ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՅԱՐ­ԳԱՆՔ ԵՒ ԳՈՒՐ­ԳՈՒ­ՐԱՆՔ

0 0
Read Time:3 Minute, 52 Second

 Տե­ղին է մրո­տել եւ անդ­րա­դառ­նալ հա­ղոր­դագ­րու­թեան մը մա­սին, որ լոյս ըն­ծա­յած էր Հայ Մշա­կու­թա­յին “Հա­մազ­գա­յին“ Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը:

Ահա­ւա­սիկ աւե­տա­բեր լուր մը, մա­նա­ւանդ որ խոր թմբի­րէն զարթ­նած կը թուինք ըլ­լալ, եւ հա­յե­ցի կրթու­թիւնն ու մշա­կոյ­թը հետզ­հե­տէ ան­յե­տաձ­գե­լի օրա­կարգ կը թուին ըլ­լալ, պա­հե­լու հա­մար պատ­կա­նե­լիու­թեան գի­տակ­ցու­թիւնն ու ինք­նա­բե­րա­բար նա­եւ` ինք­նու­թիւնը:

Ար­դա­րեւ, լոյս ըն­ծայ­ուա­ծը պարզ փրոթո­քո­լա­յին, այս կամ այն պա­տա­հածն ու եղե­լու­թիւնը աւե­տող հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը չէր, ոչ ալ իշ­խա­նա­կան նուի­րա­տու­ութեան մը աւե­տու­մը…այլ ընդ­հա­կա­ռա­կը` կա­տար­ուած խոս­տում-նուի­րա­տուու­թիւնը Կայ­սե­րա­կան էր: Այն պատ­ճա­ռով է, որ տա­րի­նե­րէ ի վեր, մերթ  մոռց­ուած եւ մերթ լու­սանց­քի տակ առն­ուած, Սփիւռ­քի մէջ գոր­ծող բնաջնջ­ման վտան­գի տակ գտնուող հա­յե­րէն լե­զուն դա­սա­ւան­դողն ու անոր ջա­հա­կիր­նե­րը այ­սօր ի վեր­ջոյ յար­գան­քի եւ գուր­գու­րան­քի առար­կայ կը դառ­նան:

Ան­տե­ղի է այ­բու­բէ­նին մէջ թիւեր, թուա­բա­նու­թիւն եւ հա­շիւ ներ­մու­ծել եւ վեր­լու­ծել տրա­մադր­ուած յա­ւե­լու­մը:

Փո­խա­րէ­նը, սա­կայն տե­ղին է ան­պայ­մա­նօ­րէն սփռել եւ տա­րա­ծել այս Կայ­սե­րա­կան յա­ւել­ման հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը, ի հե­ճուկս Սփիւռ­քի բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րու հա­յե­րէն լեզ­ուի ու­սու­ցիչ­նե­րուն:

Ի վեր­ջոյ միայն Պէյ­րու­թի եւ Մար­սէ­յի Ճե­մա­րան­նե­րուն մէջ չէ որ կը դա­սա­ւանդ­ուի Մես­րո­պա­շունչ լե­զուն:

Հոս տե­ղին է նշել թէ Արեւմ­տա­հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար կեն­սա­կան է իր լեզ­ուին` Արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի` պահ­պա­նու­մը: Եւ “Հա­մազ­գա­յին“ի այս որո­շու­մը կը փաս­տէ թէ մշա­կոյթն է գո­յա­տեւ­ման եւ ինք­նու­թեան առանց­քը, որուն հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան եւ պատ­մա­կան առաջ­նա­հերթ խա­րիսխն է ազ­գա­յին լե­զուն:
Այս­ուա­մէ­նայ­նիւ հա­յե­րէն լեզ­ուի եւ հա­յե­ցի գի­տու­թիւն­նե­րու դաստ­ի­ա­րա­կու­թիւնը, հիմ­քը կը հան­դի­սա­նայ ազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րու­թեան: Աւե­լին, այ­սօր ո՛չ թէ միայն Սփիւռ­քի, այլ նոյ­նիսկ Հա­յաս­տա­նի մէջ` ստեղծ­ուած տագ­նապ­նե­րուն պատ­ճա­ռը այդ դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան պա­կասն է, ու անոնց վե­րաց­ման եւ բուժ­ման մի­ջո­ցը` այդ դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան ամ­րապն­դումն ու գե­րա­դա­սումն է, բան մը որուն քա­ջա­տեղ­եակ է, վե­րո­յիշ­եալ հա­ղոր­դագ­րու­թեան ետին կանգ­նող մաս­սան:

Այդ հետզ­հե­տէ քիչ գոր­ծա­ծուող ազ­գա­յին լե­զուն` ազ­գին ան­դամ­նե­րը հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն իրա­րու մի­աց­նող ազ­դակն է:

Սոյն որո­շու­մով կը շեշտ­ուի թէ ազ­գա­յին լի­ի­րա՛ւ յանձ­նա­ռու­թիւն է լեզ­ուի եւ մշա­կոյ­թի պահ­պա­նու­մը:

Այս­պէս Սփիւռ­քա­հայ կրթօ­ճա­խը, հե­նե­լով իր կեան­քը նուի­րա­բե­րած հա­յե­րէն լեզ­ուի ու­սու­ցի­չին, պի­տի շա­րու­նա­կէ մար­դա­կեր­տու­մի ու հա­յա­կեր­տու­մի առա­քե­լու­թիւնը, եւ պի­տի թրծէ եւ փո­խան­ցէ ո՛չ միայն գի­տե­լիք­ներ, այլ նա­եւ ապ­րում­ներ, զգա­ցում­ներ, սէ­րեր. մա­նա­ւա՛նդ գուր­գու­րանք` լեզ­ուին, գրա­կա­նու­թեան, քա­ղա­քակր­թու­թեան, գի­տու­թեան, եր­գին եւ ամ­բողջ Հա­յոց Պատ­մու­թեան հան­դէպ:

Եւ վեր­ջա­պէս, հա­մազ­գա­յին յար­գանք եւ գուր­գու­րանք` “Հա­մազ­գա­յին“ի այս նա­խան­ձե­լի որո­շու­մին առ­թիւ:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles