ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈՎ ՈՒ­ՇԻ ԳԻՒ­ՂՈՒՄ

0 0
Read Time:8 Minute, 5 Second

 ՄՄԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

Արա­գա­ծոտ­նի մար­զի Ու­շի գիւ­ղի դպրո­ցի հետ իմ կա­պերն աւե­լի քան ջերմ են. Ն. Աղ­բալ­եա­նի ան­ուան կրթօ­ճա­խի գրա­դա­րա­նը կրում է Հա­մաս­տե­ղի անու­նը (յա­ւե­լենք` հան­դի­սու­թիւն­նե­րի սրա­հը Լ. Շան­թի անու­նով են կո­չել):

Ու­շի աւե­լի յա­ճախ գնում եմ Հա­մաս­տե­ղին նուիր­ուած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու, չնա­յած չեմ խու­սա­փում նա­եւ միւս հրա­ւէր­նե­րից: Խոս­տո­վա­նեմ` Երե­ւան-Ու­շի ճա­նա­պարհն առա­ւել հա­ճե­լի է անց­նել գար­նանն ու աշ­նա­նը, երբ գոյ­նե­րի խա­ղից աչքդ, հո­գիդ լի­ա­նում են, լցւում խնդու­թեամբ:

 Լի­նել Ու­շիում, նշա­նա­կում է կա­մայ թէ ակա­մայ դառ­նալ Շա­րապ­խան­եան ամու­սին­նե­րի հիւ­րը. Գա­նա­տա­յից Ու­շի տե­ղա­փոխ­ուած այս մար­դիկ սի­րով հիւ­րըն­կա­լում են դպրո­ցի հիւ­րե­րին, խօ­սում գիւ­ղի ու գիւ­ղա­ցի­նե­րի հոգ­սե­րից, պատ­մում իրենց հեր­թա­կան անե­լիք­նե­րի մա­սին: Մէ՛կ դպրո­ցի բակն են ցան­կա­պա­տում, մէ՛կ նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­ներ են սկսել, մէ՛կ ծրագ­րել են նո­րո­գել մշա­կոյ­թի տու­նը… Գիւ­ղի կա­րիք­նե­րը շատ են, ու­րեմն` անե­լիք­ներ շատ կան:

Տա­րի­ներ առաջ, Շա­րապ­խան­եան­նե­րի հիւ­րա­սեն­եա­կում նստած, զրու­ցում էինք ու նա­յում հեռ­ուից երե­ւա­ցող վա­նա­կան հա­մա­լի­րին: Առա­ջին ան­գամ երբ խօ­սե­ցի հա­մա­լի­րը վե­րա­կանգ­նե­լու եւ դէ­պի եկե­ղե­ցի տա­նող ճա­նա­պար­հը նո­րո­գե­լու հա­մար հիմ­նադ­րամ ստեղ­ծե­լու հնա­րա­ւո­րու­թեան մա­սին, թուաց` հէք­ի­աթ է: Քննար­կե­ցինք, վի­ճե­ցինք, մի քիչ էլ նեղ­սր­տե­ցինք, որ հար­կա­ւոր մի­ջոց­նե­րը չու­նենք, բարձ­րա­ցանք բլու­րը, Ս. Սար­գիս եկե­ղե­ցում մոմ վա­ռե­ցինք, դի­տե­ցինք պե­ղում­նե­րի հսկայ տա­րածքն ու գլխի­կոր լքե­ցինք եկե­ղե­ցին: Ծանր զգա­ցում ու­նէ­ինք. կար­ծես մե­նակ էինք թո­ղել ծանր հիւանդ հա­րա­զա­տի: Ս. Սարգի­սի տօ­նին եկե­ղե­ցում Պա­տա­րագ էինք մա­տու­ցում, աղօ­թում ու երա­զում ինչ-որ բան անել մեր անհ­նա­րին թուա­ցող ծրագ­րերն իրա­գոր­ծե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րի մա­սին: Ան­ցան տա­րի­ներ…

Ամիս­ներ առաջ ըն­կեր­նե­րիցս մէ­կը` Հ.Հ. Գ.Ա.Ա. հնա­գի­տու­թեան եւ ազ­գագ­րու­թեան ինս­տի­տու­տի աշ­խա­տա­կից Սարգս­եան Համ­լե­տը ծա­նօ­թաց­րեց տի­կին Ֆրի­նա Բա­բայ­եա­նի հետ, որին գի­տէի որ­պէս Ուշիի Ս. Սար­գիս եկե­ղե­ցուն նուիր­ուած գրքոյ­կի  հե­ղի­նա­կի:

Ծնուեց մի լաւ բա­րե­կա­մու­թիւն, եւ մեր զրոյց­նե­րի հիմ­նա­կան թե­ման դար­ձաւ Ս. Սար­գիս եկե­ղե­ցին: Տի­կին Ֆրի­նան ան­թա­քոյց հրճուան­քով էր դի­տում եկե­ղե­ցու վե­րա­նո­րոգ­ման ճար­տա­րա­պե­տա­կան նա­խագ­ծե­րը (հե­ղի­նակ­ներ` ճար­տա­րա­պետ­ներ Գրի­գոր եւ Կո­րիւն Ղա­ֆա­դար­եան­ներ) ու պատ­մում երեք տա­րի շա­րու­նակ կա­տա­րած պե­ղում­նե­րի մա­սին, որոնց ըն­թաց­քում պար­զա­պէս դար­ձել է գիւ­ղի բնա­կիչ. բո­լո­րին ճա­նա­չում է, բո­լո­րին բա­րե­ւում է ու եր­կար զրու­ցում:

Ծնուե­ցին նոր ծրագ­րեր, գոր­ծին աջակ­ցե­ցին Ուշիի գիւ­ղա­պետ Համ­լետ Աթոյ­եա­նը, դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան անձ­նա­կազ­մը, ու կա­տար­ուեց անհ­նա­րին թուա­ցո­ղը` Նո­յեմ­բե­րի 13-ին Ուշ­իում տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­ժո­ղով` նուիր­ուած հայ տպագ­րու­թեան 500-ամ­եա­կին եւ Ուշիի Սուրբ Սար­գիս վա­նա­կան հա­մա­լի­րին: Հ.Հ. Գ.Ա.Ա. հնա­գի­տու­թեան եւ ազ­գագ­րու­թեան ինս­տի­տու­տը, Ե.Պ.Հ. Հայ եկե­ղե­ցու պատ­մու­թեան եւ եկե­ղե­ցա­բա­նու­թեան ամպի­ո­նը, Հ.Հ. Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան “Պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ար­գե­լոց-թան­գա­րան­նե­րի եւ պատ­մա­կան մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թեան ծա­ռա­յու­թիւն“ ՊՈ­ԱԿ-ը հա­մա­տե­ղե­ցին իրենց ջան­քե­րը` յա­նուն այս բա­ցա­ռիկ գի­տա­ժո­ղո­վի:

Գի­տա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը եղան պե­ղում­նե­րի վայ­րում, լսե­ցին տի­կին Ֆրի­նա­յի մեկ­նու­թիւն­նե­րը եւ հա­ւաք­ուե­ցին դպրո­ցի հան­դի­սու­թիւն­նե­րի սրա­հում: Արա­գա­ծոտ­նի թե­մի առաջ­նորդ գե­րաշ­նորհ Տէր Մկր­տիչ եպիս­կո­պոս Պռոշ­եա­նի օրհ­նու­թեան խօս­քով սկսուե­ցին գի­տա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րը: Ող­ջոյ­նի խօս­քով հան­դէս եկան Հ.Հ. Գ.Ա.Ա. հնա­գի­տու­թեան եւ ազ­գագ­րու­թեան ինս­տի­տու­տի տնօ­րէն, պատմ. գիտ. թեկ­նա­ծու Պ. Աւե­տիս­եա­նը, Հ.Հ. մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան “Պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ար­գե­լոց-թան­գա­րան­նե­րի եւ պատ­մա­կան մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թան  ծա­ռա­յու­թիւն“ ՊՈ­ԱԿ-ի տնօ­րէն Վլ. Պօ­ղոս­եա­նը:

Հե­տաքր­քիր, գի­տա­կան բա­նա­վէ­ճի ու մտո­րում­նե­րի տե­ղիք տուող զե­կու­ցում­նե­րը լսուե­ցին, քննարկ­ուե­ցին աշ­խա­տան­քա­յին, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ջերմ մթնո­լոր­տում: Պ.գ.թ. Ֆրի­նա Բա­բայ­եա­նի, պ.գ.դ. Աշոտ Փի­լի­պոս­եա­նի, պ.գ.թ. Համ­լետ Սարգս­եա­նի, պ.գ.դ. Սամ­ուէլ Մկրտչեա­նի, պ.գ.թ. Աշոտ Մա­նու­չար­եա­նի, պ.գ.դ. Արծ­րուն Սա­հակ­եա­նի, Լի­լիթ Սի­մոն­եա­նի, զե­կու­ցում­նե­րի նիւ­թը ոչ միայն վա­նա­կան հա­մա­լի­րին ու Սուրբ Սարգի­սի տօ­նին առն­չուող ազ­գագ­րա­կան, պատ­մա­կան ու բա­նա­հիւ­սա­կան նիւ­թերն էին, Ոս­կան Երե­ւան­ցու գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը, եր­ջան­կա­յի­շա­տակ Շա­հէ Աճէմ­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ կա­տար­ուած պե­ղում­նե­րը, այ­լեւ պեղ­ուած նիւ­թե­րը յա­ւուր  պատ­շա­ճի ներ­կա­յաց­նե­լու ան-հ­րա­ժեշ­տու­թիւնը, Ու­շիում Ս. Սարգ­իսի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան կազ­մա­կերպ­ման ծրագ­րե­րը, դէ­պի եկե­ղե­ցի տա­նող ճա­նա­պար­հի նո­րոգ­ման, հա­մա­լի­րի վե­րա­կանգ­ման հնա­րա­ւոր մի­ջոց­նե­րի որո­նու­մը: Դժուար չէ պատ­կե­րաց­նել, թէ զբօ­սաշր­ջու­թեան ինչ հի­ա­նա­լի հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­րող է ըն­ձե­ռել այս հա­մա­լի­րը հա­մա­պա­տաս­խան նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­ներ կա­տա­րե­լու դէպ­քում:

Ուշիի Ս. Սար­գիս եկե­ղե­ցին ու վա­նա­կան հա­մա­լիրն ուղ­ղակի­օ­րէն առնչ­ւում են  մի քա­նի պայ­ծառ անուն­նե­րի հետ` Մես­րոպ Մաշ­տոց, Ոս­կան Երե­ւան­ցի, որոնց կող­քին պա­տուով կանգ­նած են Ն. Աղ­բալ­եա­նի, Հա­մաս­տե­ղի, Լ. Շան­թի անուն­նե­րը: Մեր օրե­րում յա­ճախ ենք շփո­թում իս­կա­կան մտա­ւո­րա­կա­նին ու պար­զա­պէս բարձ­րա­գոյն կրթու­թեան վկա­յա­կան ու­նե­ցող մարդ­կանց, բայց կեան­քը յստակ տար­բե­րա­կում է մէ­կը միւ­սից: Հա­մոզ­ուած եմ` ամէն տա­րի մի քա­նի ան­գամ եկե­ղե­ցում Պա­տա­րագ մա­տու­ցող հո­գե­ւոր հայ­րե­րը, հո­ղի տի­րոջ պա­տաս­խա­նա­տուու­թեամբ ապ­րող ու արա­րող ամէն մի ու­շե­ցի իս­կա­պէս մտա­ւո­րա­կան է. նրանք տէր են հո­ղի, երկ­րի, պատ­մու­թեան ու պատ­րաստ են ամէն տե­սակ գի­տակց­ուած զո­հա­բե­րու­թեան` յա­նուն նրա, որ Ու­շին վա­ղը լի­նի աւե­լի շքեղ, աւե­լի հմա­յիչ, իսկ դէ­պի վա­նա­կան հա­մա­լիր տա­նող ճա­նա­պար­հը քիչ-քիչ մօ­տեց­նի վե­րա­նո­րոգ­ուած վա­նա­կան հա­մա­լի­րին:

Հա­ւա­տում եմ եւ մաղ­թում, որ երա­զանք թուա­ցող այս ծրա­գի­րը շու­տով իրա­գործ­ուի: Վկան` գի­տա­ժո­ղո­վի հա­ւաք­ուած մար­դիկ էին, որոնց աղօթ­քի, հա­մա­տեղ ջան­քի շնոր­հիւ հնա­րա­ւոր է շատ ծրագ­րեր կեան­քի կո­չել:

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles