ԱՐԴԱ՞Ր ԹԷ ԲԱՐԳԱՒԱՃ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

0 0
Read Time:3 Minute, 44 Second

Ռումանացի հանրածանօթ ծաղրանկարիչ Ֆլորին Պալապան, որ բնակութիւն հաստատած է Լիւքսեմպուրկի մէջ, մտայղացումը ունեցած է այս ծաղրանկարին: Հետաքրքրականը այն է թէ, այս գործը պատրաստուած էր ընտրութիւններու նախօրեակին եւ Պալապան գուշակած է թէ քիւրտերը շօշափելի յաղթանակներ պիտի արձանագրեն:

 

Հար­ցադ­րում մը, որուն պա­տաս­խա­նը կա­րե­լի է դիւ­րու­թեամբ տալ,կամ աւե­լի ճիշ­դը` են­թադ­րել:

Ար­դա­րեւ, անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին ­տե­ղի ու­նե­ցած Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թեանց նախ­նա­կան ար­դիւնք­նե­րուն հա­մա­ձայն, իշ­խողԱր­դա­րու­թիւն եւ ­Բար­գա­ւա­ճումկու­սակ­ցու­թիւն­ը ­ար­ձա­նագ­րեց ար­դար եւ բար­գա­ւաճ յաղ­թա­նակ մը, ստա­նա­լով­ ձայ­նե­րու գե­րակ­շիռ մե­ծա­մաս­նու­թիւնը, առի­թ ըն­ծա­յե­լով ­վար­չա­պետ Ռե­ճէպ ­Թա­յի­պ Էր­տո­ղա­նին, եր­րորդ ան­գամ անընդ­մէջ մ­նա­լու իշ­խա­նու­թեան գլուխ եւ ան­գամ մը եւս ստանձ­նել­ու երկ­րին ­ղե­կա­վա­րու­թիւնը:

Ար­դա­րու­թե­նէ եւ բար­գա­ւա­ճու­թե­նէ աւե­լի, սա­կայն տե­ղին է հաս­տա­տել թէ.-

ա/ Էր­տո­ղա­նի կու­սակ­ցու­թիւնը, աւե­լի քուէ ստա­ցաւ քան մնաց­եալ կա­րե­ւո­րա­գոյն տասն­եակ մը կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը: Այս­պէս, ստա­նա­լով, քուէ­նե­րուն ­յի­սու­ն առ հա­րիւ­րէն աւե­լին, կու­սակ­ցու­թիւն­ը ­ա­պա­հո­վեց 550 երես­փո­խան ու­նե­ցող խորհր­դա­րա­նէն 326 աթոռ:

բ/ Հա­կա­ռա­կ այս տ­պա­ւո­րիչ յաղ­թա­նա­կին, իշ­խողԱր­դա­րու­թիւն եւ ­Բար­գա­ւա­ճումկու­սակ­ցու­թիւնը չյա­ջո­ղե­ցաւ գե­րա­զան­ցել նա­խանց­եա­լ ընտ­րու­թիւն­նե­րու շռնդա­լից ­ցու­ցա­նի­շը: Բա­ւա­րար թիւով ձայ­ներ ստա­ցաւ, սա­կայն առիւ­ծի բա­ժի­նը չխլուե­ցաւ, այն­քան մը որ, առանց որե­ւէ խո­չըն­դո­տի` կա­րե­լի պի­տի ըլ­լա­ր երկ­րին ­սահ­մա­նադ­րու­թիւնը փո­խել: Այս­ուա­մե­նայ­նիւ, Էր­տո­ղան, հար­կադ­րա­բար, խոս­տա­ցաւ այս հար­ցին մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցիլ խորհր­դա­րա­նի ընդ­դի­մա­դիր ու­ժե­րուն հետ:

Դուրս գա­լով ան­մի­ջա­կան սահ­ման­նե­րէն` դիտ­ուած տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին ակ­նո­ցով, այս ընտ­րա­կան ար­դիւնք­նե­րը առիթ պի­տի հան­դի­սա­նան, որ թրքա­կան ար­տա­քին գոր­ծոց դիւա­նա­գի­տա­կան մե­քե­նան, մի­եւ­նոյն հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ գոր­ծէ եւ պար­տադ­րէ իր ներ­կա­յու­թիւնըշա­րու­նակ գերզ­բաղ­ուած պա­հե­լով Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Տա­ւու­թօղ­լուն եւ իր անձ­նա­կազ­մը: Գոր­ծու­նէ­ու­թիւն մը, որ դրա­կան ձե­ւով կ՛ա­կնկալ­ուի Արեւ­մուտ­քին կող­մէ եւ, մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ ժխտա­կան` Արե­ւել­քի մը կող­մէգլխա­ւո­րու­թեամբ Ռու­սաս­տա­նի, որ տա­րա­ծաշր­ջա­նիտաք ջու­րե­րունմէջ, իր մի­ակ հո­վա­նին` Սուր­ի­ան կորսնց­նե­լու կա­ցու­թեան մէջն է:

Այս­պէս, Վար­չա­պե­տ Էր­տո­ղան, իր ­յանձ­նա­րա­րած ­բա­րե­փո­խում­նե­րը ­կա­տար­ուած ­տես­նել­ու ակն­կա­լու­թեամբ, պոռթ­կու­մով ու սաստ­կու­թեամբ կը յա­րա­բե­րի ­Դա­մաս­կո­սի ­հետ եւ նոյ­նիսկ աւե­լի կը սպառ­նայ, յայտ­նե­լով թէ Ան­գա­րան ­չի կր­նա­ր ան­տար­բեր մ­նալ­:

Նա­խընտ­րա­կան թէ հե­տընտ­րա­կան օրերն ալ փաս­տե­ցին` թէ ժա­մա­նա­կը կ՛ըն­թա­նայ ի նպաստ Թուրք­իոյ ներ­կայ ստանձ­նած կեդ­րո­նա­կան դե­րին:

Դեր մը, որունԱՐ­ԴԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆՆ ՈՒ ԲԱՐ­ԳԱ­ՒԱ­ՃՈՒ­ՄԸ հար­ցա­կան են, այն­քան մը` որ կա­րիքն ալ չկայ դուռ բա­նա­լու այս գծով կա­տար­ուած հար­ցադ­րում­նե­րու:

Հայրենիք

Յունիս 14, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles