ԱՐՑԱԽԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆ ՈՒ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

0 0
Read Time:7 Minute, 22 Second

p2 Karen-Mirzoyan  Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զոյ­եան մեկ­նա­բա­նեց ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն` Ար­ցա­խի տագ­նա­պին վե­րա­բեր­եալ յայ­տա­րա­րու­թիւնը եւ յայտ­նեց.- “Կ՛ող­ջու­նենք Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու` Ռու­սաս­տա­նի, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Ֆրան­սա­յի ղե­կա­վար­նե­րուն շա­հագրգռ­ուա­ծու­թիւնը` ուղղ­ուած Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Ար­ցա­խի մի­ջեւ տագ­նա­պի կա­յուն եւ խա­ղաղ լուծ­ման: Տու­եալ յայ­տա­րա­րու­թիւնը ան­գամ մը եւս կը հաս­տա­տէ հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու վճռա­կան դիր­քո­րո­շու­մը` բա­ցա­ռել զի­նուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու վերսկս­ման կա­րե­լիու­թիւնը եւ նպաս­տել տագ­նա­պի խա­ղաղ լուծ­ման:

“1988ին սկսուած Ար­ցախ­եան շար­ժու­մը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ժո­ղովր­դի` Հա­յաս­տա­նին մի­ա­ւոր­ուե­լու կամ­քի ար­տա­յայ­տու­թիւնն էր, սա­կայն մի­ա­ժա­մա­նակ այն շար­ժում էր յա­նուն սոց­ի­ա­լա­կան իրա­ւունք­նե­րի, մար­դու իրա­ւունք­նե­րի, անվ­տանգ եւ ազատ ապ­րե­լու շար­ժում էր:…Մենք յոյս ու­նինք, որ խա­ղաղ լուծ­ման ջան­քե­րու աշ­խու­ժաց­ման ուղղ­ուած կո­չը լսե­լի պի­տի ըլ­լայ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ եւ անոր ղե­կա­վա­րու­թիւնը կը հրա­ժա­րի մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի չա­փա­նիշ­նե­րը եւ սկզբունք­նե­րը ընտ­րո­վի մեկ­նա­բա­նե­լու փոր­ձե­րէն, շրջա­նին մէջ լար­ուա­ծու­թեան եւ անվս­տա­հու­թեան մթնո­լոր­տը խո­րաց­նե­լէն, ինչ­պէս նա­եւ ստեղծ­ուած իրո­ղու­թիւն­նե­րը ան­տե­սե­լէն: Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնը, հան­դի­սա­նա­լով բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու հո­լո­վոյ­թին մէջ ստեղծ­ուած իրա­վի­ճա­կէն ելք գտնե­լու եւ երկ­րին ու ժո­ղո­վուր­դի ապա­գա­յին ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն վե­րա­բե­րող որո­շում­ներ տա­լու մէջ ամէ­նէն շա­հագր­գիռ կող­մը, պատ­րաստ է շա­րու­նա­կե­լու ջան­քեր գոր­ծադ­րել եր­կա­րա­տեւ խա­ղա­ղու­թեան եւ կա­յու­նու­թեան հաս­տատ­ման հա­մար:…Հար­ցի լուծ­ման հո­լո­վոյ­թին մէջ իրա­կան յա­ռա­ջըն­թա­ցի հաս­նե­լու հա­մար պար­տա­դիր պայ­ման կը հան­դի­սա­նայ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու լի­ար­ժէք ձե­ւա­չա­փի վե­րա­կանգ­նու­մը` անոր բո­լոր փու­լե­րու Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­մի­ջա­կան եւ ուղ­ղա­կի մաս­նակ­ցու­թեամբ, որուն Ատր­պէյ­ճան ամէն կեր­պով կը խո­չըն­դո­տէ“, ըսաւ Կա­րէն Միր­զոյ­եան:

Միւս կող­մէ, “Ֆրանս 24“ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին ըն­թաց­քին,Միր­զոյ­եան յայտ­նեց.- “Բո­լո­րը հաս­կա­նում են, որ վաղ թէ ուշ կը գանք ինչ որ ընդ­հա­նուր յայ­տա­րա­րի եւ եր­կու ան­կախ պե­տու­թիւն­ներ` Ար­ցախն ու Ատր­պէյ­ճա­նը, կողք կող­քի կ՛ապ­րեն ազատ եւ խա­ղաղ: Գոր­ծըն­թա­ցին սկիզ­բը նպա­տակ կար մէկ սե­ղա­նի շուրջ հա­մախմ­բել երեք կող­մե­րը: Հա­կա­մար­տու­թեան հիմ­նա­կան կող­մե­րը Ար­ցախն ու Ատր­պէյ­ճանն էին, սա­կայն յե­տա­գա­յում գոր­ծըն­թա­ցին ներգ­րաւ­ուեց նա­եւ Հա­յաս­տա­նը: Ցա­ւոք սրտի` իրա­վի­ճա­կը փոխ­ուեց 90ական­նե­րի վեր­ջին եւ Ար­ցա­խը դուրս մղուեց բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցից, որուն պատ­ճա­ռաւ ստեղծ­ուած փա­կուղի­ին հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը:

``Արցախի Արտաքին Գործոց նախարարին կողմէ բաժնող գօտի եզրին հարցազրոյցի ընթացքին ի սկզբանէ չտրուեցաւ համապատասխան եւ համարժէք հակադարձ: Խայծը կուլ տալով հանդերձ` Արտաքին Գործոց նախարարին կողմէ սայթաքումները իրարու յաջորդեցին: Չցանկանալով մեկնաբանել հարցազրոյցին բովանդակային մանրամասնութիւնները, նպատակայարմար կը գտնեմ ներկայացնել մեր տեսակէտները:… Սահմանադրութեան համապատասխան դրոյթը հարցականի տակ դնելը մեր համոզումով քրէօրէն դատապարտելի է` անկախ անձէն եւ վարած պաշտօնէն: Մենք չենք մոռցած տարիներ առաջ Հայաստանի արտաքին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանեանի կողմէ բռնագրաւուած տարածքներ արտայայտութեան դէմ ծաւալած ալիքը եւ անոր կողմէ հրապարակային ներում հայցելը: Մեր ժողովուրդի զգօնութիւնը փորձարկուած է տարբեր ձեւաչափերով ու տարբեր մակարդակներու վրայ: Վստահ եմ, որ այս անգամ եւս այդ զգօնութիւնը կասկածի տակ առնելու առիթ պիտի չտանք``, յայտնեց Արցախի Հ.Յ.Դ.ի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան, անդրադառնալով Արցախի Արտաքին Գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեանի հարցազրոյցին մասին:
“Արցախի Արտաքին Գործոց նախարարին կողմէ բաժնող գօտի եզրին հարցազրոյցի ընթացքին ի սկզբանէ չտրուեցաւ համապատասխան եւ համարժէք հակադարձ: Խայծը կուլ տալով հանդերձ` Արտաքին Գործոց նախարարին կողմէ սայթաքումները իրարու յաջորդեցին: Չցանկանալով մեկնաբանել հարցազրոյցին բովանդակային մանրամասնութիւնները, նպատակայարմար կը գտնեմ ներկայացնել մեր տեսակէտները:… Սահմանադրութեան համապատասխան դրոյթը հարցականի տակ դնելը մեր համոզումով քրէօրէն դատապարտելի է` անկախ անձէն եւ վարած պաշտօնէն: Մենք չենք մոռցած տարիներ առաջ Հայաստանի արտաքին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանեանի կողմէ բռնագրաւուած տարածքներ արտայայտութեան դէմ ծաւալած ալիքը եւ անոր կողմէ հրապարակային ներում հայցելը: Մեր ժողովուրդի զգօնութիւնը փորձարկուած է տարբեր ձեւաչափերով ու տարբեր մակարդակներու վրայ: Վստահ եմ, որ այս անգամ եւս այդ զգօնութիւնը կասկածի տակ առնելու առիթ պիտի չտանք“, յայտնեց Արցախի Հ.Յ.Դ.ի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան, անդրադառնալով Արցախի Արտաքին Գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեանի հարցազրոյցին մասին:

Պա­տե­րազմն այս հա­կա­մար­տու­թեան լու­ծու­մը չէ: Պա­տե­րազ­մը բո­լո­րի հա­մար կը լի­նի աղէտ“, աւել­ցուց Միր­զոյ­եան:

Պա­տաս­խա­նե­լով այն հար­ցու­մին, որ արդ­եօք մտա­հոգ չե՞ն, թէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման իմաս­տով կրնայ կանգ­նիլ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­քին` Կա­րէն Միր­զոյ­եան պա­տաս­խա­նեց.- “Մենք փոր­ձում ենք լաւ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ պահ­պա­նել բո­լոր կող­մե­րի հետ, մեր նպա­տակն է այս երկր­նե­րի (Ռու­սաս­տան, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ, Ֆրան­սա) հետ աշ­խա­տել, գտնել ստեղծ­ուած իրա­վի­ճա­կից դուրս գա­լու հա­մա­տեղ ճա­նա­պարհ“:

Պա­տաս­խա­նե­լով Ար­ցա­խի շուրջ գտնուող տա­րածք­նե­րուն վե­րա­բե­րող հար­ցու­մի մը` Միր­զոյ­եան յայտ­նեց.- “Այդ տա­րածք­նե­րի ազա­տագր­ման նպա­տա­կը բու­ֆե­րա­յին գօ­տու ստեղ­ծումն էր, որ­պէս­զի ժո­ղո­վուր­դը խա­ղաղ ապ­րե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­նայ: Ատր­պէյ­ճա­նը պէտք է փո­խի իր դիր­քո­րո­շու­մը: Ատր­պէյ­ճա­նը եր­կիր է, որը սեր­մա­նում է այ­լատ­եա­ցու­թիւն եւ ատե­լու­թիւն այն ամէ­նի նկատ­մամբ, ին­չը հայ­կա­կան է: Ատր­պէյ­ճա­նը եր­կիր է, որը ազ­գա­յին հե­րոս է դարձ­նում կաց­նա­հա­րող- մար­դաս­պա­նին“:

Նշենք թէ այս հար­ցազ­րոյ­ցին կարգ մը պա­տաս­խան­նե­րը լուրջ մտա­հո­գու­թիւն­ներ յա­ռա­ջա­ցու­ցած են Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի կա­ռոյ­ցին մէջ: Այս գծով Ար­ցա­խի Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Դա­ւիթ Իշ­խան­եան ըսաւ, որ վեր­ջին եր­կու օրե­րուն ըն­թաց­քին լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րուն մէջ ծա­ւա­լած քննար­կում­նե­րը եւ ահա­զան­գնե­րը ու­նէ­ին իրենց հիմ­նա­ւո­րում­ներն ու բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րը: Հա­կա­ռակ անոր որ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րի եւ ան­ձամբ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կ. Միր­զոյ­եա­նի կող­մէ տրուե­ցան որոշ մեկ­նա­բա­նու­թիւն­ներ, այ­սու­հան­դերձ բա­ւա­րար չա­փով չեն փա­րա­տած առ­կայ մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը: Իշ­խան­եան իր մեկ­նա­բա­նու­թեան մէջ նշեց, որ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի քննար­կում­նե­րուն որ­դեգր­ուած էին հա­մա­պա­տաս­խան քայ­լեր` այս հար­ցին առն­չու­թեամբ: “Գաղտ­նիք չեմ բա­ցա­յայ­տեր, որ եթէ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին եւ նա­խա­գա­հի մամ­լոյ քար­տու­ղա­րին կող­մէ կա­տար­ուած մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րը չըլ­լա­յին, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դաշ­նակ­ցու­թեան խմբակ­ցու­թիւնը ձեռ­նա­մուխ պի­տի ըլ­լար Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ար­տա­կարգ նիս­տի գու­մա­րու­մի հո­լո­վոյ­թի: … Բայց ինչ­պէս կ՛ը­սեն` “Ուր­բա­թը աւե­լի շուտ եկաւ, քան շա­բա­թը“, եզ­րա­կա­ցուց Իշ­խան­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles