ԱՆ­ՄՈ­ՌԱՑ ԵՐ­ԳԵՐ

0 0
Read Time:2 Minute, 20 Second

P16 DSC_4561  Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի ՌՈ­ԲԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Նիւ Եորք

P16 DSC_4674  2007 թուա­կա­նին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Հա­յաս­տան­եայց եկե­ղե­ցւոյ  հո­վիւ` Վա­հան Յով­հան­նիս­եա­նի (այժմ Մեծն Բրի­տան­իոյ հայ­կա­կան թե­մի Առաջ­նորդ) ան­մի­ջա­կան ջան­քե­րով եւ ղե­կա­վա­րութ­եամբ եկե­ղե­ցւոյ կից սկսեց գոր­ծել “Շնոր­հա­լի“ նո­րաս­տեղծ երգ­չա­խում­բը, որի անդ­րա­նիկ հա­մերգը կա­յա­ցաւ Ապ­րիլ 13, 2008-ին: Երգ­չա­խում­բը եր­կար տա­րի­ներ ղե­կա­վա­րում էր ճա­նան­չու­ած դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Ար­մի­նէ Վա­րանդ­եա­նը:

P16 DSC_4828 Սեպ­տեմ­բեր 2013 ամ­սից “Շնոր­հա­լի“ երգ­չախմ­բի գե­ղար­ուես­տա­կան ղե­կա­վարն է Նիւ Եոր­քի հայ հա­մայն­քի ճա­նաչ­ուած եր­գիչ-խմբա­վար` Վա­ղար­շակ Օհա­նեա­նը: Օրերս` Դեկ­տեմ­բեր 6-ին, Սրբոց Նա­հա­տա­կաց եկե­ղե­ցւոյ “Ան­մո­ռաց եր­գեր“ հա­մեր­գա­յին նոր ծրագ­րով ելոյթ ու­նե­ցաւ “Շնոր­հա­լի“ երգ­չա­խում­բը, որի կա­տար­մամբ երե­կո­յի ըն­թաց­քում հնչե­ցին հայ ան­ուա­նի եր­գա­հան­ներ` Կո­մի­տա­սի, Մա­կար Եկ­մալ­եա­նի, Եդ­ուարդ Յով­հան­նիս­եա­նի, Ռո­պերթ Ամիր­խան­եա­նի եւ Խո­րէն Մէյ­խա­նէճ­եա­նի եւ այ­լոց ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւննե­րը: Հա­մեր­գին իր մաս­նակ­ցու­թիւնն էր բե­րել երի­տա­սարդ խոս­տում­նա­լից դաշ­նա­կա­հար Ալեքս Տի­րա­ցույ­եա­նը, որի կա­տար­մամբ հնչե­ցին Կո­մի­տա­սի եւ Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը:P16 DSC_4835

Հա­մեր­գի թան­կա­գին հիւրն էր, թր­քա­հայ ճա­նաչ­ուած երգ­չու­հի Սի­պի­լը, որի ելոյ­թը ներ­կա­նե­րի կող­մից ըն­դուն­ուեց ջեր­մու­թեամբ: Սիր­ուած երգ­չու­հու ծրագ­րում ընդգ­րկո­ւ­ած էին` Ա. Հե­քիմ­եա­նի, Ս. Ջրբաշ­եա­նի, Կ. Աւե­տիս­եա­նի եւ Հ. Ժէր­պէր­եա­նի եր­գե­րը:

Հա­մեր­գին նե­կայ էին Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն. Էջմ­ի­ած­նա­կան թե­մի Առաջ­նորդ` Խա­ժակ Ար­քե­պիս­կո­պոս Պար­սամ­եա­նը եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­ներ:

“Շնոր­հա­լի“ երգ­չախմ­բի կա­տա­րո­ղա­կան բարձր ար­ուես­տը ներ­կա­նե­րի կող­մից ըն­դուն­ուեց ջեր­մու­թեամբ:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles