Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱԹԵՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 23-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ

0 0
Read Time:8 Minute, 43 Second
Datev1

 

Մօ­տա­ւո­րա­պէս յի­սուն աշա­կերտ­ներ (մե­ծա­մաս­նու­թեամբ 13-18 գա­րուն­ներ բո­լո­րած) ժա­մա­նած զա­նա­զան շրջան­նե­րէ եւ 11 դա­սա­տու­ներ հա­ւաք­ուե­ցան Սուրբ Մէ­րի կեդ­րո­նը (Էլ­վեր­սըն, Փէն­սիլ­վան­իա), Սուրբ Գրի­գոր Տա­թե­ւա­ցի Հիմ­նար­կի 23րդ ամառ­նա­յին յայ­տագ­րին առ­թիւ, որ սկսաւ Կի­րա­կի, Յու­նիս 28ին եւ աւար­տե­ցաւ Կի­րա­կի, Յու­լիս 5-ին, Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ  Փո­խա­ռաջ­նորդ, Բա­րե­ջան Անու­շա­ւա­ն եպս. Դանի­էլ­եա­նի:

Ծրա­գի­րը խտաց­ուած էր եւ կÿընդգր­կէր նիւ­թեր, որոնք կը վե­րա­բե­րէ­ին  քրիս­տոն­եայ դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան, Աստ­ուա­ծա­շուն­չի սեր­տո­ղու­թեան եւ քննու­թեան, աղօթ­քի ու պաշ­տա­մուն­քի կա­րե­ւո­րու­թեան եւայլն:

Ամէն օր ծրա­գի­րը սկսաւ Առա­ւօտ­եան աղօթ­քով ժա­մը 7:15-էն 7:45:  Առտ­ուայ ժա­մը 8:30էն մին­չեւ կե­սօր­ուայ ժա­մը 12:30 դա­սըն­թացք­ներ տե­ղի ու­նե­ցան: Կէ­սօ­րէ ետ­քե­րը կատար­ուե­ցան մրցում­ներ, խա­ղեր եւ այ­ցե­լու­թիւն­ներ: Երե­կոյ­եան կա­տար­ուե­ցան կլոր սե­ղան­ներ եւ հար­ցազ­րոյց­ներ, որոնց հե­տե­ւե­ցան Աստ­ուա­ծա­շուն­չի սեր­տո­ղու­թիւն: Իւ­րա­քան­չիւր հա­ւաք աւար­տե­ցաւ հսկու­մով, ժա­մը 9:45էն 10:30:

Հիմ­նար­կը չորս տար­ուայ վրայ եր­կա­րող յայ­տա­գիր մըն է (մէկ շա­բաթ ամէն ամառ):  Այն աշա­կերտ­նե­րը որոնք կը կա­տա­րեն չորս տա­րին, կա­րե­լիու­թիւնը ու­նին մաս­նակ­ցե­լու յա­ւել­եալ մաս­նա­գի­տա­կան դա­սըն­թացք­նե­րու:  Հինգ մա­կար­դակ­նե­րու դա­սըն­թացք­նե­րը տե­ղի կ’ու­նե­նան մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ:  Շա­բաթ մը տե­ւող յայ­տագ­րին ըն­թաց­քին,իւ­րա­քան­չիւր մա­կար­դա­կի վե­րա­պահ­ուած է քսան պահ: Ասոնց վրայ կÿա­ւել­նան  երե­կո­նե­րու հար­ցազ­րոյց­ներն ու Աստ­ուա­ծա­շուն­չի սեր­տո­ղու­թիւն­նե­րը, տասն­մէկ ու­սու­ցիչ­նե­րու ու երեք հիւր ու­սու­ցիչ­նե­րու առաջ­նոր­դու­թեամբ:

Այս տարուան շրջանաւարտները
Այս տարուան շրջանաւարտները

Մաս­նա­գի­տա­կան դա­սըն­թացք­նե­րու ծրա­գի­րը կը փոխ­ուի ամէն տա­րի, այն դա­սըն­թացք­նե­րը որոնք յա­ւել­եալ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ կը փո­խան­ցեն հա­ւատ­քի մա­սին:  Կղե­րա­կան­նե­րու կող­քին, հիւր դա­սա­խօս­ներ կը հրա­ւիր­ուին վա­րե­լու մաս­նա­գի­տա­կան դա­սե­րը:

Այս Տար­ուայ ու­սու­ցիչ­ներն էին՝ Եպիս­կո­պոս Անու­շա­ւան Դանի­էլ­եան, Վեր. Հր. Խո­րէն Հա­պէշ­եան, Վեր. Հր. Անդ­րա­նիկ Պալճ­եան, Վեր. Հր. Ներ­սէս Մա­նուկ­եան, Վեր. Հր. Սար­գիս Աք­թա­ւուգ­եան, Վեր. Հր. Ստե­փան Պալճ­եան, Սպ. Շանթ Գա­զանճ­եան, Սպ. Պետ­րոս Գա­լաճ­եան, Սպ. Ճէյմզ Հատ­տատ, Տիկ. Տէ­նիս Պօ­րէքճ­եան, եւ օրդ. Ժա­նէթ Նա­զար­եան: Հիւր ու­սու­ցիչ­ներն էին՝ Աստ­ուա­ծա­շուն­չի մաս­նա­գէտ Դա­սա­խօս Վեր. Հր. Փօլ Թա­րա­զի, «Պէ­րի» Քո­լէ­ճի Դա­սա­խօս եւ կրօն­քի եւ փի­լի­սո­փա­յու­թեան մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պետ Մայ­քըլ Փա­փազ­եան եւ սկզբնա­կան քրիս­տո­նէ­ա­կան լե­զու­նե­րու եւ գրա­կա­նու­թեան եւ Սուրբ Ներ­սէս Հայ Դպրե­վան­քի ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու տնօ­րէն Էտ­ուըրտ Կ. Մէ­թիուզ:

Աշա­կերտ­նե­րուն կող­մէ, տա­րի­նե­րէ ի վեր շատ սիր­ուած եւ յարգ­ուած հիւր դա­սա­տու, Վեր. Փօլ Թա­րա­զի, չորս դա­սըն­թացք­նե­րու տե­ւո­ղու­թեան աշա­կերտ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ որոնց նիւթն էր Սուրբ Պօ­ղո­սի նա­մակ­նե­րը: Թա­րա­զի նոյն նիւ­թը նա­եւ ներ­կա­յա­ցուց հիմ­նար­կի կղե­րա­կան­նե­րուն:  Դա­սա­խօս Մայ­քըլ Փա­փազ­եան եր­կու դա­սըն­թացք­ներ փո­խան­ցեց Ստե­փա­նոս Սիւ­նեցիի մա­սին, որ  8րդ դա­րու հայ աստ­ուա­ծա­բան մը:  Իսկ Դա­սա­խօս Էտ­ուարտ Կ. Մէ­թիուզ խօ­սե­ցաւ Սուրբ Թարգ­մա­նիչ­նե­րու ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րուն եւ մաս­նա­ւո­րա­բար Սուրբ Եփ­րեմ Ասո­րես­տանցիի մա­սին:

Երիտասարդ ուսանողներ աղօթքի պահուն
Երիտասարդ ուսանողներ աղօթքի պահուն

«Ես շատ ու­րախ էի վե­րա­դառ­նա­լու Տա­թեւ հիմ­նարկ, երկ­րորդ տար­ուան հա­մար», ըսաւ Տակ­լըս­թըն Նիւ Եոր­քի Սբ. Սար­գիս հայ­կա­կան եկե­ղեց­ւոյ աշա­կերտ՝ Էրի­քա Մեն­կուշ­եան: Ան աւել­ցուց՝ «դա­սըն­թացք­նե­րու եր­թա­լը, ազատ ժամ ու­նե­նա­լը, եւ թէ առա­ւօտ­եայ եւ թէ իրիկ­ուայ պաշ­տա­մունք­նե­րու ներ­կայ ըլ­լա­լը, մեզ թոյլ կու տան որ մեր օրե­րը հա­ւա­սա­րա­պէս դա­սա­ւո­րենք:  Մենք կրնանք հա­ճե­լի ժա­մա­նակ ու­նե­նալ եւ նոր բա­րե­կա­մու­թիւն­ներ ստեղ­ծել, մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ սոր­վիլ մեր հա­ւատ­քին եւ հայ մշա­կոյ­թին մա­սին: Իմ փոր­ձա­ռու­թիւն­ներս Տա­թե­ւի մէջ ան­փո­խա­րի­նե­լի են: Ան­համ­բեր կը սպա­սեմ ապա­գայ տա­րի­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեանս, եւ չորս տա­րի­ներս ամ­բող­ջաց­նե­լէ վերջ կը յու­սամ վե­րա­դառ­նալ իբր շրջա­նա­ւարտ մաս­նա­գի­տա­կան աշա­կերտ» եզ­րա­կա­ցուց ան:

Երեք­շաբ­թի, Յու­նիս 30ին, Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Չօ­լոյ­եան այ­ցե­լեց հիմ­նար­կը եւ զրոյ­ցի հրա­ւի­րեց աշա­կերտ­նե­րը, որոնք գնա­հա­տե­ցին իր ներ­կա­յու­թիւնը եւ պա­տաս­խան­նե­րը:  Յայ­տագ­րի վեր­ջին, Բա­րե­ջան Առաջ­նոր­դը յայ­տա­րա­րեց թէ յա­ռա­ջի­կայ տա­րի Օգոս­տոս ամս­ուան ըն­թաց­քին, Հայ Առաջ­նոր­դա­րա­նը պա­տա­նե­կան ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը պի­տի կազ­մա­կեր­պէ:  Ան ըսաւ, որ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 95ամ­եա­կին առ­թիւ, ուխ­տա­գա­նա­ցու­թիւն մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ դէ­պի Տէր Զօր, ինչ­պէս նա­եւ դէ­պի Քա­ռա­սուն Մանկանց Նա­հա­տակ­նե­րուն Մայր Եկե­ղե­ցին, որ կը գտնուի Հա­լէպ եւ որ վեր­ջերս դար­ձաւ ուխ­տագ­նա­ցու­թեան վայր՝ ան­հա­մար հա­ւա­տաց­եալ­նե­րու հա­մար:  Ճամ­բոր­դու­թիւնը պի­տի շա­րու­նակ­ուի դէ­պի Քե­սապ (Սուր­իոյ հայ­կա­կան ամա­ռա­նո­ցը) եւ վեր­ջա­պէս, այ­ցե­լու­թիւն մը Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի Սուրբ աթոռ (Ան­թիլ­ի­աս, Լի­բա­նան):  Այս ուխ­տագ­նա­ցու­թեան կրնան մաս­նակ­ցիլ Տա­թե­ւի մաս­նա­գի­տա­կան աշա­կերտ­նե­րը:Յու­լիս 5ին, Սուրբ Պա­տա­րա­գի տօ­նա­կա­տա­րու­թեամբ Տա­թե­ւի յայ­տա­գի­րը աւար­տե­ցաւ Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ Հայ Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ մէջ, Ֆի­լա­տելֆ­իա, Փէն­սիլ­վան­իա:  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան «Ար­տե­միս» մաս­նա­ճիւ­ղը պա­տա­րա­գէն ետք ճաշ­կե­րոյթ մը կազ­մա­կեր­պեց:  Անու­շա­ւան Եպսկ. Դանի­էլ­եան խօսք առաւ եւ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց Տա­թե­ւի ամա­ռնա­յին յայ­տագ­րին մա­սին, նպա­տա­կը եւ ուղ­ղու­թիւնը, եւ նշեց քրիս­տոն­եայ դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւնը, մաս­նա­ւո­րա­պէս պա­տա­նե­կան տա­րի­նե­րու ժա­մա­նակ:  Այդ պատ­ճա­ռաւ, ան աւել­ցուց, Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. Ամե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս Մե­ծին Տան Կի­լիկ­իոյ, այս տա­րին ան­ուա­նած է «Երի­տա­սարդ­նե­րու Տարի»ն, ներ­կա­նե­րուն քա­ջա­լե­րե­լով որ աւե­լի ու­շադ­րու­թիւն տրուի երի­տա­սարդ­նե­րու քրիս­տո­նէ­ա­կան զար­գաց­ման:

Հայր Անուշաւան Դանիէլեան՝ խօսքի պահուն
Հայր Անուշաւան Դանիէլեան՝ խօսքի պահուն

Այս հիմ­նար­կի մաս­նակ­ցող­նե­րը եղան տաս ­թե­մե­րէ.-

19 աշա­կերտ­ներ Րիճ­ֆիլտ Նիւ Ճըրզիի Սբ. Վար­դա­նանց Եկե­ղեցի­էն (6 դպիր­ներ)

12 Փրո­վի­տընս Րոտ Այ­լըն­տի Սբ. Վար­դա­նանց Եկե­ղեցի­էն (8 դպիր­ներ)

7 Ֆի­լա­տելֆ­իա Փէն­սիլ­վան­իա­յի Սբ. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ Եկե­ղեցի­էն (4 դպիր­ներ)

4 Ուս­տըր Մա­սա­չու­սէթցի Սբ. Եր­րոր­դու­թիւն Եկե­ղեցի­էն (2 դպիր­ներ)

4 Ուա­շինկ­թըն Տի. Սի.-ի Սուրբ Խաչ Հայ Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեցի­էն (1 դպիր)

3 Տակ­լըս­թըն Նիւ Եոր­քի Սբ. Սար­գիս Եկե­ղեցի­էն (1 դպիր)

1 Նիւ Եորք Նիւ Եոր­քի Սբ. Լու­սա­ւո­րիչ Եկե­ղեցի­էն

1 Ուա­թըր­թաուն Մա­սա­չու­սէթցի Սբ. Ստե­փա­նոս Հայ Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեցի­էն

1 Նիւ Պրի­թըն Քէնէ­թի­քէ­թի Սբ. Ստե­փա­նոս Եկե­ղեցի­էն (1 դպիր)

1 Ինտ­ի­ան Օր­չըրտ Մա­սա­չու­սէթցի Սբ. Գրի­գոր Եկե­ղեցի­էն (1)

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles