ԴԵՍՊԱՆ ՀԵՖԸՐՆ ԿԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԷ ԲԱՑ ԵՐԿԻՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐԴԵԳՐՈՒՄԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 56 Second

p5 Dikran-Sargsian_US-Am  Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եան ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի մէջ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Ճոն Հե­ֆըր­նը: Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նը շնոր­հա­ւո­րեց Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը` Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ մրցու­նակ եւ շա­րու­նա­կա­կան օդա­յին փո­խադ­րում­նե­րու ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու մա­տուց­ման ապա­հով­ման ծրա­գի­րը հաս­տա­տե­լու եւ անով Հա­յաս­տա­նի օդա­յին սահ­ման­նե­րը ազա­տա­կա­նաց­նե­լու գծով: Ան նշեց, որ Բաց եր­կին­քի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ան­ցու­մը լաւ կա­րե­լիու­թիւն է Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան զար­գաց­ման եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան խթան­ման հա­մար, եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թեան անու­նով պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նեց աջակ­ցիլ ծրա­գի­րի իրա­կա­նաց­ման:

Նա­եւ, հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին զրու­ցա­կից­նե­րը քննար­կե­ցին Հա­յաս­տա­նի եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու զար­գաց­ման հե­ռան­կար­նե­րը: Անդ­րա­դարձ կա­տար­ուե­ցաւ եր­կու կող­մե­րը հե­տաքրք­րող շարք մը հար­ցե­րու, որոնց ծի­րին մէջ Տիգ­րան Սարգս­եան եւ Ճոն Հե­ֆըրն միտ­քեր փո­խա­նա­կե­ցին նոր մի­աց­եալ ծրա­գիր­նե­րու իրա­կա­նաց­ման շուրջ:

Երկ­րի մը տնտե­սու­թեան հա­մար չա­փա­զանց կա­րե­ւոր են ազատ փո­խադ­րու­թիւն­նե­րու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, ըլ­լան անոնք օդա­յին թէ ցա­մա­քա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րու մի­ջո­ցաւ:

Ամե­րիկ­եան “Մըք­Քեն­զի“ խորհր­դա­տու ըն­կե­րու­թեան եռամս­եայ ու­սում­նա­սի­րու­թեան աւար­տին` Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւնը որո­շած է ան­մի­ջա­պէս ըն­դու­նիլ “բաց եր­կինք“ի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը: Հա­յաս­տան­եան քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օդու­ժի ամ­բողջ բնա­գա­ւա­ռը այ­սու­հե­տեւ բաց պի­տի ըլ­լայ մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նիշ­նե­րուն հա­մա­պա­տաս­խա­նող օդա­յին բո­լոր ըն­կե­րու­թիւն­նե­րուն, առանց որե­ւէ խտրա­կա­նու­թեան:

Ըստ վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի խօս­քե­րուն` այդ ազա­տա­կա­նա­ցու­մը պի­տի ստեղ­ծէ նոր աշ­խա­տա­տե­ղեր, եւ ու­ղե­ւո­րա­փո­խադ­րում­նե­րը պի­տի դարձ­նէ յար­մա­րա­ւէտ եւ գի­նե­րը պի­տի նուա­զին:

Կա­ռա­վա­րու­թիւնը մի­ա­ժա­մա­նակ կը զգու­շաց­նէ, որ ակն­կա­լուող դրա­կան ար­դիւնք­նե­րը տե­սա­նե­լի պի­տի ըլ­լան հա­զիւ մէկ-եր­կու տարի­էն: Ըստ Տնտե­սու­թեան նա­խա­րար Վահ­րամ Աւա­նէս­եա­նի` գի­նե­րը մի­ջին հա­շուով պի­տի նուա­զին 10% տո­կո­սով, նոյն պա­հուն փո­խադ­րում­նե­րու քա­նա­կու­թիւնը պի­տի աւել­նայ 20-25 տո­կո­սով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles