ԼՈՅՍ ՏԵ­ՍԱՒ.- “ՅՈՒ­ՇԱ­ՄԱՏ­ԵԱՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ “OTTOMAN ARMENIANS; LIFE, CULTURE, SOCIETY“ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՀԱ­ՏՈ­ՐԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 30 Second

 

p12 houshamadyan  Հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, Յու­շա­մատ­եան հիմ­նար­կը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ լոյս ըն­ծա­յած է.- “Ottoman Armenians: Life, Culture, Society, Vol 1“ գիր­քը, որ կը հաշ­ուէ 271 էջ, կ՛ըդնգր­կէ հինգ յօդ­ուած­ներ եւ կը պա­րու­նա­կէ մօտ 250 պատ­կեր­ներ:

Ար­դէն իսկ կ՛ու­ղարկ­ուի 2011-ի աւար­տին “Indiegogo“ի ճամ­բով,  կազ­մա­կեր­պած դրա­մա­հա­ւա­քին մաս­նա­կից նուի­րա­տու­նե­րուն:

Նա­եւ, գիր­քը կա­րե­լի է ստա­նալ կայ­քէ­ջէն: Յու­շա­մատ­եանի այս առա­ջին հրա­տա­րա­կու­թիւնը կ՛ընդգր­կէ յօդ­ուած­ներ, որոնք գրուած են Նա­նոր Քեպ­րան­եա­նի, Ծո­վի­նար Տէր­տէր­եա­նի, Եա­շար Թոլ­կա Ճո­րա­յի, Միհ­րան Մի­նաս­եա­նի եւ Վա­հէ Թաշճ­եա­նի կող­մէ:

Բո­լոր գրու­թիւն­ներն ալ կ՛առնչ­ուին Օս­ման­եան կայս­րու­թեան մէջ հա­յե­րու ընդ­հա­նուր կեան­քին եւ ըն­կե­րա­յին մի­ջա­վայ­րին: Գիր­քին մէջ տեղ գտած են նա­եւ բազ­մա­թիւ լու­սան­կար­ներ` բո­լորն ալ օս­ման­եան հա­յե­րու կեան­քին հետ առն­չուող: Մինչ գիր­քին յօդ­ուած­նե­րը զար­դար­ուած են հա­մա­պա­տաս­խան պատ­կեր­նե­րով, ասոր կող­քին գո­յու­թիւն ու­նին երեք տար­բեր պատ­կե­րա­դա­րան­ներ. ըն­տա­նիք­ներ, դպրո­ցա­կան կեանք, ար­հեստ­ներ: Այս­տեղ ցու­ցադ­րուող­նե­րը առա­ւե­լա­բար կայ­քէ­ջի այ­ցե­լու­նե­րէն ստաց­ուած պատ­կեր­ներն են, որոնք աւե­լի կեն­դա­նի գա­ղա­փար մը կրնան տալ այն հե­տե­ւո­ղա­կան ճի­գին, զոր խում­բը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ի գործ կը դնէ օս­ման­եան հա­յե­րու անց­եա­լին վե­րա­բե­րող ժա­ռան­գա­յին նիւ­թեր մէկ­տե­ղե­լու եւ նոյն ժա­մա­նակ ալ հան­րու­թեան զա­նոնք մատ­չե­լի դարձ­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ: Գիր­քին էջադ­րու­մը եւ պատ­կեր­նե­րու վրայ աշ­խա­տան­քը կա­տար­ուած է Սիլ­վի­նա Տէր Մկրտիչ­եա­նի կող­մէ:

Գիր­քին սա­կա­գի­նը Գեր­ման­իոյ մէջ` 45 Եու­րօ

Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան եր­կիր­նե­րուն մէջ` 49 Եու­րօ

Այ­լուր` (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ, Գա­նա­տա, Մի­ջին Արե­ւելք, Աւստ­րալ­իա, Թուրք­իա, Ռուս­իա, Հա­յաս­տան, Լա­տին Ամե­րի­կա, եւլն.) 52 Եու­րօ

Կա­րե­լի է նա­եւ գիր­քին սա­կա­գի­նը փո­խան­ցել դրա­մա­տան հաշիւին`

LANDESBANK BERLIN-AG

 

հաս­ցէ`

ALEXANDERPLATZ 2,

D-10178 BERLIN

Հաշ­ուե­տէր` Houshamadyan e. V.

IBAN:DE92100500006603216556

SWIFT-BIC:

BELADEBEXXX

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles