ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ.- ԳԵ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ԱՏ­ԵԱ­ՆԸ ՊԻ­ՏԻ ՉՔՆՆԷ ԱՊԱ­ՀՈ­ՎԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՐ­ՑԵ­ՐԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 11 Second

p1 Supreme_Court  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը հա­ղոր­դակ­ցու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի, Յու­նիս 10-ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Գե­րա­գոյն ատ­եա­նը որո­շած է չքննել Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ապա­հո­վագ­րա­կան պա­հանջ­նե­րուն վե­րա­բեր­եալ վա­ղե­մու­թեան ժամ­կէ­տը եր­կա­րաձ­գող Գա­լի­ֆորն­իոյ օրէն­քը:

Ար­դէն իսկ կա­ռա­վա­րու­թիւնը կոչ ըրած էր Գե­րա­գոյն ատ­եա­նին, որ չքննէ այս հար­ցը:

Գե­րա­գոյն ատ­եա­նին սոյն որո­շու­մը ի զօ­րու կը պա­հէ Շրջա­նա­յին ին­նե­րորդ ատ­եա­նի այն որո­շու­մը, որ բե­կա­նած էր Գա­լի­ֆորն­իոյ օրէն­քը` կա­սեց­նե­լով Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ապա­հո­վագ­րա­կան պա­հանջ­նե­րը հե­տապն­դող­նե­րուն կող­մէ` իրենց իրա­ւունք­նե­րուն տի­րա­նա­լու ջան­քե­րը:

Իրա­ւա­բան Իկոր Թի­մո­ֆէ­եւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րուն եւ անոնց ժա­ռան­գորդ­նե­րուն անու­նով ներ­կա­յա­ցու­ցած միջ­նոր­դա­գի­րին մէջ պնդած էր, որ Գա­լի­ֆորն­իոյ օրէն­քը չի խախ­տեր որե­ւէ դաշ­նակ­ցա­յին կեր­պով սահ­ման­ուած քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն, եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով պէտք չէ ընդ­հատ­ուի: Ան պնդած էր նա­եւ, որ Գա­լի­ֆորն­իոյ նա­հան­գը իրա­ւա­սու է կար­գա­ւո­րե­լու ապա­հո­վագ­րա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, որոնք կը գտնուին նա­հան­գի իրա­ւա­զօ­րու­թեան եւ իրա­ւա­սու­թեան ոլոր­տին մէջ:

Թի­մո­ֆէ­եւ ցաւ յայտ­նեց Գե­րա­գոյն ատ­եա­նի որո­շու­մին հա­մար, սա­կայն յոյս յայտ­նեց, որ այլ մի­ջոց­նե­րով կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ պար­տադ­րել ատ­եա­նին, որ կար­ծիք յայտ­նէ այս հար­ցին շուրջ:

Հայ իրա­ւա­բա­նա­կան միու­թեան ատե­նա­պետ Կա­րօ Ղա­զար­եան յայ­տա­րա­րեց, թէ այս որո­շու­մով` Թուրք­իոյ իշ­խա­նու­թեանց ար­տօ­նու­թիւն տրուած է մի­ջա­մուխ ըլ­լա­լու ամե­րիկ­եան նա­հանգ­նե­րու ներ­քին հար­ցե­րուն` անոնց­մէ խլե­լով իրենց փա­փա­քած օրէնք­նե­րը պար­տադ­րե­լու իրա­ւա­սու­թիւնը:

Կա­ռա­վա­րու­թեան կեց­ուած­քին հա­կադ­րու­թեամբ, Գե­րա­գոյն ատ­եա­նին ներ­կա­յաց­ուած էին Գա­լի­ֆորն­իոյ օրէն­քին ի նպաստ բազ­մա­թիւ կար­ծիք­ներ, որոնց շար­քին` Գա­լի­ֆորն­իա, Նե­ւա­տա, Մի­շի­կըն եւ Ռոտ Այ­լընտ նա­հանգ­նե­րու ընդ­հա­նուր դա­տա­խազ­նե­րու, ինչ­պէս նա­եւ քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րու եւ նա­հան­գա­յին մա­կար­դա­կի օրէնս­դիր­նե­րու կար­ծիք­ներ:

Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կա­ռա­վա­րա­կան հար­ցե­րու վա­րիչ Քէյթ Նա­հա­պետ­եան եւս յայ­տա­րա­րեց, թէ Գե­րա­գոյն ատ­եա­նին որո­շու­մը վեր­ջին խօս­քը չէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու, վե­րապ­րող­նե­րու ու անոնց ժա­ռան­գորդ­նե­րու իրա­ւունք­նե­րուն տի­րա­նա­լու պայ­քա­րին մէջ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles