ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՅԳԻՆ ՓՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ.- ԻՆՔ­ՆԻՇ­ԽԱՆ ժՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԸ ԻՆՔՆ Է ԾՆՈՒՄ, ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴՈՒՄ ԵՒ ԿԵՆ­ՍԱ­ԳՈՐ­ԾՈՒՄ ԻՐ ԳՈ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՄԱՐ ԱՆՀ­ՐԱ­ԺԵՇՏ ՓՈ­ՓՈ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ

0 0
Read Time:6 Minute, 16 Second

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եա­նի

Երե­ւա­նի գլխա­ւոր` Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յին յա­րող պու­րա­կին մէջ բնա­պահ­պան­նե­րը աւե­լի քան մէկ ամիս է ի վեր կը պայ­քա­րին տե­ղադր­ուած տա­ղա­ւար­նե­րու դէմ: Մար­տի 8-ին, ցու­ցա­րար­ներ կը շա­րու­նա­կէ­ին իրենց բո­ղո­քը: Ոս­տի­կան­նե­րը կը շա­րու­նա­կէ­ին հսկել, երբ յան­կարծ փա­փուկ սե­ռի պատ­կա­նող ցու­ցա­րար­ներ  ճեխ­քե­լով պատ­նէշ­նե­րը, մուտք գոր­ծե­ցին հսկուող տա­ղա­ւար­նե­րու տա­րածք եւ կար­գա­խօս­նե­րով մտան տա­ղա­ւար­ներ: Անոնք կի­սա­կա­ռոյց տա­ղա­ւար­նե­րու ապա­կի­նե­րին փակ­ցու­ցին ծա­ղիկ­ներ եւ շրթուն­քի ներ­կե­րով գրե­ցին քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին դէն ուղղ­ուած կո­չեր: Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք, այս յօդ­ուա­ծը, որ գրուած է այս առ­թիւ Քա­ղա­քա­գէտ եւ մի­ջազ­գա­յին իրա­ւա­բան, Մարդ­կանց իրա­ւունք­նե­րու եւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան հիմ­նար­կի հիմ­նա­դիր` Ար­մի­նէ Առա­քել­եա­նի կող­մէ, Մարտ 13-ին:

 

Վե­րե­ւից եւ դրսից չեն մա­տուց­ւում եւ պար­տադր­ւում նմա­նօ­րի­նակ փո­փո­խու­թիւն­նե­րը:

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան` Հ.Հ. ներ­կայ իրա­ւա­կան հա­մա­կար­գը չի առաջ­նորդ­ւում եւ աշ­խա­տում Հ.Հ. Սահ­մա­նադ­րու­թեան իրա­ւունք­նե­րի շրջագ­ծում:

Այ­սօր Երե­ւա­նի Մաշ­տո­ցի Պու­րա­կում սկսում է Քա­ղա­քաց­ի­ա­կան ան­կախ եւ ար­դար դա­տա­րա­նի աշ­խա­տան­քը: Քա­ղա­քաց­ի­ա­կան Ան­կախ եւ Ար­դար Դա­տա­րա­նում տե­ղի է ու­նե­նա­լու ինք­նո­րոշ­ուած քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հայցն` ընդ­դէմ Եր­ուա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի` Մաշ­տո­ցի պու­րա­կում կրպակ­նե­րի ապա­մոն­տաժ­ման պա­հան­ջի մա­սին:

Հան­րա­յին սե­փա­կա­նու­թեան, շրջա­կայ մի­ջա­վայ­րի, մար­դու հիմ­նա­րար իրա­ւունք­նե­րի եւ ազա­տու­թիւն­նե­րի հա­մար շարժ­ման մեջ համխմբ­ուած` ինք­նո­րոշ­ուած քա­ղա­քա­ցի­նե­րը պա­զա­պէս փոր­ձում են վե­րա­կանգ­նել հայ հա­սա­րա­կու­թեան եւ ժո­ղովր­դի ազատ ու ար­ժա­նա­պա­տիւ ԳՈ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­նե­րը եւ նա­խադր­եալ­նե­րը, որոնք ամ­րագր­ուած են Հ.Հ. Սա­համ­նադ­րու­թեան մէջ:

Հ.Հ.-ում հան­րու­թեան եւ ժո­ղովր­դի իրա­ւունք­ներն ապա­հո­վե­լու եւ պաշտ­պա­նե­լու իմաս­տով`

– հան­րու­թիւնը չի իրա­զե­կ-ւ­ում իր ԳՈ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆՆ առն­չող հիմ­նա­կան որո­շում­նե­րի կա­յաց­ման մա­սին.

– հան­րու­թիւնը չի նե­րառ­ւում/մաս­նակ­ցութ­եան հնա­րա­ւո­րութ­իւն չի ապա­հո­վում  իր ԳՈ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆՆ առն­չող հիմ­նա­կան որո­շում­նե­րի կա­յաց­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րում.

– հան­րու­թեա­նը չի թոյ­լատր­ւում հայց ներ­կա­յաց­նել եւ Հ.Հ. ներ­կայ ար­դա­րա­տա­դա­կան հա­մա­կար­գում ինքն իրեն պաշտ­պա­նել իր ԳՈ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ վտան­գող հիմ­նա­կան որո­շում­նե­րից.

Իմ կար­ծի­քով` թէ իբ­րեւ հայ կին, մարդ-ան­հատ, փոր­ձա­ռու մաս­նա­գէտ եւ “աքթիւիսթ“, նոր սերն­դի “Ինք­նո­րոշ­ուած քա­ղա­քաց­ի­ա­կան շար­ժու­մը“ իր ռազ­մա­վա­րու­թեամբ ու գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ մնում է եւ պայ­քա­րում է հիմ­նա­կա­նում եւ բա­ցար­ձա­կա­պէս Հ.Հ. Սահ­մա­նադ­րա­կան իրա­ւա­կան կար­գի հա­մա­ձայն` պայ­քա­րում իրա­պէս բա­րե­փո­խե­լով հայ մար­դուն ու հա­սա­րա­կու­թիւնը: Պաշտ­պա­նում է մարդ ան­հա­տի եւ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան`  հան­րու­թեան գո­յու­թիւնը երաշ­խա­ւո­րող իրա­ւ­ունք­նե­րը եւ փոր­ձում է վե­րա­կանգ­նել իր անվ­տանգ ու ար­ժա­նա­պա­տիւ գո­յու­թիւնը:

Սա ազատ, ինք­նիշ­խան ու ար­ժա­նա­պա­տիւ հա­սա­րա­կու­թիւն­նե­րի չա­փո­րո­շիչն է:

Անհ­րա­ժեշտ է գի­տակ­ցել, թէ մենք` մեր հա­սա­րա­կու­թիւնն ու ժո­ղո­վուր­դը ինչ դրա­կան եւ ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թիւն ենք ծնել ու առաջ­նոր­դում մեր ներ­սում, առանց ակն­կա­լե­լու, որ վե­րին եւ կամ ար­տա­քին ատ­եան­նե­րը դա անեն մեզ հա­մար:

Անհ­րա­ժեշտ է գի­տակ­ցել, որ փակ հա­կա­սա­հա­մա­նադ­րա­կան հա­մա­կար­գը ճեղք է տուել եւ պար­տա­ւոր­ուած է նա­հան­ջել: Անհ­րա­ժեշտ է հա­ւա­տալ ու մաս կազ­մել մեր նոր որա­կի սերն­դի ինք­նա­կերտ­ման ջան­քե­րին եւ տէր կանգ­նել մեր եւ մեր նոր որա­կի պե­տու­թեան մշակ­ման գա­ղա­փա­րին ու գոր­ծին:

Անհ­րա­ժեշտ է վա­խը թօթա­փել եւ գործ­նա­կա­նում լի­ար­ժէք մաս­նակ­ցել ու վե­րա­կանգ­նել մեր մարդ ան­հա­տի ու հա­ւա­քա­կան ան­հա­տա­կա­նու­թեան-ազ­գի ինք­նիշ­խա­նու­թիւնն ու ար­ժա­նա­պատ­ւու­թիւնը: Անհ­րա­ժեշտ է` հա­ը­ա­տա՛նք մեր ան­հա­տա­կան ու հա­ւա­քա­կան նե­րու­ժին, ինք­ներս մեզ:

Որե­ւէ ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թիւն ան­հանգս­տու­թեան, գու­ցէ եւ վա­խի առիթ է տա­լիս: Պէտք չէ վհատ­ուել, քան­զի մար­դուն տրուած է ինք­նա­գի­տակ­ցու­թեան, ար­ժա­նա­պատո­ւու­թեան ու կա­րեկ­ցան­քի ան­բա­ժա­նե­լի ու անօ­տա­րե­լի ըն­դու­նա­կու­թիւնն ու հնա­րա­ւո­րու­թիւնը: Կա­րե­ւոր է կա­մե­նալ այդ օգ­տա­գոր­ծել յա­նուն ներ­դաշ­նակ ու հա­մե­րաշխ կեան­քի ու գո­յու­թեան: Մաս­նակ­ցե՛նք մեր ար­ժա­նա­պա­տիւ ԳՈ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ երաշ­խա­ւո­րող իրա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րին:

ԱՐՄԻՆԷ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ

 

Յ.Գ.- Կա­րե­լի է նա­եւ այ­ցե­լել հե­տեւ­եալ կայ­քէջ­նե­րը.-

Բա­րեն­պաստ հնա­րա­ւո­րութ­եան հա­սու­նա­ցո՞ւմ. քա­ղա­քաց­ի­ա­կան պե­տութ­եան ար­մա­տա­կան սլաց­քը ճեղ­քում է քրէաօլի­գար­խիկ պե­տութ­իւ­նը (http://lragir.am/armsrc/comments60794.html) 27.02.12

Որ­պէս­զի այլեւս ՉՀԱ­ՄԱՐ­ՁԱԿ­ՈՒԵՆ կրկնել, http://lragir.am/armsrc/comments61074.html, 02.03.12

–          Անհ­րա­ժեշտ է ինք­նիշ­խան հա­սուն այ­լընտ­րանք http://organize-now.am/am/2012/03/03/2410/ 3.03.12

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles