«Ո’Չ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ»… ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

0 0
Read Time:5 Minute, 52 Second

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի

Ելեկտ­րա­նա­մա­կի (www.notoprotocols.net) մի­ջո­ցաւ թէ անձ­նա­պէս կեդ­րո­նա­տե­ղի­ներ այ­ցե­լե­լով, մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նէն մին­չեւ հե­ռա­ւոր գաղ­թօ­ճախ­ներ, ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու հա­ւա­քը կը շա­րու­նակ­ուի.- «Ո°չ Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն» բո­ղոք-նա­մակ մը յղե­լով Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պատգա­մա­ւոր­նե­րուն:

Երե­ւա­նի Զէյ­թուն թա­ղա­մա­սի բա­նուկ ճա­մբա­նե­րէն մէ­կուն մօտ, տեղ­ւոյն «Արամ» Կո­մի­տէ­ու­թեան ան­դամ­նե­րը գոր­ծի լծուած են:

Ժի­րայր Շա­հին­եան, որ շրջա­նի պա­տաս­խա­նա­տուն է կը յայտ­նէ թէ, ար­ձա­նագ­րող­նե­րու թիւը մեծ յա­ւե­լում կրած է: Սոյն շրջա­նէն, երեք օրե­րու ըն­թաց­քին, 1500 ստո­րագ­րու­թիւն­ներ հա­ւաք­ուած են եւ այս բո­լո­րը, հա­կա­ռակ վեր­ջին օրե­րու անն­պաստ օդին եւ տե­ղա­տա­րափ անձ­րե­ւին:

www.notoprotocols.net կայ­քէ­ջի մի­ջո­ցաւ նա­մա­կար­շա­ւը կը շա­րու­նակ­ուի  Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու ներ­կայ բո­վան­դա­կու­թիւնը մեր­ժե­լու ուղ­ղու­թեամբ: Այս նա­մա­կար­շա­ւը ուղղ­ուած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն, որոնց կոչ կÿուղղ­ուի բո­ղո­քի ձայն բարձ­րաց­նե­լու եւ չվա­ւե­րաց­նե­լու Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը իրենց ճշդուած բո­վան­դա­կու­թեամբ: Կայ­քէ­ջին մէջ յստա­կօ­րէն կը բա­ցատր­ուի թէ ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է յղել այս բո­ղոք-նա­մա­կը: Այ­ցե­լու­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նին հինգ լե­զու­նե­րով՝ հա­յե­րէն« անգ­լե­րէն« ռու­սե­րէն« ֆրան­սե­րէն եւ սպա­նե­րէն կապ հաս­տա­տել պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն հետ:

Կոչ կÿուղղ­ուի իւ­րա­քան­չիւր հայ ան­հա­տի, որ­պէս­զի այս կայ­քէ­ջին մի­ջո­ցաւ, ինք եւս դի­մէ° Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն, պա­հան­ջե­լով առաջ­քը առ­նել այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան վա­ւե­րաց­ման:

»Ոչ«ի ար­շա­ւի նոր ալիք մը ստեղ­ծե­լու հա­մար պատ­րաստ­ուած տու­եալ կայ­քէ­ջի նա­մա­կի բո­վան­դա­կու­թիւնը՝ արեւմ­տա­հա­յե­րէն եւ արե­ւե­լա­հա­յե­րէն գրու­թիւն­նե­րով է: Բո­ղո­քի ե-նա­մա­կին մէջ գրուած է.-

»Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի յար­գե­լի° պատ­գա­մա­ւոր, Գի­տակ­ցե­լով Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու եւ շրջա­փա­կու­մը վե­րաց­նե­լու կա­րե­ւո­րու­թեան« անըն­դու­նե­լի եմ հա­մա­րում այս խնդիր­նե­րի լու­ծու­մը մեր պե­տա­կան ու ազ­գա­յին շա­հե­րից եւ ան­ժա­ման­ցե­լի իրա­ւունք­նե­րից հրա­ժար­ուե­լու հաշ­ուին:

Հան­գա­մանք­նե­րի բե­րու­մով Հայ­րե­նի­քից դուրս բնա­կուող« բայց որ­պէս Հայ­րե­նի­քի խնդիր­նե­րով տագ­նա­պող հայ« պա­հան­ջում եմ Ձեզ­նից հայ ժո­ղովր­դի ընտր­եա­լից« պահ­պա­նել հայ ժո­ղովր­դի եւ մեր պե­տու­թեան շա­հերն ու ար­դար իրա­ւունք­նե­րը եւ ՀՀ Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վում դէմ քու­է­ար­կել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Թուրք­իոյ Հան­րա­պե­տու­թեան արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի կող­մից 2009թ. Հոկ­տեմ­բե­րի 10-ին ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի վա­ւե­րաց­մա­նը«:

Տա­տամ­սե­լու եւ սպա­սե­լու ժա­մա­նակ չկայ: Այս յա­տուկ կայ­քէ­ջը, առիթ կ°ըն­ծա­յէ որ Երե­ւա­նէն մին­չեւ հե­ռա­ւոր Լոս Ան­ճե­լըս, Պուէ­նոս Այ­րէս կամ Սիտ­նի, հա­յոր­դին կա­րե­լիու­թիւն ու­նե­նայ  պայ­քա­րե­լու, իր զայ­րոյթն ու յու­սա­խա­բու­թիւնը փո­խան­ցե­լու:

Ստո­րեւ, օրի­նակ մը՝ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րուն ղրկուե­լիք բո­ղոք-նա­մա­կէն.-

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի յար­գե­լի° պատ­գա­մա­ւոր,

Գի­տակ­ցե­լով Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու եւ շրջա­փա­կու­մը վե­րաց­նե­լու կա­րե­ւո­րու­թիւնը՝ անըն­դու­նե­լի եմ հա­մա­րում այս խնդիր­նե­րի լու­ծու­մը մեր պե­տա­կան ու ազ­գա­յին շա­հե­րից եւ ան­ժա­ման­ցե­լի իրա­ւունք­նե­րից հրա­ժար­ուե­լու հաշ­ուին:

Հան­գա­մանք­նե­րի բե­րու­մով հայ­րե­նի­քից դուրս բնա­կուող, բայց որ­պէս հայ­րե­նի­քի խնդիր­նե­րով տագ­նա­պող հայ, պա­հան­ջում եմ Ձեզ­նից՝ հայ ժո­ղովր­դի ընտր­եա­լից, պահ­պա­նել հայ ժո­ղովր­դի եւ մեր պե­տու­թեան շա­հերն ու ար­դար իրա­ւունք­նե­րը եւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում դէմ քու­է­ար­կել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Թուրք­իոյ Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար­նե­րի կող­մից 2009-ի Հոկ­տեմ­բե­րի 10-ին ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի վա­ւե­րաց­մա­նը:

ԴՈՒՔ ԼԱՒ ԳԻ­ՏԷՔ…

Դուք փոր­ձում էք

Քան­դել, փշրել,

Մա­սունք­ներն հնա­դար­եան,

Կրքե­րի բուռն

Դրսե­ւոր­մամբ,

Ոտ­նա­հա­րել  մեր ներ­կան…

Լրա­ցու­ցիչ

Հնար­նե­րով,

Բիրտ ու­ժե­րով ձեր դա­ժան,

Դուք փոր­ձում էք՝

Հող­մա­հա­րել,

Ան­է­աց­նել մեր ապա­գան…

Դուք լաւ գի­տէք

Հո­գին հա­յի

Ար­ի­ա­կան,

Բազ­մա­դար­եան Պատ­մու­թիւնը,

Մեր սրբա­զան,

Գեր­մարդ­կա­յին զո­հո­ղու­թեամբ,

Ան­հուն հո­գով

Յաղ­թու­թեան,

Մո­խիր­նե­րից

Մենք շունչ կ°առ­նենք,

Ու կը ստեղ­ծենք՝

Նոր Հա­յաս­տան…

Աւիկ Տէ­յիր­մէնճ­եան

Պոս­թըն

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles