ՀԱՅ ԱՄԻ­ՐԱ­ՆԵ­ՐՈՒ ՄԱ­ՍԻՆ ԳԻՐ­ՔԸ ԿԸ ՀՐԱ­ՏԱ­ՐԱԿ­ՈՒԻ ԹՐՔԵ­ՐԷՆ ԼԵ­ԶՈՒՈՎ

0 0
Read Time:2 Minute, 39 Second

Layout 1  Դեկ­տեմ­բե­րի  25, 2013-ին Պոլ­սոյ  “Արաս“ հրա­տա­րակ­չա­տու­նը  լոյս  ըն­ծա­յեց  թրքե­րէն  թարգ­մա­նու­թիւնը  Յա­կոբ  Լե­ւոն Պար­սում­եա­նի  “Իս­թան­պու­լի Հայ Ամի­րա­նե­րու  Դա­սա­կար­գը“  գոր­ծին: Թարգ­մա­նու­թիւնը կա­տա­րած է Այ­շէ Կիւ­նայ­լու:

Գիր­քը նա­խա­պէս  հրա­տա­րակ­ուած  է Հա­յաս­տա­նի  Ամե­րիկ­եան Հա­մալ­սա­րա­նին կող­մէ  2007-ին: “Իս­թան­պու­լի Հայ Ամի­րա­նե­րու  Դա­սա­կար­գը“ (The Amira Class of Instanbul), Պար­սում­եա­նի աւար­տա­ճառն է, գրուած 1980-ին, որ­պէս աւար­տա­ճառ Նիւ Եոր­քի Քո­լումպ­իա Հա­մալ­սա­րա­նին:

Ծնած Հա­լէպ, ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէ ճո­պող­րած  ծնող­նե­րէ, Պար­սում­եան  աւար­տած է տեղ­ւոյն “Քա­րէն Եփ­փէ“ Ճե­մա­րա­նը: Ապա, Սան Ֆրան­սիս­քո­յի Հա­մալ­սա­րա­նէն  յա­ջոր­դա­բար ստա­ցած պսա­կա­ւո­րի եւ մա­գիստ­րո­սի վկա­յա­կան­նե­րը  մաս­նա­գի­տա­նա­լով մի­ջազ­գա­յին առեւ­տու­րի մէջ,  որ­պէս աւար­տա­ճառ  ու­նե­նա­լով Եւ­րո­պա­յի հա­սա­րա­կաց շու­կա­յի տնտե­սու­թեւ­նը:

1972-ին   հաս­տատ­ուե­լով Նիւ Եորք , տեղ­ւոյն հա­մալ­սա­րա­նէն ստա­ցած մա­գիստ­րո­սի  վկա­յա­կան մաս­նա­գի­տա­նա­լով Մի­ջին Արեւել­քի պատ­մու­թեան, ապա 1980-ին, Նիւ Եոր­քի Քո­լումպ­իա Հա­մալ­սա­րա­նէն, ստա­ցած է իր տոք­թո­րա­կա­նը, մաս­նա­գի­տա­նա­լով  օս­մա­նե­րէն լեզ­ուի եւ օս­ման­եան պատ­մու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րու մէջ:p12 has

Հրա­ւիր­ուած էր Պէյ­րութ, դա­սա­խօ­սե­լու Հայ­կազ­եան Հա­մալ­սա­րա­նէն ներս: Յուն­ուա­րի 31, 1986-ին ան առե­ւ­անգ­ուե­ցաւ եւ ցայ­սօր ան­յայտ կորս­ուած  է:

Գիր­քը կ՛ընդգր­կէ նա­խա­բան մը, իր կնոջ` Անա­յի­սին կող­մէ, ապա “Վեսլ­իայն“ Հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս  դոկտ. Խա­չիկ Թէ­օ­լէ­օլ­եա­նի յա­ռա­ջա­բա­նը:

Թէ­օ­լէ­օլ­եան կը յայտ­նէ թէ ինչ­պէս օրին, այ­սօր ալ Պար­սում­եա­նի աւար­տա­ճա­ռը ամէ­նէն հա­մա­պար­փակ եւ խո­րա­թա­փանց ու­սում­նա­սի­րու­թիւնն է օս­ման­եան կայս­րու­թեան օրե­րու  հայ ամի­րա­յա­կան դա­սա­կար­գին:

Թրքե­րէ­նի թարգ­մա­նու­թիւնը  ար­դէն իսկ ար­ժա­նա­ցած է մէ­կէ աւե­լի գրա­խօ­սա­կան­նե­րու Պոլ­սոյ հայ եւ թուրք մա­մու­լին կող­մէ:

Գիր­քին անգ­լե­րէն բնա­գի­րը կա­րե­լի է ստա­նալ դի­մե­լով.-

National Association for Armenian Studies and Research.-

395 Concord Avenue,

Belmont, MA 02478

Հեռ.- (617) 489-1610

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles