ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԶԻՆ­ՈՒԱԾ ՈՒ­ԺԵ­ՐՈՒ ՀԵ­ՏԱ­ԽՈՒ­ԶԱ­ԿԱՆ ԶՕՐ­ՔԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ՒՈՐ­ՄԱՆ ՔՍԱ­ՆԱՄ­ԵԱԿ

0 0
Read Time:4 Minute, 49 Second

 Նո­յեմ­բեր 10-ին, Հա­յաս­տա­նի զին­ուած ու­ժե­րու զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն մէջ, հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ նշուե­ցաւ Հ.Հ. հե­տա­խու­զու­թեան զօր­քե­րու կազ­մա­ւոր­ման քսա­նե­րորդ տա­րե­դար­ձը եւ հե­տա­խու­զա­կան մար­զի մաս­նա­գի­տա­կան տօ­նը: Այս ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին  Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եա­նը, Հ.Հ. հե­տա­խու­զու­թեան զօր­քե­րու գնդա­պետ Եու­րի Խա­չա­տու­րո­վը, բարձ­րաս­տի­ճան զի­նուո­րա­կան­ներ, դիւա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ինչ­պէս նա­եւ հե­տա­խոյզ­նե­րու հա­րա­զատ­ներ եւ հիւ­րեր:

Ող­ջու­նե­լով եւ շնոր­հա­ւո­րե­լով բո­լոր հե­տա­խոյզ­նե­րուն` պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եան բարձր գնա­հա­տեց անոնց դե­րը Հա­յոց բա­նա­կի կազ­մա­ւոր­ման եւ կա­յաց­ման բո­լոր փու­լե­րուն մէջ. Ազ­գա­յին բա­նա­կի հե­տա­խու­զու­թիւնը փա­ռա­պանծ ճա­նա­պարհ է ան­ցել: Հա­մաշ­խար­հա­յին հե­տա­խու­զա­կան պատ­մու­թեան մէջ մեծ է հա­յոր­դի­նե­րի դե­րը: Հայ ժո­ղո­վուր­դը մշտա­պէս կա­րո­ղա­ցել է իր մա­տը պա­հել հա­մաշ­խար­հա­յին զար­գա­ցում­նե­րի զար­կե­րա­կի վրայ եւ իր մաս­նակ­ցու­թիւնն ու­նե­նալ անվ­տան­գու­թեան եւ կա­յու­նու­թեան ապա­հով­ման գոր­ծում,- նշեց  նա­խա­րա­րը:

Սէյ­րան Օհան­եա­նը կա­րե­ւոր նկա­տեց նա­եւ հե­տա­խու­զա­կան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րու դերն ու նշա­նա­կու­թիւնը Ար­ցախ­եան հե­րո­սա­մար­տի ժա­մա­նակ. Եթէ չլի­նէ­ին մեր կա­մա­ւո­րա­կան ջո­կատ­նե­րից կազմ­ուած հե­տա­խու­զա­կան ստո­րաբա­ժա­նում­նե­րը, այ­նու­հե­տեւ  կա­նո­նա­ւոր բա­նա­կի կազ­մում իրենց մեծ ներդ­րումն ու­նե­ցած հե­տա­խու­զա­կան մի շարք զօ­րա­մա­սեր, ապա մենք չէ­ինք կա­րող  ու­նե­նալ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ Ար­ցախ­եան գո­յա­պայ­քա­րում եւ Հ.Հ. սահ­մա­նա­մերձ բնա­կա­վայ­րե­րի պաշտ­պա­նու­թեան գոր­ծում: Հա­յոց բա­նա­կի հա­սա­րակ հե­տա­խոյզ զի­նուո­րը մեր պատ­մու­թիւնը փառ­քով գրեց: Այ­սօր էլ հե­տա­խու­զա­կան ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը լա­ւա­գոյնս շա­րու­նա­կում են իրենց սկսած գոր­ծը եւ օրըս­տօ­րէ կա­տա­րե­լա­գոր­ծում են հե­տա­խոյզ­նե­րի մար­տա­կան պատ­րաս­տա­կա­նու­թիւնը եւ վար­պե­տու­թիւնը: Այ­սօր մենք իրա­ւամբ  կա­րող ենք ասել, որ հե­տա­խոյզ­նե­րը զար­գաց­նում են իրենց մաս­նա­գի­տա­կան աս­տի­ճա­նը,- նշեց  պաշտ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չու­թեան ղե­կա­վա­րը եւ ընդգ­ծեց, որ հե­տա­խոյ­զի հա­մար ան­յաղ­թա­հա­րե­լի սահ­ման­ներ կամ բար­ձունք­ներ չկան:

Սէյ­րան Օհան­եան կա­րե­ւոր նկա­տեց նա­եւ մի­ջազ­գա­յին խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու իրա­կա­նաց­ման ժա­մա­նակ մեր հե­տա­խոյզ­նե­րու առա­քե­լու­թիւն­նե­րու բարձր պատ­րաստ­ուա­ծու­թիւնը:

Յա­տուկ նշա­նա­կու­թեան խում­բի հիմ­նա­դիր ան­դամ, նախ­կին հե­տա­խոյզ Վո­վա Վար­դա­նո­վը, վեր­ջերս մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին յայտ­նած է, որ հայ հե­տա­խոյզ­նե­րը իրենց հմտու­թեամբ եւ մար­տա­կան ոգի­ով շատ աւե­լի բարձր մա­կար­դա­կի վրայ են, քան ազե­րի հե­տա­խոյզ­նե­րը, հա­կա­ռակ անոր որ Ատր­պէյ­ճան ու­նի հե­տա­խու­զա­կան ստո­րա­բա­ժա­նում­ներ ու ռազ­մա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թիւն: Անոր հա­մա­ձայն, Մենք ան­հա­ւա­սար պայ­ման­նե­րում ենք. նրանք աւե­լի լաւ պատ­րաս­տու­թիւն են անց­նում, քան մե­րոնք, բայց մենք աւե­լի լաւ ենք հա­կա­դար­ձում նրանց դի­վեր­սանտ­նե­րին: Ցան­կա­ցած հայ զի­նուո­րա­կան, ով սո­վո­րում է ռու­սա­կան կրթա­կան հա­մա­կար­գե­րում, հե­տա­խու­զու­թիւնն անց­նում է այն­պի­սի դա­սագր­քե­րով, որոնք նա­խա­տես­ուած են յա­տուկ օտա­րերկ­րա­ցի ու­սա­նող­նե­րի հա­մար: Այ­սինքն` նրանց ամէն բան չէ, որ սո­վո­րեց­նում են: Մինչ­դեռ ատր­պէյ­ճան­ցի հե­տա­խոյ­զերն իրենց պատ­րաս­տու­թիւնն անց­նում են Թուրք­իա­յի յա­տուկ ռազ­մա­բա­զա­նե­րում` ման­րա­մաս­նօ­րէն տի­րա­պե­տե­լով թր­քա­կան հե­տա­խու­զու­թեան գաղտ­նիք­նե­րին, ընդգ­ծած է Վար­դա­նո­վը:  Ըստ անոր, նա­խա­րա­րու­թիւնը մեծ ու­շադ­րու­թիւն կը դարձ­նէ հե­տա­խու­զու­թեան:Առանց հե­տա­խու­զու­թեան բա­նա­կը կոյր է: Այն թանկ հա­ճոյք է, եւ ամէն պե­տու­թիւն չի կա­րող իրեն թոյլ տալ, ընդգ­ծած է նախ­կին հե­տա­խոյ­զը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles