ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿԸ ԿԸ ՓՈԽԱԴԱՐՁԷ

0 0
Read Time:7 Minute, 8 Second

p1  a  ԵՐԵ­ՒԱՆ (“Նիուզ“, “Եր­կիր“).- Հա­յաս­տա­նի բա­նա­կը, ի պա­տաս­խան ազե­րի բա­նա­կի սադ­րիչ  գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն, կա­տա­րեց արագ հա­կա­յար­ձա­կո­ղա­կան մը, որուն ար­դիւնք թշնա­մի բա­նա­կէն ներս ար­ձա­նագր­ուե­ցան քա­նի մը զո­հեր:

Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րի մամ­լոյ քար­տու­ղար Արծ­րուն Յով­հան­նիս­եա­ն անդ­րա­դառ­նա­լով շրջան ըրած այն տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, թէ մա­հա­ցած ազե­րի զի­նուոր­ներ կան, Յով­հան­նիս­եան ընդգ­ծեց, որ չի կրնար այդ առն­չու­թեամբ յստակ տու­եալ­ներ ներ­կա­յաց­նել, յայտ­նե­լով թէ.- “Չեմ կա­րող ազե­րի կող­մի կո­րուստ­նե­րի վե­րա­բեր­եալ յստակ թուեր նշել, սա­կայն որե­ւէ սադ­րանք ան­պա­տաս­խան չի մնում“:

Նշենք թէ քա­նի մը օր առաջ, Օգոս­տոս 5-ին, Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եան ներ­կայ գտնուե­ցաւ ամառ­նա­յին ու­սում­նա­կան հանգր­ուա­նի սկիզ­բին առի­թով երկ­րորդ բա­նա­կա­յին զօ­րա­մի­ա­ւոր­ման սահ­մա­նա­յին զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­սա­ւոր հան­դի­պու­մին եւ յայ­տա­րա­րեց թէ.- “Հա­կա­ռա­կոր­դի հա­ւա­նա­կան նա­խա­յար­ձա­կու­մին հա­կազ­դող մի­ակ մի­ջո­ցը հայ­կա­կան զին­եալ ու­ժե­րու մար­տա­կան պատ­րաս­տա­կա­նու­թեան բարձր աս­տի­ճանն է“: Օհան­եան ընդգ­ծեց, որ հայ­կա­կան բա­նա­կը շրջա­նի մի­ակ յաղ­թած բա­նակն է:

Միւս կող­մէ, գե­րի բռնուած հայ զի­նուո­րը կը շա­րու­նա­կէ մե­լան հո­սեց­նել: Ար­դա­րեւ, գե­րե­վար­ուած զի­նուոր Յա­կոբ Ին­ճի­կուլ­եա­նի` ազե­րի պատ­կե­րաս­փիւ­ռի մէկ կա­յա­նէն սփռուած հար­ցազ­րոյ­ցը խիստ մտա­հո­գած է հայ զի­նուո­րին ըն­տա­նիքն ու հա­րա­զատ­նե­րը:

Հա­մա­ցան­ցին վրայ տա­րած­ուած այս հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին յոգ­նած աչ­քե­րով հայ ռազ­մա­գե­րին կը պատ­մէ, որ վաշ­տի հրա­մա­նա­տա­րը զինք ջու­րի ու­ղար­կած է: Ինք մեր­ժած է, հրա­մա­նա­տա­րը հար­ուա­ծած է իր աչ­քին, որ­մէ նուաս­տա­ցած կա­մա­ւոր ան­ցած է ատր­պէյ­ճա­նա­կան սահ­մա­նը:

Հա­մոզ­ուած ըլ­լա­լով, որ երի­տա­սար­դին բռնու­թեամբ եւ ստի­պո­ղա­բար հար­կադ­րած են այս­պի­սի յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րել, անոր հա­րա­զատ­ներն ու քա­նի մը տասն­եակ հա­մա­գիւ­ղա­ցի­ներ հա­ւաք­ուած էին Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տէի երե­ւան­եան գրա­սեն­եա­կին մօտ: Անոնք նա­եւ Կար­միր խա­չի պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան բա­ժի­նը կը տես­նէ­ին ստեղծ­ուած իրա­վի­ճա­կին հա­մար:

“Այս­քան ժա­մա­նա­կէ ի վեր ոչ ոք չի՞ ցան­կար հան­դի­պիլ իմ զաւ­կիս հետ, ին­չո՞ւ չեն այ­ցե­լեր, կ՛ու­զեմ իմ զա­ւակս տես­նել“, հարց կու տար զի­նուո­րին մայ­րը` Գայ­եա­նէ Ին­ճի­կուլ­եան` հե­կե­կա­լով յի­շե­լով տե­սա­նիւ­թը: Կար­միր խա­չի գրա­սեն­եա­կին դի­մաց նստած անոր վի­ճա­կը պար­բե­րա­բար կը վա­տա­նար եւ դժուա­րու­թեամբ կը խօ­սէր: Ըն­տա­նի­քը վստահ է, որ հայ զի­նուո­րը ճնշում­նե­րու տակ այս­պի­սի յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րած է` վկա­յե­լով, որ ծա­ռա­յու­թեան հետ կապ­ուած երի­տա­սար­դը որե­ւէ հարց չէ ու­նե­ցած:

Դէպ­քին մա­սին նախ­նա­կան պաշ­տօ­նա­կան տե­ղե­կա­տուու­թեան հա­մա­ձայն, զի­նուո­րը դիր­քե­րուն վրայ ծա­ռա­յու­թիւն կա­տա­րած ժա­մա­նակ, Օգոս­տոս 8-ի լուս­ցող գի­շե­րը չկողմ­նո­րոշ­ուե­լու հե­տե­ւան­քով հա­տած է հայ­կա­կան բա­նա­կի եւ ազր­պէյ­ճա­նա­կան զին­եալ ու­ժե­րու շփման սահ­մա­նա­գի­ծը եւ յայտն­ուած է հա­կա­ռա­կոր­դի վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ գտնուող տա­րած­քին մէջ: Հա­րա­զատ­ներն ու հա­մա­գիւ­ղա­ցի­նե­րը երէկ առաջ կը քա­շէ­ին զայն առե­ւան­գե­լու վար­կա­ծը. “Սահ­մա­նը անց­նի­լը դիւ­րին չէ, տա­րած­քը ակա­նա­պատ­ուած է, ոչ մէկ հա­սա­րակ զի­նուոր կրնայ անց­նիլ: Եթէ նոյ­նիսկ ակա­նա­պա­տում չէ եղած տու­եալ տա­րած­քին մէջ, ժա­մը 7:00-ին լոյս է, եթէ մէ­կը բարձ­րա­նայ խրա­մա­տի վրայ ու ցան­կայ պա­հա­կա­կէտ անց­նիլ, վստահ հա­կա­ռա­կոր­դը թոյլ չի տար եւ կը կրա­կէ, որով­հե­տեւ Ատր­պէյ­ճան տե­ղե­կու­թիւն չու­նի, թէ անց­նող զի­նուո­րը հե­տա­խոյզ է, կ՛անց­նի հե­տա­խու­զու­թիւ՞ն ընե­լու հա­մար, թէ՞ յանձն­ուե­լու հա­մար…. Թե­րեւս եկած տա­րած են, մի­ակ բա­ցատ­րու­թիւնը ատի­կա է, հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յին կը կրա­կէ­ին, կը վնա­սէ­ին“, “Ազա­տու­թիւն“ ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին,  յայտ­նեց զի­նու­որին եղ­բայ­րը` Յա­րու­թիւնը:

Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ բան­բեր Էլ­տար Սա­պի­րօղլ­ուի հա­մար ան­հասկ­նա­լի է Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ բան­բեր Արծ­րուն Յով­հան­նիս­եա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւնը, թէ ազե­րի կող­մը, թոյլ տա­լով պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հար­ցազ­րոյց կա­տա­րել հայ ռազ­մա­գերի­էն, խախ­տած է Ժը­նե­ւի ուխ­տը:

Ան մեկ­նա­բա­նեց թէ.- “Ժը­նե­ւի ուխ­տին մա­սին մե­զի յի­շեց­նե­լով, Արծ­րուն Յով­հան­նիս­եան կը յի­շէ՞, թէ ինչ­պէս Հա­յաս­տա­նի մէջ կը վե­րա­բե­րին ազե­րի գե­րի­նե­րին հետ: Անոնց հետ հար­ցազ­րոյց­նե­րը մէկ ան­գամ չէ, որ ցու­ցադր­ուած են Երե­ւա­նի պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յան­նե­րէն: Այդ մի­ջոց­նե­րը կ՛օգ­տա­գործ­ուին նա­եւ այ­սօր: Իսկ ատի­կա Ժը­նե­ւի ուխ­տի խախ­տում չէ՞“: Սա­պի­րօղ­լու նշած է, թէ “գե­րի բռնուե­լու ըն­թաց­քին Յա­կոբ Ին­ջի­ղուլ­եա­նի տես­քը սար­սա­փե­լի էր` կեղ­տոտ, պատռտ­ուած ու հին կօ­շիկ­նե­րով, հա­գուս­տով: Հո­տէն կա­րե­լի չէր անոր մօ­տե­նալ: Զայն լոգ­ցու­ցած են, ատր­պէյ­ճան­ցի զի­նուո­րի հա­մազ­գեստ հագ­ցու­ցած“: Ասի­կա Ժը­նե­ւի ուխ­տի այն կէ­տի խախտ­ման ար­դա­րա­ցումն է, ըստ որուն, եթէ ռազ­մա­գերիի հա­մազ­գես­տը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ կլի­մա­յա­կան պայ­ման­նե­րուն, գե­րե­վա­րող կող­մը իրա­ւունք չու­նի ատի­կա գրա­ւե­լու:

Արծ­րուն Յով­հան­նիս­եան պա­տաս­խա­նի պա­տաս­խանն էր.-. “Մենք միայն կրնանք ըսել, Կար­միր Խա­չէն երբ կ՛ու­զեն թող գան տես­նեն, թէ մեր մօտ գտնուող մի­ակ ատր­պէյ­ճան­ցի գե­րին ի՛նչ պայ­ման­նե­րու մէջ կը պահ­ուի: Եւ գո­նէ տե­սա­նիւթ մը, հրա­պա­րա­կում մը ցոյց թող տան, ուր հայ­կա­կան լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րը ազր­պէյ­ճան­ցի գերի­ին հետ հար­ցազ­րոյց վա­րած են“:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles