ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԱՇԱ­ԿԵՐ­ՏԱ­ԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹ

0 0
Read Time:7 Minute, 51 Second

 Հա­մազ­գա­յի­նի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած  տա­րե­կան աշա­կեր­տա­կան մրցոյ­թը, տե­ղի ու­նե­ցաւ, Շա­բաթ օր, Մա­յիս 5ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 2:30ին, Ուտ­սայ­տի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ:

Մրցոյ­թին կը մաս­նակ­ցէ­ին` հե­տեւ­եալ Վար­ժա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րը: Պէյ­սայ­տի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամե­նօր­եայ եւ Շա­բա­թօր­եայ, Ուտ­սայ­տի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ, Նիւ Ճըրզիի “Նա­րեկ“ Շա­բա­թօր­եայ,  եւ Տակ­լըս­թը­նի Ս. Սարգիս Սիւ­զան եւ Յով­սէփ Յա­կոբ­եան Շա­բա­թօր­եայ: Սրա­հը լեց­ուած էր աշա­կերտ­նե­րով, ծնող­նե­րով եւ ու­սուց­չու­հի­նե­րով: Ան­համ­բեր սպա­սում  ու խան­դա­վա­ռու­թիւն:

Ամե­նօր­եայ եւ Շա­բա­թօր­եայ  դպրոց­նե­րու 5րդ եւ  6րդ դա­սա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րուն հա­մար, Հայ­կա­կան Ընդ­հա­նուր Գի­տե­լիք­նե­րու բա­ժի­նը կ՛ընդգրկէր` Հա­յոց Պատ­մու­թիւն (մեր հին թա­գա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն, անց­եալ դա­րաս­կիզ­բի պա­տա­հար­նե­րէն  մին­չեւ մեր ներ­կայ օրե­րը), աշ­խար­հագ­րու­թիւն,  գրող­նե­րու եւ բա­նաս­տեղծ­նե­րու անուն­ներ, մի­ջազ­գա­յին առու­մով նշա­նա­ւոր հա­յեր եւ ար­ուես­տա­գէտ­ներ, յու­շա­կո­թող­ներ, ինչ­պէս նա­եւ հա­յու­թեան հետ առն­չուող այ­լա­զան նիւ­թեր: Այս բո­լո­րին կ՛ըն­կե­րա­նայ, ուր պատ­շաճ է, հա­մա­պա­տաս­խան լու­սա­պատ­կեր­ներ (power point):

Ամե­նօր­եայ դպրոց­նե­րու 1-4րդ դա­սա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րուն` կ՛ու­ղղարկ­ուի ուղ­ղագրութեան ցանկ: Շա­բա­թօր­եայ դպրոց­նե­րու 1-4րդ դա­սա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րուն` բա­ռա­գի­տու­թիւն` (Անգ­լե­րէ­նէՀա­յե­րէն):  Մրցոյ­թի ըն­թաց­քին, իւ­րա­քան­չիւր աշա­կերտ,  ըստ բախ­տի կը վերց­նէ սա­կա­ռէն թղթիկ մը, ուր  գրուած են հինգ հար­ցում­ներ կամ հինգ բա­ռեր:

Մաս­նակ­ցող աշա­կերտ­նե­րու թիւն էր 43.

Հա­մազ­գա­յի­նի Վար­չու­թեան կող­մէ բա­ցու­մը կա­տա­րեց ընկ. Զա­ւէն Վար­դան­եան եւ հրա­ւի­րեց Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Արժ. Տէր Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եան, մրցոյ­թը վա­րե­լու:

ՄՐՑՈՅ­ԹԻ

ԱՐ­ԴԻՒՆՔ­ՆԵՐ

Ա. ՇԱ­ԲԱ­ԹՕՐ­ԵԱՅ

ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱՆ­ՆԵՐ

* Բա­ռա­գի­տու­թիւն` (Անգ­լե­րէ­նէ-Հա­յե­րէն, 116 բառ) 1-4րդ դա­սա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րուն:

Անս­խալ էին հե­տեւ­եալ­նե­րը: Նա­թա­լի Գա­րա­կիւլ­լէ­եան, Հայկ  Էմիրզ­եան, Մայքլ Մը­նըշ­եան, Յա­կոբ Վար­դան­եան Նա­յի­րի Օվան­նէս­եան:

* Հայ­կա­կան Ընդ­հա­նուր Գի­տե­լիք­ներ (120 հար­ցում) 5րդ եւ  6րդ դա­սա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րուն:

Անս­խալ էին հե­տեւ­եալ­նե­րը: Մա­րալ Առա­քել­եան, Սե­ւան Ասա­տուր­եան, Յա­կոբ Գաս­պար­եան, Սե­ւակ Եփ­րեմ­եան, Ալին Թագ­ւոր­եան, Շանթ Մկրեան, Քրիս­տա­փոր Մկրեան,  Սե­ւակ Յա­կոբ­եան, Մա­րի Պի­ճի­մէն­եան, Լո­րի Սամ­ուէլ­եան, Նա­յի­րի Տի­րա­ցուօղ­լու:

 

Բ. ԱՄԵ­ՆՕՐ­ԵԱՅ

ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱՆ­ՆԵՐ

* Ուղ­ղագ­րա­կան մրցոյթ, (112 բառ): 1-4րդ դա­սա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րուն:

Անս­խալ էին հե­տեւ­եալ­նե­րը:  Էմ­մա Գալստ­եան, Ար­ման Գէ­որգ­եան, Ռի­թա Եո­նան, Ին­ջի­գիւլ­եան Անա­հիտ, Ինճոյ­եան Շանթ,  Հա­լաճ­եան Արամ Անդ­րու, Յա­րու­թիւն­եան Վա­հան, Շահ­վերտ­եան Հայկ, Ռա­կուբ­եան Լե­ւոն, Փա­փազ­եան Ար­շա­լոյս, Փո­մաք­եան Սի­մոն:

* Հայ­կա­կան Ընդ­հա­նուր Գի­տե­լիք­ներ,  տար­բեր ցանկ  (121 հար­ցում): 5րդ եւ  6րդ դա­սա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րուն:

Անս­խալ էին հե­տեւ­եալ­նե­րը: Նի­գոլ Խրիմ­եան, Եդ­ուարդ Նեմց­եան, Անուշ Պէզճ­եան, Անի Ռա­կուբ­եան:

Արժ. Տէր Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եան, ձեռն­հա­սօ­րէն վա­րեց մրցոյ­թը զուարթ մթնո­լոր­տի մէջ: Աշա­կեր­տին սխա­լը մեղ­մօ­րէն կը սրբագ­րէր, եւ կամ խան­դա­վառ` “անս­խալ է“ կը յայ­տա­րա­րէր: Գի­տե­լիք­նե­րու մա­սը կը ներ­կա­յաց­ուէր  (power point)ի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ որը դաստ­ի­ա­րա­կիչ է եւ բո­լո­րը հե­տաքրք­րու­թեամբ ու հա­ճոյ­քով մրցոյ­թին կը հե­տե­ւէ­ին:

Մրցոյ­թի աւար­տին Տէր Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եան, Հա­մազ­գա­յի­նի վար­չու­թեան կող­մէ,  բո­լո՛ր մաս­նակ­ցող­նե­րուն անխ­տիր յանձ­նեց Հա­մազ­գա­յի­նի Մրցոյ­թին Մաս­նակ­ցու­թեան Վկա­յագ­րեր` եւ Եռա­գոյն վզկա­պով կրծքա­պի­տակ­ներ: Ապա անս­խալ եղող աշա­կերտ­նե­րուն  յանձ­նեց յա­ւել­եալ նուէր­ներ, հայ­կա­կան զա­նա­զան խորհր­դան­շան­նե­րով եւ Եռա­գոյ­նով զար­դա­րուն:

Առանց Տնօ­րէ­նու­հի­նե­րու հա­մա­ձայ­նու­թեան,  ու­սուց­չու­հի­նե­րու յա­ւել­եալ նուի­րու­մին եւ ծնող­նե­րու զո­հա­բե­րու­թեան կա­րե­լի չէ իրա­կա­նաց­նել ամիս­ներ տե­ւող այս աշ­խա­տան­քը: Հար­ցում­նե­րը մի­ջին հա­շուով 75-80 տո­կո­սով ճիշդ պա­տաս­խան­ուե­ցան աշա­կերտ­նե­րուն կող­մէ, որը կրթա­կան որե­ւէ չա­փա­նի­շով խիստ քա­ջա­լե­րա­կան երե­ւոյթ է: Այս` վստա­հու­թիւն կը ներշն­չէ մեր շա­բա­թօր­եայ եւ ամե­նօր­եայ  վար­ժա­րան­նե­րու ու­սուց­չու­հի­նե­րու նկատ­մամբ: Հայ Դպրո­ցի գո­յու­թեան եւ առա­քե­լու­թեան չհա­ւա­տա­ցող­նե­րուն  բան մը կը թե­լադ­րէ՞ այս յա­ջո­ղու­թիւնը:

Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն տնօ­րէ­նու­հի­նե­րուն եւ ու­սուց­չու­հի­նե­րուն: Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եան, Հու­րի Ղու­կաս­եան եւ Անի Ման­ուէլ­եան (Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամե­նօր­եայ),  Քրիս­տին Րի­կա­լօֆ, Զմրուխտ Մար­գար­եան (Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ), Նո­րա Զօհ­րապ­եան եւ Լու­սին Մկրեան, (Ս.Սար­գիս – Սիւ­զան եւ Յով­սէփ Յա­կոբ­եան Շա­բա­թօր­եայ), Քնար Աբ­գար­եան, Մա­րալ Վար­դան­եան, Հիլ­տա Թո­րոս­եան, Մա­րի­նա Եա­գուպ­եան, Հու­րի Սամ­ուէլ­եան (Նա­րեկ Շա­բա­թօր­եայ Ն.Ճ), Լու­սին Ճիր­ճիր­եան, Մա­րի Եագուպ­եան, Կա­րէն Կա­րամ­եան, Այ­տա Կեմճ­եան, (Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Շա­բա­թօր­եայ):

Մրցոյ­թին  պա­տաս­խա­նա­տու Հա­մազ­գա­յի­նի  յանձ­նա­խումբ`  Պեր­ճու­հի Եսայ­եան, Րի­թա Կի­րա­կոս­եան, Մա­րի Կիւ­լում­եան, Ժա­նէթ Մար­գար­եան եւ Ար­մի­նէ մի­նաս­եան:

Կը տես­նենք որ կա­նայք բա­ցար­ձակ ներ­կա­յու­թիւն են: Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­ներ,  տնօ­րէ­նու­հի­ներ, ու­սուց­չու­հի­ներ  չախ­չա­խիչ ՄԵ­ԾԱ­ՄԱՍ­ՆՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԿԱ­ՆԱՅՔ են: Առա­ջին­նե­րը բծախնդ­րօ­րեն պատ­րաս­տե­ցին մրցոյ­թը, տնօ­րէ­նու­հի­նե­րը հա­մա­ձայ­նե­ցան  եւ ու­սուց­չու­հի­նե­րը յա­մա­ռօ­րէն սոր­վե­ցու­ցին աշա­կերտ­նե­րուն իրենց առօր­եայ դա­սե­րու կող­քին: Վստահ կրնանք ըլ­լալ որ տան մէջ երե­խա­նե­րու հետ պա­րա­պող­նե­րը դարձ­եալ մայ­րերն էին: Այս երե­ւոյ­թը յստա­կօ­րէն կը փաս­տէ թէ հայ կնոջ կի­զա­կէ­տը` յա­ջորդ սե­րուն­դի հա­յե­ցի՛  դաստ­ի­ա­րա­կու­թիւնն է:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին, ներ­կա­նե­րէն մին` Մա­նուկ հո­գի­նե­րու հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան  նպաս­տելիրա­պէս Հա­մազ­գա­յի­նի կրթա­կան  աշ­խա­տանք­նե­րուն կա­րե­ւո­րա­գոյնն է ըսաւ:Մեր լա­ւա­գոյն բա­րե­նիշն էր: Այս պայ­ման­նե­րուն մէջ, երե­խայ մը ե՛ւս հա­յու­թեան մօ­տեց­նե­լու հա­ճոյ­քը, մոռ­ցը­նել կու­տայ ամիս­ներ տե­ւող մեր բծախն­դիր աշ­խա­տան­քի  յոգ­նու­թիւնը: Եթէ միայն ՄԷ՛Կ աշա­կերտ մեր ազ­գի պատ­մու­թեան եւ մշա­կոյ­թին ծա­նօ­թա­նայ, սի­րէ եւ հպար­տա­նայ  այդ` ար­դէն ան­սահ­ման  ու­րա­խու­թիւն  է այս մրցոյ­թը կազ­մա­կեր­պող­նե­րուն հա­մար:

Թղթա­կից

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles