ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔ ԵՒ ԿՈՉ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

0 0
Read Time:3 Minute, 4 Second

p1 artsakh

Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նը, Օգոս­տոս 25, 2009-ին հրա­պա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, որուն մէջ յստա­կօ­րէն վե­րա­հաս­տա­տեց իր պա­հանջ­նե­րը, ոտնագնդակի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գոր­ծած աւեր­ներն ու մաս­նա­ւո­րա­բար Հա­յաս­տա­նի դիւա­նա­գի­տա­կան ձա­խո­ղու­թիւն­նե­րու ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը: Ասոր կող­քին, նա­եւ Գե­րա­գոյն մար­մի­նը հրա­ւի­րեց հայ­րե­նի ժո­ղո­վուր­դը՝ մաս­նակ­ցե­լու Սեպ­տեմ­բեր 2-ին Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման օր­ուան առի­թով տե­ղի ու­նե­նա­լիք հան­րա­հա­ւա­քին:

Ստո­րեւ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը՝ ամ­բող­ջու­թեամբ.-

Սի­րե­լի° հայ­րե­նա­կից­ներ,

Սեպ­տեմ­բե­րի 2-ը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման օրն է:

Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մից պար­տադր­ուած պա­տե­րազ­մում յաղ­թե­լով եւ ար­տա­յայ­տե­լով ողջ հա­յու­թեան հա­ւա­քա­կան կամ­քը, Ար­ցա­խը հռչա­կեց եւ պաշտ­պա­նեց իր ան­կա­խու­թիւնը:

Այ­սօր, բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի նո­րօր­եայ աշ­խու­ժաց­ման պայ­ման­նե­րում մենք պար­տա­ւոր ենք.

– Տէր կանգ­նել մեր ժո­ղովր­դի յաղ­թա­նա­կին եւ ստի­պել յար­գե­լու Ար­ցա­խի ինք­նո­րոշ­ման փաս­տը:

– Մեր­ժել մեզ պար­տադ­րուող ցան­կա­ցած զի­ջում:

– Պա­հան­ջել բա­նակ­ցա­յին լի­ար­ժէք ձե­ւա­չա­փի վե­րա­կանգ­նում՝ Ար­ցա­խի լի­ի­րաւ մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Մի­ա­ժա­մա­նակ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ չեն վե­րաց­ւում հայ¬թուր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի կար­գա­ւոր­ման ներ­կայ գոր­ծըն­թա­ցի լրջա­գոյն վտանգ­նե­րը, սպա­սուող ֆութ­պո­լա­յին խա­ղից առաջ մենք վերս­տին պա­հան­ջում ենք՝

– Դա­դա­րեց­նել թուր­քա­կան շա­հե­րի սպա­սարկ­մա­նը ծա­ռա­յող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը:

– Թոյլ չտալ, որ Թուրք­ի­ան իր մի­ջազ­գա­յին պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը կա­տա­րի՝ մի­ա­ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նին զի­ջում­ներ պար­տադ­րե­լով:

– Դիւա­նա­գի­տա­կան ձա­խո­ղում­նե­րի ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նը:

Հայ­րե­նա­կից­նե°ր,

Դրսե­ւո­րենք մեր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնն ու վճռա­կա­նու­թիւնը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան եւ անվ­տան­գու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան հար­ցում, կան­խենք հայ¬թուր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի կար­գա­ւոր­ման վտան­գա­ւոր ըն­թաց­քը:

Հրա­ւի­րում ենք հան­րա­հա­ւա­քի, որը տե­ղի կþու­նե­նայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի հրա­պա­րա­կում՝ »Մոսկ­ուա« շար­ժա­պատ­կե­րի սրա­հի դի­մաց, Սեպ­տեմ­բե­րի 2-ին, ժա­մը 18:30-ին:

Հ.Յ.Դ. ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԳԵ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ՄԱՐ­ՄԻՆ

Օգոս­տոս 25, 2009

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles