­ցին ծա­ռա­յե­լու ուր որ կա­րի­քը կայ:

 Շա­բաթ գի­շեր, պատ­գա­մաւոր­նե­րը հա­ւաք­ուե­ցան երե­կոյ­եան խրախ­ճան­քի: Օր­ուան հան­դի­սա­վար Սօ­սէ Թո­քաթլ­եան, մաս­նա­ճիւ­ղի անու­նով ար­տա­սա­նած բա­րի գա­լուս­տի խօս­քե­րէն ետք հրա­ւի­րեց ըն­թա­ցա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի Սիլ­վա Գու­յումճ­եան օր­ուան գնա­հա­տա­կան­նե­րը փո­խան­ցե­լու: Գու­յումճ­եան հրա­ւի­րեց Մի­մի Բար­սեղ­եա­նը, ստա­նա­լու բարձ­րա­գոյն Ակ­նու­նի Մրցա­նա­կը, գնա­հա­տե­լու անոր տաս­նամ­եակ­ներ շա­րու­նակ եր­կա­րա­տեւ ու ան­սա­կարկ ծա­ռա­յու­թիւնը կազ­մա­կեր­պու­թեանս, եւ այլ անձ­նա­կազ­մե­րու վրայ: Գու­յումճ­եան ըսաւ թէ.- Բար­սեղ­եան ին­ծի հա­մար եղած է առաջ­նորդ, ու­սու­ցիչ, մեծ քոյր եւ շատ սի­րե­լի ըն­կե­րու­հի: Ան սոր­վե­ցուց ծա­ռա­յել եւ ուղ­ղեց, որ լա­ւա­գոյնս տամ ի շահ կազ­մա­կեր­պու­թեան վե­րել­քին: Նշենք թէ Մի­մի Բար­սեղ­եան ան­դա­մակ­ցած է Հ.Օ.Մ.-ին: 1980-ին, ան ծա­ռա­յեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան կազ­մին վրայ որ­պէս ատե­նա­պե­տու­հի, փոխ ատե­նա­պե­տու­հի, գան­ձա­պահ, ինչ­պէս նա­եւ Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան, եւ Քէմփ Հա­յաս­տանի Վար­չա­կան Կազ­մին:

 Ապա Գու­յումճ­եան Գնա­հա­տագ­րով մը պատ­ուեց Թամ Վար­դա­պետ­եա­նը իր ծա­ռա­յու­թեան հա­մար: Թամ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն լրագ­րած է Հ.Օ.Մ.-ի մաս­նա­ճիւ­ղե­րու պատ­մու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ անդ­րա­դար­ձած է միու­թեան արե­ւել­եան շրջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րուն, յատ­կա­պէս հա­րիւ­րամ­եա­կի ըն­թաց­քին, կա­նո­նա­ւո­րա­պէս գրու­թիւն­ներ տրա­մադ­րե­լով մա­մու­լին:

 Գնա­հա­տան­քի ծաղ­կե­փուն­ջեր ստա­ցան նա­եւ Ընկհ. Գա­րո­լին Շմա­ւոն­եան, որ շրջա­նը աւար­տեց երբ ընտր­ուե­ցաւ Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ, Ընկհ. Վար­սէն Պետ­րոս­եան, Ընկհ Սիլ­վա Գու­յումճ­եան եւ Ընկհ. Վար­դու­հի Չի­լոյ­եան,  Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Շրջա­նի Գոր­ծա­դիր Քար­տու­ղա­րու­հի , որ անա­չառ կեր­պով աշ­խա­տանք տա­րած էր ման­րակր­կիտ հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ եւ պար­տա­ճա­նա­չու­թեամբ, իր պար­տա­կա­նու­թիւնը կա­տա­րե­լու:

Երե­կոն խան­դա­վա­ռեց Եր­գիչ Սթիւ Իս­քէն­տեր­եան եւ իր նուա­գա­խում­բը:

 

 

Դա­դա­րի ընդ­մի­ջու­մին տե­ղի ու­նե­ցաւ այս տար­ուայ Վի­ճա­կա­հա­նու­թիւնը.-

 

1st  Prize Cash Prize

$1,500 ticket # 001341

Margaret Bloxdorf, Racine, WI

 

2nd Prize Cash Prize

$1,000 ticket # 001155

Avo Bazarian, Watertown, MA          

 

3rd  Prize

14kt. Ladies White Gold Cross Necklace with Sapphires and .25 ct. Diamonds

ticket # 001761

Hasmig Eskandarian, McLean, VA

 

4th Prize

Ladies Bulova Watch

ticket #001174

Siran Cormier, Bedford, MA

 

5th Prize Silver Bracelet and Earrings Set

ticket #002533

Evlyn Davidian, Morton Grove, IL

 

ԿՐԹԱՆ­ՊԱՍՏ ՍՏԱ­ՑՈՂ ԱՇԱ­ԿԵՐՏ­ՆԵՐ

 

Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը Նա­խա-աւար­տա­կա­նի եւ Աւար­տա­կա­նի կրթան­պաստ ստա­ցող աշա­կերտ­նե­րուն անուն­նե­րը յայ­տա­րա­րեց 2012-2013 Ու­սում­նա­կան Տա­րեշր­ջա­նին:

 

Պար­գե­ւատ­րու­թիւն­նե­րը հիմն­ուած են ըստ ան­հա­տին գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թեան Հայ հա­մայն­քէն ներս, նիւ­թա­կան պէտ­քին եւ ակա­դե­մա­կան կա­տա­րե­լա­գործ­ման: Նպաս­տըն­կա­լը պէտք է ըլ­լայ ծա­գու­մով Հայ եւ ար­ձա­նագր­ուած ու­սում­նա­րան կամ հա­մա­լիր Ամե­րի­կա­յի մէջ: Այս տա­րի Հ.Օ.Մ.-ը պար­գե­ւատ­րեց 24 աշա­կերտ­ներ 12 տար­բեր նա­հանգ­նե­րէ աւե­լի քան 32,000.00 տո­լա­րի գու­մա­րով մը:

 

Հ.Օ.Մ.-ի Ու­սում­նա­կան հիմ­նադ­րա­մը գո­յա­ցած է շատ մը բա­րե­րար­նե­րու առա­տա­ձեռն նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րով, որոնք օժ­տած են ՀՕՄ.-ը նիւ­թա­կան աղ­բիւր­նե­րով նպաս­տե­լու Հայ աշա­կերտ­նե­րուն աւե­լի քան երե­սուն տա­րի­ներ:

 

Առա­ւել, Հ.Օ.Մ.-ի Ճորճ եւ Պի­աթ­րիս Լա­զար­եան հիմ­նադ­րա­մը կրթան­պաստ հայ­թայ­թած է հա­րիւ­րա­ւոր ար­ժա­նա­վա­յել Հայ աշա­կերտ­նե­րու:

 

Հ.Օ.Մ.-ը հիմն­ուած 1910-ին, ան­շա­հախն­դիր, բա­րե­սի­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն մըն է, կազմ­ուած Հայ անձն­ուէր ան­ձե­րէ, որոնք ճիգ եւ ժա­մա­նակ չեն խնա­յեր թի­կունք կանգ­նե­լու Հայ Ժո­ղո­վուր­դին ու­սում­նա­կան եւ մար­դա­սի­րա­կան պէտ­քե­րուն աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն վրայ: Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Հ.Օ.Միու­թիւնը ու­նի 32 մաս­նա­ճիւ­ղեր, ան­դամ­նե­րու ընդ­հա­նուր թիւ ու­նե­նա­լով 1200:

 

Կրթան­պաստ­նե­րու ու­ղե­ցոյցն ու դի­մում­նագ­րե­րը կա­րե­լի է հա­մա­կար­գի­չի վրայ Հ.Օ.Մ.-ի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի կայ­քէ­ջէն տպել

www.arseastusa.org

 

Դի­մում­նագ­րեր կա­րե­լի է ստա­նալ նա­եւ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան գրա­սեն­եա­կին հետ կապ պա­հե­լով

80 Bigelow Ave., Suite 200, Watertown, MA

 

Դի­մում­նագ­րե­րը ներ­կա­յաց­նե­լու ժամ­կէտն է Ապ­րիլ 1.

 

Լա­զար­եան Աւար­տա­կա­նի կրթան­պաստ ստա­ցող­ներ

 

Գա­յա­նէ Հա­պէշ­եան

Անի Մկրտիչ­եան

Ար­մի­նէ Սար­գիս­եան

Իվէթ Բար­սեղ­եան

Արա Ռոս­թոմ­եան

Քրիս­թա Պա­զար­եան

Կրանդ Պետ­րոս­եան

Դա­տէ Վար­դան­եան

Քնար Աբ­րա­համ­եան

Մարք Քի­րէճ­եան

Օլ­կա ՄքԱ­տամս

 

Նա­խա-Աւար­տա­կա­նի կրթան­պաստ ստա­ցող­ներ

 

 

Սե­ւան Սի­մոն­եան

Վա­րագ Պա­րոն­եան

Յա­կոբ Մար­կոս­եան

Նո­րա Ֆրունճ­եան

Ալեք­սանտր Քա­լիք­եան

Լո­րա­պէլ Տո­նիկ­եան

Կա­րին Հա­պէշ­եան

Լի­լի Թո­րոս­եամ

Արեւ Տինքճ­եան

Ալեք Պէն­զէր

Նա­րի­նէ Օհան­եան

Արէն Տա­պաղ­եան

Սո­նա Մով­սիս­եան

Քրիս­թին Շալ­եան

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles