ԱՐԵԱՆ ԳՆՈՎ ԿԵՐՏՈՒԱԾ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿ

0 0
Read Time:2 Minute, 59 Second

Ո՛չ…Չափ­ուած, ձեւ­ուած, պատ­րաստ­ուած ու հրամց­ուած չէր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնը:

Ո՛չ ալ … Խորհր­դա­յին Միու­թեան փլուզ­ման նա­խօր­եա­կին ստեղծ­ուած ու պատ­րաստ­ուած հա­մեղ կար­կան­դա­կի տրա­մադր­ուած շերտ մըն էր, Կոր­պա­չեւ­եան ձիւն­հալ­նե­րու եւ վե­րա­կա­ռու­ցում­նե­րու  օրե­րուն:

Ո՛չ… Սթա­լի­նի օրե­րէն իսկ, փորձ­ուած էր Կով­կաս­եան բարձ­րա­ւան­դա­կէն ներս, հա­մա­միու­թե­նա­կան տնտե­սու­թեան ի հա­շիւ “հա­ւա­սա­րակշռ­ուած“ եւ “ներ­դաշ­նակ“ կա­ցու­թիւն ստեղ­ծել ու այդ մութ հա­շիւ­նե­րու ար­դիւնք` տէր ու տի­րա­կան հա­յու­թե­նէն խլուած էր անն­ման “Ար­ցախ“ կո­չեց­եալ գան­ձը:

Արդ, եթէ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մը հա­մե­մա­տա­բար ըն­թա­ցաւ հե­զա­սահ, պա­րա­գան նոյ­նը չէր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեա­նը: …Մեր մոր­թին վրայ կը զգանք թէ, ինչ դա­ժան ու ահա­ւոր պայ­ման­նե­րու տակ, կա­րե­լի եղաւ ազա­տագ­րել անն­ման Շու­շին եւ շրջա­կայ­քը:

Այո՛…հպար­տօ­րէն կու գանք հաս­տա­տե­լու եւ վեր­յի­շեց­նե­լու թէ ար­եան գնով կերտ­ուած է Ար­ցա­խը, որուն հիմ­նա­հար­ցի բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի ոճը կը մնայ ան­փո­փոխ: Եւ այս­պէս այ­սօր կամ վա­ղը, բո­լո­րո­վին տար­բեր շա­հե­րէ մեկ­նած այս հար­ցին շուրջ հա­մա­կար­ծիք պի­տի ըլ­լան միջ­նոր­դա­կան առա­քե­լու­թեան հա­մա­նա­խա­գա­հու­թիւնը ստանձ­նած Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րը, Ռու­սաս­տա­նը եւ Ֆրան­սան:

Մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քին եւ իրա­ւուն­քին լե­զուով խօ­սե­լու եւ ըստ այնմ գոր­ծե­լու հա­մար, դեռ աշ­խա­տանք կայ իրա­գոր­ծե­լիք ու կա­տա­րե­լիք, մա­նա­ւանդ որ մի­ջազ­գա­յին օրէն­քով ամ­րագր­ուած ազ­գա­յին ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քի պահ­պան­ման սկզբունքն է որ նկա­տի կ՛առն­ուի իբ­րեւ առաջ­նա­հեր­թու­թիւն:

Պա­քուն միշտ ալ ար­գելք պի­տի հան­դի­սա­նայ իր հե­տե­ւո­ղա­կան քա­րոզ­չա­կան եւ լոպի­ին­կի աշ­խա­տանք­նե­րով: Ակն­յայ­տօ­րէն  Ատր­պէյ­ճան ճիգ կը թա­փէ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը Ե.Ա.Հ.Կ.-ի շրջա­նակ­նե­րէն Մ.Ա.Կ. այլ “սե­ղան­ներ“  փո­խադ­րե­լու, եւ սին ու սնո­տին բա­նա­ձե­ւեր որ­դեգ­րե­լու, յե­րիւ­րա­ծոյ հար­ցեր ար­ծար­ծե­լու: Սա­կայն այս կէ­տը ոչ մէկ ազ­դե­ցու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան իրա­կա­նու­թեան վրայ:

Ընդ­հա­կա­ռա­կը, որ­քա՜ն Ալի­եւ­ներ փոր­ձեն խծբծել, այն­քա՜ն ալ իրենք պի­տի խծբծուին:

Ար­եան գնով կերտ­ուած Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան քսա­նամ­եակն է…Փառք ու պա­տիւ բո­լո­րին, յատ­կա­պէս զոհ­ուած ազա­տա­մար­տիկ­նե­րուն:

“ՀԱՅՐԵՆԻՔ“

Սեպտեմբեր 4, 2011

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles