ԾՆՈՒՆԴԸ` ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:3 Minute, 8 Second

Պէյ­սայ­տի (Նիւ Եորք) Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ազգային Վարժարանէն ներս, աւան­դու­թիւն դար­ձած է ծննդեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն մը կազ­քե­րը:

Աշա­կերտ­նե­րուն առա­ջին այ­ցե­լու­թիւնը` Չո­րեք­շաբ­թի, Դեկ­տեմ­բեր 9, 2009ին, Նիւ Եոր­քի Ֆլա­շինկ շրջա­նի “Հայ­կա­կան Տուն”էն ներս կա­տար­ուե­ցաւ: Հոն, աշա­կերտ­նե­րը աս­մուն­քե­ցին ու ծննդեան եր­գեր եր­գե­ցին, ու­րա­խաց­նե­լով լա­ւա­պէս հո­գա­տա­րուող բնա­կիչ­նե­րը:  Յա­ջորդ այ­ցե­լու­թիւնն էր Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ծե­րա­նոց, ուր աշա­կերտ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին մաս­նա­ւոր յայ­տա­գիր մը, ներ­կա­նե­րը խան­դա­վա­ռե­լով իրենց հո­սուն հա­յե­րէ­նով ու անգ­լե­րէ­նով: Դեկ­տեմ­բեր 18-ին, դպրո­ցը ու­նե­ցաւ Ծնուն­դի իր տա­րե­կան  հան­դէ­սը: Ծրա­գի­րը, որ կ՛ընդգր­կէր  հա­յե­րէն եւ անգ­լե­րէն եր­գեր, հա­յե­րէն ար­տա­սա­նու­թիւն­ներ, եւ եր­կու լե­զու­նե­րով թատ­րեր­գու­թիւն­ներ, սկսաւ եր­կու քայ­լերգ­նե­րով:  Տնօ­րէ­նու­հի Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եան բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց: Ան իր շնոր­հա­կա­լու­թիւնը յայտ­նեց ծնո­ղաց, եւ հիւ­րե­րուն, որոնք հա­ւա­տար­մա­բար նե­ցուկ կանգ­նած են դպրո­ցին:  Հիւ­րե­րու շար­քին էին գա­ղու­թի կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ դպրոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Ման­կա­նո­ցի փոք­րիկ­նե­րը սկսան իրենց յայ­տագ­րի ներ­կա­յա­ցու­մը “Լուռ Գի­շեր” եւ “Կա­ղան­դի Ծառ” եր­գե­րով: Անոնց յա­ջոր­դե­ցին ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը որոնք ար­տա­սա­նե­ցին “Շնոր­հա­ւոր նոր տա­րի”ն, ու ապա եր­գե­ցին ամա­նո­րի եր­գեր:  Առա­ջին եւ երկ­րորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը “Սի­րե­լի Կա­ղանդ Պա­պա”ն ար­տա­սա­նե­ցին:

Ապա, աշա­կերտ­նե­րը մի­աս­նա­բար յայ­տագ­րին հայ­կա­կան բա­ժի­նը ներ­կա­յա­ցու­ցին: Տնօ­րէ­նու­հին գնա­հա­տան­քի խօս­քը յայտ­նեց դպրո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան, Հիմ­նար­կի Բա­րե­կամ­նե­րու ան­դամ­նե­րուն, եւ ժրա­ջան ու­սու­ցիչ­նե­րուն:  Յայ­տագ­րի աւար­տին, կա­տար­ուե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

Դեկ­տեմ­բեր 21ին աշա­կեր­տու­թիւնը եկե­ղե­ցի առաջ­նորդ­ուե­ցաւ ստա­նա­լու հա­մար Սուրբ Հա­ղոր­դու­թիւնը:  Արա­րո­ղու­թե­նէն վերջ, 2010ի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը “Խոս­տո­վա­նանք”ը կար­դա­ցին:  Հայր Վա­հան Յով­հան­նէս­եա­նը (որ պի­տի մեկ­նի Մեծն Բրի­տան­իա) իր գնա­հա­տան­քի խօս­քը ուղ­ղեց աշա­կերտ­նե­րուն եւ իր աղօթքն ու օրհ­նու­թիւնը ըրաւ բո­լո­րին: Հայ­կա­կան Ծնուն­դի  երե­կոյ­եան, քսա­նէ աւե­լի աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան հա­յե­րէ­նով Սուրբ Աստ­ուա­ծա­շուն­չի ընթեր-ցումին եւ Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Երի­տա­սար­դա­կան երգ­չա­խում­բին հետ մի­աս­նա­բար Պա­տա­րագ եր­գե­ցին:

Յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ.- Սուրբ Նա­հա­տա­կաց Ազգային Վարժարան:

209-15 Horace Harding Expressway, Bayside, NY 11364, Tel: 718-225-4826

hmads@hmads.org

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles