ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ ՎՐՁՆԱ­ՀԱՐ ՅԱ­ՐՈՒԹ ՉԷ­Օ­ՐԷՔՃ­ԵԱ­ՆԻ ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­ՍԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 31 Second

p16 hj1 Հա­զիւ հինգ-վեց գա­րուն­ներ բո­լո­րած, Յա­րութ Չէ­օ­րէքճ­եան ար­դէն իսկ սպի­տակ թուղ­թին վրայ գրի­չով կը փոր­ձէր իր ապ­րում­ներն ու աշ­խար­հը նկա­րագ­րել…եւ այդ ալ ինք­նա­շար­ժին մէջ, երբ իր մայ­րը զինք դպրո­ցէն տուն կամ այ­լուր կը փո­խադ­րէր: Հե­տե­ւա­բար անակն­կալ մը չէ երբ, ան կը յայտ­նէ թէ իր ծնած օրէն իսկ, ան հե­տաքրքր­ուած է գե­ղան­կար­չու­թեամբ:p16 red motionp16 red hatp16 lightbulbsPower of third

Արա Ազատ Պար­սում­եան նկա­տեց դեռ հա­զիւ 9 տա­րե­կան Չէ­օ­րէքճ­եա­նի տա­ղանդն ու ձիր­քը: Ցայ­սօր, գրե­թէ տաս տա­րի ետք, ու­սու­ցիչ – աշա­կերտ գոր­ծակ­ցու­թիւնը կը շա­րու­նակ­ուի նոյն­քան հե­զա­սա­հու­թեամբ, որ­քան առա­ջին օրե­րը, երբ Չէ­օ­րէքճ­եան առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով մուտք գոր­ծած էր ար­ուես­տա­նոց եւ սկսած վրձնա­հար­ման: Այ­ցե­լող ակն­դի­րին հա­մար, յստակ է թէ ներ­կա­յաց­ուած գոր­ծե­րուն ընդ­մէ­ջէն, Յա­րու­թի վրայ մեծ ազ­դե­ցու­թիւն ձգած է իր ու­սու­ցիչ եւ խորհր­դա­տու ըն­կե­րը` Արա Ազա­տը:

2010-էն ի վեր, Պէյ­րու­թէն հե­ռա­ցած եւ Մա­սա­չու­սէց հաս­տատ­ուած, ան չձգեց վրձինն ու գրի­չը, ընդ­հա­կա­ռա­կը մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ իր ու­սու­մը շա­րու­նա­կե­լով, ան շա­րու­նա­կեց ար­տադ­րել եւ դեռ ասոր կող­քին ան նա­եւ լա­րա­յին երաժշ­տու­թեան սի­րա­հար մըն է ու շա­րու­նակ փոր­ձեր կը կա­տա­րէ իր կի­թա­րով:

Այս բնա­գա­ւա­ռէն ներս ալ իւ­րա­յա­տուկ է անոր ճա­շա­կը եւ ան կը նա­խընտ­րէ ըն­բոշխ­նել ֆլա­մեն­կո­յի չաստ­ուած Փա­քօ Տը Լուս­իա, կամ ռոք երաժշ­տու­թե­նէն ներս բարձր մա­կար­դա­կի հա­սած Ճօ Սաթր­ի­ա­նի կամ Ճօ Պո­նա­մաս­սա:

Յա­րութ Չէ­օ­րէքճ­եա­նի ցու­ցա­հան­դէ­սին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Յուն­ուար 21-ին, Ամե­րի­կա­յի հայ­կա­կան գրա­դա­րան-թան­գա­րա­նէն (ALMA- Ուաթըրթաուն, Մասաչուսէց) ներս եւ պի­տի շա­րու­նակ­ուի մին­չեւ Փետր­ուար 23: “It’s All About’em“ անու­նը կրող այս ցու­ցա­հան­դէ­սին, աւե­լի քան քա­ռա­սուն գոր­ծեր կը ցու­ցադր­ուին:

Յատ­կա­պէս, ար­դի գոր­ծե­րու սի­րա­հար­նե­րուն հա­մար, տե­ղին է ան­պայ­ման այ­ցե­լել եւ դէմ առ դէմ կանգ­նե­լով գոր­ծե­րուն դի­մաց, ըմ­բոշխ­նել, դի­տել, վեր­լու­ծել եւ այդ ալ շա­րու­նա­կա­բար:

 

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles