ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԱԾ ՍՊԱՍՈՒՄ…

0 0
Read Time:2 Minute, 48 Second

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, երբ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, ըն­կա­լու­չը վերցնե­լով, հե­ռա­ձայ­նեց ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նին, պարզ «փրո­թո­քո­լա­յին» զրոյ­ցի մը հա­մար չէր, այլ ան մտադ­րած էր իր զայ­րոյ­թը ար­տա­յայ­տե­լու Սարգս­եա­նի կա­տա­րած վեր­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ:

Քլին­թըն, փոր­ձած էր շտա­պօ­րէն կա­սեց­նել ՀՀ նա­խա­գա­հին ըն­թացքը եւ Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ին, յետ-Ցիւ­րիխ­եան ստեղծ­ուած տա­րօ­րի­նակ սպա­սո­ղա­կան կա­ցու­թեան՝ «ար­ձա­նագր­ուած սպա­սում»ին իրա­վի­ճա­կը:

Այլ յա­ւել­եալ մատ­նան­շում մը, որ մղած էր Հի­լը­րի Քլին­թը­նը շտա­պօ­րէն կապ հաս­տա­տե­լու Երե­ւա­նի հետ. այդ էր թէ նա­խա­գահ Սարգս­եան, Թուրք­իոյ նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի այ­ցե­լու­թե­նէն եւ կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րէն քա­նի մը օր ետք, յանձ­նա­րա­րած էր հա­մա­պա­տաս­խան պե­տա­կան մար­մին­նե­րուն՝ նա­խա­պատ­րաս­տե­լու լրա­ցում­ներ, օրէնսդ­րու­թեան այն մա­սով, որ կ°առնչ­ուի պայ­մա­նագ­րե­րու ստո­րագր­ման, վա­ւե­րաց­ման, չեղ­եալ նկա­տե­լու եւ ըստ այնմ  ալ պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րա­րե­լու…

Դեռ թարմ են Թուրք­իոյ նա­խա­գա­հին կա­տա­րած հաս­տա­տում­նե­րը Սպի­տակ Տու­նէն, թէ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն եւ սահ­մա­նի բաց­ման գոր­ծըն­թա­ցը կա­տա­րե­լու հա­մար, նա­եւ ամէն գնով պէտք է ար­ծարծ­ուի Ար­ցա­խի թնճու­կը:

Այս երկմ­տան­քի, ձգձգման, «պա­հան­ջէ’ որ տի­րա­նա’ս»ի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ար­դիւնք նա­խա­գահ Սարգս­եան կա­տա­րած էր փո­խա­դարձ յայ­տա­րա­րու­թիւնը, աւելց­նե­լով թէ, թրքա­կան կող­մէն վա­ւե­րաց­ման քայ­լի չդի­մե­լու պա­րա­գա­յին« Հա­յաս­տան պի­տի ձեռ­նար­կէ մի­ջազ­գա­յին օրէն­քի հա­մա­պա­տաս­խան քայ­լե­րու:

Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու թղթած­րա­րը ար­դէն իսկ տե­ղադր­ուած է Սահ­մա­նադ­րա­կան Դա­տա­րա­նին սե­ղա­նին վրայ եւ Յուն­ուար 12, 2010-ին քննու­թեան առար­կայ պի­տի դառ­նայ: Դէպ­քե­րու եղե­լու­թիւն­նե­րը ցոյց կու տան թէ սոյն դա­տա­րա­նը կան­խա­մի­ջոց­ներ առած է դէմ յան­դի­ման քա­լու մե­տա­սա­նե­րորդ պա­հուն անա­խորժ կա­ցու­թիւն­նե­րու:

Մինչ այդ, բազ­միցս ըն­կա­լուչ­ներ պի­տի վերց­ուին եւ խիստ խորհր­դա­պա­հա­կան եւ կա­րե­ւոր հե­ռա­ձայ­նա­յին զրոյց­ներ կա­տար­ուին… այս «ար­ձա­նագր­ուած սպաս­ման» կա­ցու­թե­նէն դուրս գա­լու հա­մար:

«Հայրենիք»  Դեկտեմբեր 18, 2009

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles