ԴԵԿ­ՏԵՄ­ԲԵՐ 11-ԷՆ ՍԿՍԵԱԼ…“ԱԼԻ­ԹԱԼ­ԻԱ“` ԶՈ­ՒԱՐԹ­ՆՈՑ ՕԴԱ­ԿԱ­ՅԱ­ՆԻ ՆՈՐ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 21 Second

 ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Յա­ռա­ջի­կայ Դեկ­տեմ­բեր 11-էն սկսեալ, Իտալ­իոյ հան­րա­ծա­նօթ  օդա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րէն` “Ալի­թալ­իա“ն պի­տի ըլ­լայ Զուարթ­նոց օդա­կա­յա­նի այ­ցե­լող “թռչնազ­գի“ն: Ար­դա­րեւ, Նո­յեմ­բեր 9-ին, լրագ­րող­նե­րուն հետ ու­նե­ցած հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին, սոյն ըն­կե­րու­թեան Ռուս­իոյ, Ուք­րա­յի­նա­յի, Պե­լո­ռուս­իոյ, Վրաս­տա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի գլխա­ւոր տնօ­րէն Ճո­վա­նի Սի­մո­նի­նին յայ­տա­րա­րեց, որ շա­բա­թա­կան եր­կու թռիչք պի­տի կա­տար­ուի: Այս­պէս, Հռոմ-Երե­ւան թռիչք­նե­րը պի­տի կա­տար­ուին Երեք­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ գի­շեր­նե­րը ժա­մը 22:30-ին եւ յա­ջորդ օրե­րը` Չո­րեք­շաբ­թի եւ Շա­բաթ օրե­րը, վաղ առա­ւօտ­եան Երե­ւան ժա­մա­նե­լէ ետք, պի­տի վե­րա­դառ­նան Հռո­մի Ֆիու­մի­չի­նօ օդա­կա­յա­նը:

Պա­տաս­խա­նե­լով այն հար­ցու­մին, թէ ի՞նչ է կար­ծի­քը “Զուարթ­նոց“ի սպա­սարկ­ման գի­նե­րուն մա­սին, որոնց­մէ անընդ­հատ կը բո­ղո­քէ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին օդա­նա­ւոր­դու­թեան “Ար­մաւ­իա“ ըն­կե­րու­թիւնը` Սի­մո­նի­նի յայտ­նեց, որ իրենք շատ գոհ են օդա­կա­յա­նին հետ կնքուած հա­մա­ձայ­նա­գի­րէն:

Սի­մո­նինիի հա­մա­ձայն, իրենք շատ յար­մար գի­ներ կ՛ա­ռա­ջար­կեն, քա­նի որ նոր ուղ­ղու­թիւն կը բաց­ուի եւ պէտք է ճամ­բորդ­նե­րը ներգ­րա­ւել: Առա­ջին ամիս­նե­րուն, երկ­կող­մա­նի տոմ­սին ար­ժէ­քը դէ­պի Հռոմ` 299 եու­րօ (380 տո­լար) պի­տի ըլ­լայ:

Պի­տի օգ­տա­գործ­ուին “Էր­պաս 320“ տի­պի օդա­նաւ­ներ, որոնք մօ­տա­ւո­րա­պէս 130-էն 150 ճամ­բորդ­նե­րու հա­մար վե­րա­պահ­ուած են: Նշենք թէ ար­դէն իսկ Զուարթ­նոց այ­ցե­լող Աւստր­իոյ, Ֆրան­սա­յի եւ Չեխ­իոյ օդա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը, մի­եւ­նոյն տի­պի օդա­նաւ­ներ կ՛օգ­տա­գոր­ծեն:

Հա­յաս­տա­նի մէջ ըն­կե­րու­թեան վա­ճառ­քի եւ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու գոր­ծա­կալ ըն­կե­րու­թիւնն է “Ֆես­թա թուր աւ­իա“ն:

Ասու­լի­սին ներ­կայ էր նա­եւ Հա­յաս­տա­նի մէջ Իտալ­իոյ դես­պան Պրու­նօ Սքա­փի­նին, որ նկա­տել տուած է, թէ “Ալի­թալ­իա“ի գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի մէջ “պատ­մա­կան կա­րե­ւոր հանգր­ուան է“ եր­կու եր­կիր­նե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման իմաս­տով:Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Հա­յաս­տա­նը դէ­պի ծով ելք չու­նե­ցող պե­տու­թիւն է, եւ նկա­տի ու­նե­նա­լով սահ­ման­նե­րուն վի­ճա­կը, կը կար­ծեմ, թէ իր այս որո­շու­մովԱլի­թալ­իան պի­տի օժան­դա­կէ Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան եւ մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման, ըսաւ դես­պա­նը:

Վեր­ջերս “Ալի­թալ­իա“ նախ­կին Խորհր­դա­յին շրջան­ներ սկսած էր սպա­սար­կել: Ար­դէն իսկ ամիս­նե­րէ ի վեր կը գոր­ծէ Թիֆ­լի­սի գի­ծը:

Նշենք թէ, անց­եալ Հոկ­տեմ­բե­րի սկիզբ­նե­րը Բրի­տա­նա­կան “Պրի­թիշ Միտ­լէնտ“ը դադ­րե­ձու­ձած էր Լոն­տոն-Երե­ւան թռիչք­նե­րը, թէ՛ թեք­նիք եւ թէ՛ նիւ­թա­կան պատ­ճառ­նե­րով:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles