ԱՏՐ­ՊԷՅ­ՃԱ­ՆԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ

0 0
Read Time:3 Minute, 11 Second

p1 azer  ՊԱ­ՔՈՒ.- Չո­րեք­շաբ­թի, Հո­կտեմ­բեր 9-ին, Ատր­պէյ­ճա­նի ­մէջ ­կա­յա­ցան ­նա­խա­գա­հա­կա­ն ընտ­րու­թիւն­նե­րը: Կա­ռա­վա­րա­կան աղ­բիւր­ներ կը հաս­տա­տեն թէ, քու­է­ար­կող­նե­րուն հա­մե­մա­տու­թիւնը եղած է եօ­թա­նա­սուն առ հա­րիւր: Այս թիւը զար­մա­նա­լի է կարգ մը դէ­տե­րու հա­մար, որոնք նկա­տած էին թէ ընդ­հան­րա­պէս ան­տար­բե­րու­թեան ալիք մը ստեղծ­ուած էր, եւ նոյ­նիսկ մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը մօ­տէն չէր հե­տե­ւած ան­ցու­դար­ձե­րուն:

Թէ­եւ, վերջ­նա­կան ար­դիւնք­նե­րը պի­տի յայ­տա­րար­ուին յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն, սա­կայն յստակ է թէ Իլ­համ Ալի­եւ, յա­ջոր­դա­բար եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի պա­հէ իր պաշ­տօ­նը: Ըն­դա­մէ­նը տաս ղե­կա­վար­ներ առա­ջադ­րած էին իրենց թեկ­նա­ծու­թիւնը, սա­կայն Ալի­եւ մեծ հա­մե­մա­տու­թեամբ կը գե­րա­զան­ցէր, իր մրցա­կից­նե­րուն վրայ:

Միւս կող­մէն, սո­վո­րա­կան ­դար­ձա­ծ է, այս­պի­սի ընտ­րու­թիւն­նե­րու­ժա­մա­նակ, ընդ­դի­մա­դիր ­թեկ­նա­ծու­ներ­ու ե­ւ ի­րենց ­հա­րա­զատ­նե­րու ­հայ­կա­կան ­ծա­գու­մը “յայտ­նա­բե­րե­լու“ հնար­քը, որ ­սո­վո­րա­բար ­նա­եւ ­կը ­դառ­նայ ­նա­խընտ-­րա­կան ար­շա­ւի ­կա­րե­ւոր ­գոր­ծօն: Ար­դա­րեւ, քա­նի մը օր առաջ, թեկ­նա­ծու­նե­րու ­մի­ջեւ ­պատ­կե­րասփռ­ուած բա­նա­վէ­ճը վե­րած­ուած էր բուռն ցե­խար­ձա­կում­նե­րու եւ վէ­ճի, որու ըն­թաց­քին իշ­խա­նա­մէտ “Մուա­սիր ­Մու­սա­վաթ“ կու­սակ­ցու­թեան առաջ­նորդ ­Հա­ֆէզ ­Հա­ճի­ե­ւը ­ընդ­դի­մու­թեան մի­աս­նա­կան թեկ­նա­ծու, պատ­մա­բան ­Ճա­միլ ­Հա­սան­լը­ին ­մե­ղադ­րած էր, հա­յե­րու ­հետ ազ­գակ­ցա­կան ­կա­պեր ու­նե­նա­լուն առն­չու­թեամբ: Հա­սան­լը, իր կար­գին փո­խա­դար­ձած էր, յայտ­նե­լով.- “Հա­ճի­ե­ւին կ­՛ու­զեմ ­յի­շեց­նել` թէ այդ ­դուն ­չէ­ի՞ր, որ 1996 թուա­կա­նին յայ­տա­րա­րե­ցիր, թէ ­Հէյ­տա­ր Ա­լի­ե­ւի ­մայ­րը ­ազ­գու­թեամբ ­հա­յ է: Այն ­ժա­մա­նակ ­քեզ ն­ման յայ­տա­րարու­թիւն­նե­րու ­հա­մար ­նոյ­նիսկ ­ձեր­բա­կա­լե­ցին: …Եւ ­հի­մա ­իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ­յանդգ­նու­թիւն ­կը­ ցու­ցա­բե­րե՞­ն եւ ն­ման ­մար­դուն կ՛օգ­տա­գոր­ծե­ն իմ ­դէմ“:

Ալի­ե­ւի ­մեծ ­մօր ­հայ­կա­կան ծագ­ման ­մա­սի­ն այս ­յի­շա­տա-­կու­մէ­ն ետք, Հա­ճի­ե­ւը ­զայ­րա­ցած` աւե­լի ս­պառ­նա­ցած ու զայ­րա­ցած էր:

Նշենք թէ, այս ընտ­րու­թիւն­նե­րէն եր­կու շա­բաթ առաջ, Եւ­րո­պա­կան Խորհր­դա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած էր կլոր սե­ղա­նի զրոյց մը` Ատր­պէյ­ճա­նի մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու շուրջ:

Ան­գամ մը եւս, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան­նե­րու մեծ թիւ մը քննա­դա­տած էր Ատր­պէյ­ճա­նը` հիմն­ուե­լով մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու ցած մա­կար­դա­կին եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժէք­նե­րու բա­ցա­կա­յու­թեան վրայ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles