ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ 13-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՃՈՎ»

0 0
Read Time:11 Minute, 39 Second

                                                                                                                                                                              ՊԱՐ­ՊԱ­ՐԱ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ԵԱՆ

                                                                                                                                                                        (թարգ­մա­նեց՝ ՆԱ­ՆՕՐ ՊԱՐ­ՍՈՒՄ­ԵԱՆ)

Կար­ծես կա­խար­դա­կան մթնո­լորտ մըն էր…1100-էն աւե­լի հա­յեր Costa Cruise Lines-ի գե­ղե­ցիկ նա­ւը, Costa Atlantica-ն, բարձ­րա­ցան: 

Costa Atlantica-ն շքեղ նաւ է, պատ­րաստ­ուած հին ու դա­սա­կան ի­տա­լա­կան ոճով՝ վա­յել­չօ­րէն զար­դար­ուած:

13րդ Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տը, հո­վա­նա­ւոր­ուած Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան Մշա­կու­թա­յին Ըն­կե­րու­թեան կող­մէ, տե­ւեց մէկ շա­բաթ, Յուն­ուար 16-23, 2010, եւ սկիզբ առաւ Ֆորթ Լո­տըր­տէյ­լի նա­ւա­հան­գիս­տէն:  Նա­ւապ­տոյ­տը բա­րե­բաս­տիկ առիթ մըն էր փախ­չե­լու հիւ­սի­սա­յին նա­հանգ­նե­րու սառ­նա­մա­նի­քէն ու ձիւ­նէն:

Նա­ւապ­տոյ­տի հան­դի­պած վայ­րե­րու կար­գին էին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու »Վըր­ճին« Կղզի­նե­րէն Սէյնթ Թո­մա­սը, Փուեր­թօ Ռի­քո­յի Սան Խուան քա­ղա­քը, եւ Քայ­քոս Կղզի­նե­րը:  Բո­լորս ալ ան­համ­բեր կը սպա­սէ­ինք արե­ւօտ ու հայ­կա­կան, գե­ղե­ցիկ տե­սա­րան­նե­րով, նոր դէմ­քե­րով, մշա­կու­թա­յին ծրա­գիր­նե­րով, պա­րով, երաժշ­տու­թեամբ, կեր ու խու­մով, լի շա­բաթ մը:

Հա­յեր ժա­մա­նե­ցին աշ­խար­հի չորս կող­մե­րէն՝ Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ժան­թի­նէն, Աւստ­րալ­իա­յէն, Գա­նա­տա­յէն, Անգլ­իա­յէն, Ֆրան­սա­յէն, Յու­նաս­տա­նէն, Իտալ­իա­յէն, Իս­րա­յէ­լէն, Լի­բա­նա­նէն, Զուի­ցեր­իա­յէն, եւ Թուրք­իա­յէն:  Հա­յեր նա­եւ եկած էին Մ.Նա­հանգ­նե­րու գրե­թէ ամէն նա­հանգ­նե­րէն:  Իւ­րա­քան­չիւր հիւր ստա­ցաւ, այս առ­թիւ պատ­րաստ­ուած յա­տուկ եռա­գոյն պա­յու­սա­կը, եւ իրենց պաշ­տօ­նա­կան թուղ­թե­րուն հա­մար գրպա­նիկ մը՝ նուէր Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան Մշա­կու­թա­յին Ըն­կե­րու­թեան եւ Travel Group International-ի կող­մէ:  Տա­րի­ներ իրար չտես­նե­լէ ետք, հա­յոր­դի­ներ իրենց ազ­գա­կան­նե­րուն, բա­րե­կամ­նե­րուն, եւ դա­սըն­կեր­նե­րուն գտան նա­ւէն ներս:  Ար­տաս­ուա­լից աչ­քե­րով, յու­զու­մով ու ժպի­տով, անոնք իրար վե­րագ­տան տա­րի­նե­րէ վերջ, այս Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տի ըն­թաց­քին: 

Երեք մի­ջոց­ներ կան նա­ւապ­տոյ­տը յա­ջո­ղա­բար վա­յե­լե­լու.-

1. Լման շա­բաթ մը զուար­ճա­ցէք, արե­ւուն ճա­ռա­գայթ­նե­րուն տակ, ամե­նօր­եայ աղ­մու­կէն ու շտա­պէն հե­ռու:

2. Տե­ղե­կա­ցէք ու վճռա­կա­մօ­րէն պաշտ­պա­նե­ցէք հայ­կա­կան մշա­կոյթն ու աւան­դու­թիւնը:

3. Հան­դի­պե­ցէք հին բա­րե­կամ­նե­րու, ու կեր­տե­ցէք նոր բա­րե­կա­մու­թիւն­ներ:

Մէկ շա­բաթ, մեր զա­նա­զան հար­ցերն ու տար­բե­րու­թիւն­նե­րը մէկ­դի դրած, մէկ ժո­ղո­վուրդ, մէկ ազգ դար­ձանք, ու ստեղ­ծե­ցինք »փոքր Հա­յաս­տան« մը Քա­րա­յիպ­եան­նե­րու շրջա­նէն ներս:

Բո­լոր հիւ­րե­րը ստա­ցան Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան Մշա­կու­թա­յին Ըն­կե­րու­թեան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տի եռա­գոյն բա­նա­լի-քարտ:  Այս քար­տի մի­ջո­ցաւ հիւ­րե­րը մուտք ստա­ցան նա­ւուն ամէն զբօ­սանք­նե­րուն:  Առանց այս քար­տին հիւ­րե­րու մուտ­քը ելոյթ­նե­րէն ներս ար­տօն­ուած չէր:  Ամէն առտու օր­ուայ յայ­տա­գի­րը կը յայ­տա­րար­ուէր իտա­լե­րէ­նով, ֆրան­սե­րէ­նով, գեր­մա­նե­րէ­նով, եւ մեր հրճուան­քին պատ­ճառ՝ հա­յե­րէ­նով:  Մեզ հա­մար մեծ պա­տիւ էր Ար­քե­պիս­կո­պոս Վա­չէ Յով­սէփ­եա­նի, եւ Ուս­տը­րի նախկին քա­հա­նայ Վազ­գէն Պէք­ի­ար­եա­նի ներ­կա­յու­թիւնը նա­ւէն ներս:  Ամէն օր նա­ւուն կղե­րա­կա­նու­թիւնը առա­ւօտ­եան պա­տա­րա­գը կա­տա­րեց, նա­ւուն աղօ­թա­րա­նէն ներս, որ միշտ լե­ցուն էր:

Իսկ ամէն գի­շեր, եր­կու երաժշ­տա­խում­բեր, նա­ւուն զա­նա­զան սրահ­նե­րէն մէ­կէն ներս նուա­գե­ցին:  Ժո­զէֆ Գրի­գոր­եան եւ իր խում­բը, ինչ­պէս նա­եւ Առա­ւօտ նուա­գա­խում­բը, Ճիմ Գզիր­եա­նի, Արամ Յո­վա­կիմ­եա­նի, Խա­չիկ Ճին­կիր­եա­նի, Ճոն Հա­րո­թեա­նի, եւ Ռի­չըրտ Պէր­պէր­եա­նի հետ:  Շա­բաթ երե­կոյ »Բա­րի Գա­լուստ«ի ըն­դու­նե­լու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Ճորճ եւ Շա­քէ Պաս­մաճ­եան­նե­րու, եւ Մար­իա Դա­ւի­թեա­նի:  Նա­ւապ­տոյ­տի դես­պան­նե­րը ներ­կա­յաց­ուե­ցան, եւ շաբթ­ուայ յայ­տա­գի­րը յայ­տա­րար­ուե­ցաւ:  Ապա, գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րի մը ըն­թաց­քին մաս­նա­կից­ներ իրենց տա­ղանդ­նե­րը յայտ­նա­բե­րե­ցին:

Ամէն օր, նա­ւապ­տոյ­տի հիւ­րե­րը լո­ղա­ւա­զա­նի “ափ”ին կրնա­յին նստիլ, արե­ւա­դար­ձա­յին այդ հա­ճե­լի օդը վա­յե­լե­լով:  Ու­րիշ­ներ մար­զանք ըրին, պին­կօ խա­ղա­ցին, դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րու ներ­կայ գտնուե­ցան, կամ հայ­կա­կան շար­ժա­պատ­կեր­ներ դի­տե­ցին:  Իսկ անոնց հա­մար որ բնաւ իրենց սեն­եակ­նե­րէն դուրս չե­լան, նա­ւապ­տոյ­տը իրենց ան­վերջ տրա­մադ­րեց հայ­կա­կան եր­գի ու պա­րի յայ­տա­գիր­ներ, եր­կու տար­բեր կա­յա­րան­նե­րու մի­ջո­ցաւ:

Թէք­սա­սի Տա­լաս քա­ղա­քի Մար­կօ Գաֆ­թաճ­եա­նը հայ­կա­կան պա­րի դա­սեր տուաւ, որոնց կար­գին թամ­զա­րան, շուրջ պա­րը, հա­լե­հը, եւ շատ մը ու­րիշ ժո­ղովր­դա­կան պա­րեր:  Հիւ­րե­րը նոյն­պէս առի­թը ու­նեցան մաս­նակ­ցե­լու թաւլ­ուի եւ պլո­թի մրցա­շար­քե­րու, Անդ­րա­նիկ Պու­տագ­եա­նի եւ Ճորճ Պաս­մաճ­եա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ:  Իսկ անոնք որոնք մար­զա­կան կա­րո­ղու­թիւն­նե­րով օժտ­ուած էին՝ մաս­նակ­ցե­ցան տա­րե­կան կո­ղո­վագն­դա­կի մրցում­նե­րուն, Ճոն Ճէ­րիք­եա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ:

Յա­տուկ սե­ղան մը յատ­կաց­ուած էր 2010-ի Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Պտոյտ­նե­րուն, Մա­րօ Ասա­տուր­եա­նի հսկո­ղու­թեամբ, ուր հա­յոր­դի­ներ առի­թը ու­նե­ցան ար­ձա­նագր­ուե­լու 15 օրեր տե­ւող Հայ­կա­կան Աւան­դ­ա­կան Պտոյ­տին դէ­պի Հա­յաս­տան, Յու­լիս 18-էն Օգոս­տոս 1, 2010. Մաս­նա­կից­ներ նա­եւ կա­րե­լիու­թիւնը պի­տի ու­նե­նան պտոյ­տի մը մաս­նակ­ցե­լու դէ­պի Ղա­րա­բաղ: »Հայ­րե­նիք«ի գրա­խա­նու­թը նոյն­պէս զբա­ղած էր ամէն օր, ծա­խե­լով հայ­կա­կան խտա­սա­լիկ­ներ, խտա­տե­սիլ­ներ, գիր­քեր, եւ յու­շան­ուէր­ներ:  Առա­ւօտ­նե­րը, Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան Մշա­կու­թա­յին Ըն­կե­րու­թեան գրա­սե­ղա­նը պատ­րաստ էր օժան­դա­կե­լու նա­ւապ­տոյ­տի հիւ­րե­րը:  Այն­քան որ ճոխ էր յայ­տա­գի­րը՝ որո­շում առ­նե­լը դժուար կը հան­դի­սա­նար:  13րդ Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տին յայ­տա­գի­րը գոհ կը պա­հէր ամէն­քին:

Կի­րա­կի օր ընթ­րի­քէն վերջ, ամու­րի­նե­րու »Սին­կըլզ-Մին­կըլզ« երի­տա­սար­դա­կան հա­ւա­քոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ:  Առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ամէն օր AHC Club 39 Happy Hour կազ­մա­կերպ­ուած էր :  21-39 տա­րե­կան հայ երի­տա­սարդ-երի­տա­սար­դու­հի­ներ, աշ­խար­հի ամէն կող­մե­րէն, առի­թը ու­նէ­ին հան­դի­պե­լու եւ թե­րեւս…

Այդ գե­ղե­ցիկ օրե­րէն մէ­կուն ըն­թաց­քին Ամե­րի­կա­յի »Վըր­ճին« կղզի­նե­րէն մէ­կուն՝ Սէյնթ Թո­մաս կղզի­ին ծո­վափն ու շու­կան վա­յե­լե­ցինք:  Երե­կոյ­եան նաւ վե­րա­դառ­նա­լով Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան Մշա­կու­թա­յին Ըն­կե­րու­թեան Կա­լա Քոք­թէյլ հա­ւա­քոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցանք, որ կազ­մա­կերպ­ուած էր Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տի Յանձ­նա­խում­բին եւ »Թրա­վըլ Կրուփ Ին­թըր­նա­շը­նըլ«-ի կող­մէ:  Այդ երե­կոյ, ընթ­րի­քին, հիւ­րե­րը համ­տե­սե­ցին հա­յա­վա­յել ճա­շեր ինչ­պէս հոմ­մուս, թապ­պու­լէ, պէ­օ­րէկ, ոչ­խա­րի եւ հա­ւու մի­սով խո­րո­ված, պուլ­ղու­րով փի­լաւ, աղ­ցան, եւ փախ­լա­ւայ:  Յա­ջորդ առա­ւօտ հա­սանք Փուէր­թօ Րի­քօի Սան Հուան քա­ղա­քը:

Հինգ­շաբ­թի օր, Անն Սամ­ուէլ­եան եւ Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տի Յանձ­նա­խում­բը կազ­մա­կեր­պե­ցին »Հայ­կա­կան Փա­ռա­տօ­նի Օր«, լո­ղա­ւա­զա­նա­յին հա­ւա­քոյթ մը:  Մրցա­նակ­ներ տրուե­ցան լա­ւա­գոյն եռա­գոյն հա­գուս­տին, կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն:  Ներկ­ուած երես­նե­րով, պա­րու­սոյց Մար­կօ Գաֆ­թաճ­եա­նի “աշա­կերտ­նե­րը” այդ շաբթ­ուայ ըն­թաց­քին իրենց սոր­ված պա­րե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ներ­կա­նե­րուն, որոնց կար­գին շուրջ պա­րը, թամ­զա­րան, հա­լե­հը եւ ու­րիշ պա­րեր:  Հայ­կա­կան պա­րի մրցում ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ, մրցա­նակ­ներ տրուե­ցան լա­ւա­գոյն պա­րող­նե­րուն:  Այս ար­դէն իսկ սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, այն­պէս որ նա­ւապ­տոյ­տի մաս­նա­կից­նե­րէն ոմանք նոյ­նիսկ պատ­րաստ եկած էին` մին­չեւ իսկ պա­րի տա­րազ­նե­րով:  Այդ օր, այս հայ­կա­կան մթնո­լոր­տին իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ նոյ­ նիսկ նա­ւուն ճա­շա­րա­նը, հայ­կա­կան ճա­շեր հրամց­նե­լով:  Կէ­սօ­րէ վերջ, Քայ­քօս Կղզի­ին ծո­վա­փը վա­յե­լե­ցինք:

Նա­ւապ­տոյ­տին ըն­թաց­քին հե­տեւ­եալ ձեռ­նարկ­նե­րը տե­ղի  ու­նե­ցան.-

-Հա­մազ­գա­յին Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ձեռ­նարկ.- խտա­սա­լիկ մը ցու­ցադր­ուե­ցաւ՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Հա­մազ­գա­յի­նի 80-ամ­եա­կին առի­թով.

– Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ձեռ­նարկ.- Ըն­դու­նե­լու­թիւն եւ ապա միու­թեան 100-ամ­եա­կին առի­թով ներ­կա­յա­ցում մը.

– Պոս­թը­նի Սա­յաթ Նո­վա Պա­րա­խում­բի ելոյթ, Աբօ Աշճ­եա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ.

– Հա­յաս­տան Հիմ­նադ­րա­մի հետ զրոյց.- ինչ­պէս կա­րե­լի է շէնց­նել Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը.

– Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Քէն Խա­չիկ­եա­նը Հայ-Թուրք ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին զե­կոյց մը ու­նե­ցաւ.

– Մա­րի Թէրզ­եան իր գիր­քը ներ­կա­յա­ցուց.  Ան հե­ղի­նակն է “պան­դուխ­տին դուստ­րը” (“The Immigrantÿs Daughter”) գիր­քին.

– Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին կլոր սե­ղան զրոյց մը տե­ղի ու­նե­ցաւ, որ­մէ ետք կա­տար­ուե­ցաւ հարց-պա­տաս­խան:

– Անգլ­իա­յէն եր­գի­ծա­բան Գեւ Օրգ­եա­նը ելոյթ մը ու­նե­ցաւ, դաշ­նա­մու­րի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ.

– Վար­դա­նանց Աս­պետ­ներ եւ Դստրեր կազ­մա­կեր­պու­թիւնը ըն­դու­նե­լու­թիւն-ներ­կա­յա­ցում մը կազ­մա­կեր­պեց ան­դամ­նե­րու եւ բա­րե­կամ­նե­րու հա­մար.

– »Ար­մինի­ըն Ուիք­լի«ի 75րդ եւ »Հայ­րե­նիք«ի 110րդ տա­րե­դարձ­նե­րուն առ­թիւ ըն­դու­նե­լու­թիւն եւ ներ­կա­յա­ցում մը կազ­մա­կերպ­ուած էր՝ թեր­թին անց­եա­լին եւ ներ­կա­յին մա­սին.

-Զրոյց հայ-թուրք ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն, եւ անոնց հե­տե­ւանք­նե­րը Ար­ցա­խի շրջա­նէն ներս: Դա­սա­խօս՝ Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եան.

– Հե­ղի­նակ Սօ­սի Գե­ւոն­եան իր գիր­քը “Աճուր­դի Հո­գի­նե­րէն Առաջ” (“Prior to the Auction Souls”) ներ­կա­յա­ցուց.

– Պերճ եւ Թէ­րի Մի­նաս­եան­նե­րը Հա­յաս­տա­նի Վա­նա­ձոր շրջա­նի կա­րօտ­եալ ըն­տա­նիք­նե­րու օժան­դա­կու­թեան ծրա­գիր մը ներ­կա­յա­ցու­ցին (The Humanitarian Outreach Foundation).

–     Ժո­զԷֆ Գրի­գոր­եան եւ իր երգ­չա­խում­բը ելոյթ մը ու­նե­ցան՝ ազ­գա­յին տոհ­միկ եր­գե­րու երե­կոյ մը.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles