ԱՐ­ԺԱ­ՆԻ ՊԱՐ­ԳԵՒ

0 0
Read Time:4 Minute, 19 Second

p16 konstantin1p16 konstantin2p16 DSC_1421
Լու­սան­կար­նե­րը՝ հե­ղի­նա­կի ՌՈ­ԲԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏԵ­ԱՆ

Նիւ Ե­որք
Հայ ա­նո­ւա­նի յօ­րի­նող Կոնս­տան­թին Պետ­րո­սե­ա­նը շուրջ ք­սան տա­րի է ի­նչ ապ­րում եւ ս­տեղ­ծա­գոր­ծում է Մի­ա­ցե­ալ Նա­հանգ­նե­րում։ Կ.Պետ­րո­սե­ա­նը հե­ղի­նակ է՝ սիմ­ֆո­նիք, ե­րգ­չախմ­բային, սե­նե­կային, գոր­ծի­քային եւ ձայ­նային գոր­ծե­րի։ Նա գ­րել է ե­րաժշ­տու­թիւն նաու ժա­պա­ւէ­նի եւ թատ­րո­նի հա­մար։ 1976-80 թո­ւա­կան­նե­րին.ե­ղել է Հա­յաս­տա­նի ձայ­նաս­փիւ­ռի եւ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի է­ստ­րա­տային-սիմ­ֆո­նիք նո­ւա­գախմ­բի ղե­կա­վա­րը։
Կ.Պետ­րո­սե­ա­նը հե­ղի­նա­կային հա­մերգ­ներ է ու­նե­ցել Ե­րե­ւա­նի Ա.Խա­չա­տու­րե­ա­նի ա­նո­ւան հա­մեր­գային մեծ դահ­լի­ճում եւ տուն-թան­գա­րա­նում ։

Կ.Պետ­րո­սյա­նի ՝՝­Հա­յաս­տան՝՝ եր­գը 1986-ին ճա­նա­չո­ւել է որ­պէս տա­րո­ւայ լա­ւա­գոյն ե­րգ եւ ար­ժա­նա­ցել է Հա­յաս­տա­նի մ­շա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թե­ան յա­տուկ պար­գե­ւին ։ 1976-էն մի­չեւ օ­րս Հա­յաս­տա­նի յո­րի­նող­նե­րի մի­ու­թե­ան ան­դամ է։ Այժմ նա նա­խա­գահ եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ղե­կա­վարն է Ռոտ Այ­լըն­տի հայ­կա­կան փա­ռա­տօն կազ­նա­կեր­պու­թե­ան եւ Փ­րո­վի­տեն­սի Սուրբբ.Սա­հակ եւ Սուրբ­Մես­րոպ ե­կե­ղեց­ւոյ մ­շա­կոյ­թի եւ ե­րաժշ­տու­թե­ան գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տ­նօ­րէնն է, ղե­կա­վարն է նաեւ Ռոտ Այ­լըն­տի եւ Պոս­թը­նի հայ­կա­կան ե­րգ­չախմ­բե­րի։ 1996-ին հա­մա­րո­ւել է Ռոտ Այ­լըն­տի Նա­հան­գի ՝՝­Տա­րո­ւայ Մար­դը՝՝ ։ Պար­գե­ւատ­րո­ւել է Կո­մի­տա­սի ա­նո­ւան մր­ցա­նա­կով Ռոտ Այ­լըն­տի Նա­հան­գա­պե­տի յա­տուկ յու­շագ­րե­րով, ար­ժա­նա­նա­լով նաեւ Մա­սա­չու­սէց Նա­հան­գի Վուս­թըր քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պա­տո­ւոյ ն­շա­նին ։ Իր ս­տեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րի կա­տա­րում­նե­րով նա ե­լոյթ­ներ է ու­նե­ցել՝ Գա­նա­տա­յում, Ս­պա­նի­ա­յում, Յու­նաս­տա­նում, Ֆ­րան­սա­յում, Ա­ւստ­րի­ա­յում, Ա­նգ­լի­ա­յում, Գեր­մա­նի­ա­յում, Չե­խոս­լո­վա­քի­ա­յում, Լե­հաս­տա­նում, Ֆի­լան­տա­յում, Հուն­գա­րի­ա­յում, Ռու­մա­նի­ա­յում, Ա.Մ.Ն.-ի տար­բեր քա­ղաք­նե­րում, այդ թ­ւում Նիւ Ե­որ­քի հան­րա­յայտ ՝՝­Քար­նե­կի Հոլ՝­՝ում։
Ապ­րի­լի 28, 2012-ին Կ.Պետ­րո­սե­ա­նը Նիւ Ե­որ­քի Լին­քոլն Կեդ­րո­նի Մեր­քըլ ս­րա­հի մեջ ղե­կա­վա­րել է Ռոտ Այ­լընտ Նա­հան­գի ֆիլ­հար­մո­նիք սիմ­ֆո­նիք նո­ւա­գա­խում­բը՝ ՝՝­Վե­րած­նունդ՝՝ հան­դի­սա­ւոր հա­մեր­գին, նո­ւի­րո­ւած Հա­յաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րի ս­տեղծ­ման եւ Մի­ա­ցե­ալ Ազ­գե­րի կազ­մա­կեր­պու­թե­ան ան­դա­մակ­ցու­թե­ան ք­սա­նե­րորդ տա­րե­դարձ­նե­րին ։
2013-ին, Հ.Հ. Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սե­ա­նի կող­մից պար­գե­ւատ­րո­ւել է ՝՝­Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի՝՝ մե­տա­լով ։
Յու­նիս 2014-ին Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն Հայոց Կա­թո­ղի­կո­սի կող­մից Կոնս­տան­թին Պետ­րո­սե­ա­նը պար­գե­ւատ­րո­ւեց ՝՝­Սուրբ Սա­հակ-Մես­րոպ՝՝ շ­քան­շա­նով, ի գ­նա­հա­տանք հայ մ­շա­կոյ­թի, ե­րաժշ­տու­թե­ան աս­պա­րէ­զում, ի­նչ­պէս նաեւ, Ա­մե­րի­կայի Հայ հա­մայն­քի ազ­գային, ե­կե­ղե­ցա­կան կե­ան­քում եր­կար տա­րի­նե­րի նո­ւի­րե­ալ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րի եւ վաս­տա­կի հա­մար (ի­նչ­պէս գ­րո­ւած է Վե­հա­փա­ռի Կոն­դա­կում) Օ­րերս, բարձր պար­գե­ւը Կոնս­տան­թին Պետ­րո­սե­ա­նին յանձ­նեց՝ Ա.Մ.Ն.-ի Ա­րե­ւե­լե­ան թե­մի ա­ռաջ­նորդ Խա­ժակ Ա­րք. Պար­սա­մե­ա­նը, Փ­րո­վի­տեն­սի Սուրբ.Սա­հակ-Մես­րոպ ե­կե­ղեց­ւոյ հա­րիւ­րա­մե­ա­կին նո­ւի­րո­ւած հան­դի­սա­ւոր հա­մեր­գի օ­րը ։

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles