ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԿԸ ԳՆԱՀԱՏԷ «Գ. ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿԸ

0 0
Read Time:1 Minute, 56 Second

p7 gulb ՀՀ նախագահ՝ Սարգսեան, Երեք­շաբ­թի Հոկ­տեմ­բեր 13-ին, ըն­դու­նեց »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« հիմ­նար­կի Լոն­տո­նի գրա­սեն­եա­կի տե­սուչ, Բրի­տան­իոյ եւ Իր­լան­տա­յի հայ հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար, մեծ բա­րե­րար, Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եա­նի ծոռ Մար­թին Եսայ­եա­նը եւ հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար Զա­ւէն Եկաւ­եա­նը:

Հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին քննարկ­ուե­ցան հա­յա­պահ­պան­ման վե­րա­բե­րող հար­ցեր:

»Մենք  բարձր  ենք գնա­հա­տում »Կիւլ­պէնկ­եան« հիմ­նար­կի  գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը, որուն, բնա­կանա­բար ես քա­ջա­տեղ­եակ եմ. բարձր ենք գնա­հա­տում հիմ­նար­կի կող­մից ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի ներ­սում կա­տար­ուածն, այ­լեւ ողջ աշ­խար­հում մեր շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թեան, հա­յա­պահ­պա­նու­թեան ուղ­ղու­թեամբ աշ­խա­տան­քը: Չա­փա­զանց կա­րե­ւո­րում ենք  հաս­տա­տութ­եան կրթա­կան ծրա­գի­րը եւ  այն հա­մա­րում հա­մա­հունչ  Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման մեր պատ­կե­րա­ցում­նե­րին: Հա­յաս­տա­նում վեր­ջերս ստեղ­ծել ենք Լոյս հիմ­նադ­րա­մը, որը կրթա­թո­շակ է տրա­մադ­րում աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն տա­սը բու­հերն ըն­դուն­ուած հայ երի­տա­սարդ­նե­րին, եւ կար­ծում եմ, այս­տեղ կա­րող է լի­նել հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­եան լայն դաշտ«: ըսաւ նա­խա­գահ Սարգս­եան:

Նա­խա­գա­հը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Մա­ր­թին Եսայ­եա­նին (նախագահ՝ Սարգսեանի կողքին) եւ Զա­ւէն Եկաւ­եա­նին (ձախին) իրենց հա­յան­պաստ եւ ազ­գան­ուէր գոր­ծու­նէ­ու­թեան հա­մար:  Նշենք թէ Սեպ­տեմ­բեր 17-ին, Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խաց­ման 18-ամ­եա­կին առ­թիւ, յա­տուկ հրա­մա­նագ­րով մը, Սուրբ Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի շքան­շա­նով պարգ­եւատր­ուած էր հիմ­նար­կի հայ­կա­կան բաժ­նի պա­տաս­խա­նա­տու տոքթ. Զա­ւէն Եկաւ­եան:

GUL 78 copy

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles