«ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԷՏ ՈՐՈՇԵԼԸ ՄԵՐ ԻՐԱՒԱՍՈՒԹԻՒՆՆ Է» ՅԱՅՏՆԵՑ ՏԱՒՈՒԹՕՂԼՈՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ ԻՐ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԻՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ

0 0
Read Time:15 Minute, 18 Second

ahmet-davutoglu2 Չո­րեք­շաբ­թի« Հոկ­տեմ­բեր 21ին« Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մէտ Տա­ւու­թօղ­լու Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը բա­րե­լա­ւե­լու նպա­տա­կով ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը« յայ­տա­րա­րե­լով« թէ Ան­գա­րա նե­ցուկ կը կանգ­նի Հա­յաս­տա­նի հետ բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու եւ ղա­րա­բաղ­եան հա­կա­մար­տու­թեան շու­տա­փոյթ կար­գա­ւոր­ման նպա­տակ­նե­րուն: Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին հա­մա­ձայն, այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը պի­տի թա­ղեն Սեւ­րի Դաշ­նա­գի­րը: Ան շեշ­տեց, թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը »հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան եւ հո­ղա­յին ան­ձեռնմ­խե­լիու­թեան յար­գան­քի« ար­տա­յայ­տու­թիւնը կը բո­վան­դա­կեն:

»Կար­սի եւ Մոսկ­ուա­յի հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րը Թուրք­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ սահ­ման­նե­րը ճշդե­ցին եւ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մէջ այս հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րուն ակ­նար­կու­թիւն­ներ կան: Ու­րեմն« Հա­յաս­տան եւս կ°ըն­դու­նի« թէ օրի­նա­կան հիմք չու­նին այն պնդում­նե­րը« թէ Հա­յաս­տան եւ Թուրք­իա սահ­ման­նե­րու շուրջ տա­րա­կարծու­թիւն ու­նին« կամ թէ Հա­յաս­տան հո­ղա­յին պա­հանջ ու­նի Թուրք­իա­յէն«« աւել­ցուց ան:

Տա­ւու­թօղ­լու խորհր­դա­րա­նին յայտ­նեց, որ ներ­կայ գո­յա­վի­ճա­կը, Ատր­պէյ­ճա­նի շա­հե­րուն չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ, որով­հե­տեւ ազե­րի հո­ղե­րը եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր բռնագ­րաւ­ուած են: Այս սթա­թիւս քոն Հա­յաս­տա­նի եւ մեր շա­հե­րուն ալ չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ: Մենք կը ցան­կանք, որ Կով­կա­սի մէջ լար­ուա­ծու­թիւնը վե­րա­նայ: Քա­նի մը տա­րի առաջ այս ուղ­ղու­թեամբ սկսած մեր քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը երեք հիմ­նա­կան նպա­տակ կը հե­տապն­դէ. Առա­ջին՝ Մենք Հա­յաս­տա­նի հետ լաւ դրաց­նու­թիւն ստեղ­ծել կþու­զենք, Երկ­րորդ՝ Հա­րիւ­րա­ւոր տա­րի­ներ մի­ա­սին ապ­րած հայ եւ թուրք ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մի­ջեւ նա­խա­պէս տե­ղի ու­նե­ցած ցա­ւա­լի իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն հետ կապ­ուած մթնո­լոր­տը պէտք է վե­րա­նայ: Եր­րորդ՝ Պէտք է Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ առ­կայ լար­ուա­ծու­թիւնը վե­րաց­նել եւ խնդի­րի լուծ­ման ճամ­բան բա­նալ:

Ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մէջ շատ կէ­տեր կան: Թուրք­իա-Հա­յաս­տան սահ­ման­նե­րու ճա­նա­չու­մը պայ­ման է: »Այս­պի­սով, Հա­յաս­տա­նի կող­մէ եւս կը հաս­տատ­ուի, որ այն վար­կած­նե­րը, թէ Թուրք­իա եւ Հա­յաս­տան սահ­մա­նա­յին վէ­ճեր ու­նին եւ թէ Հա­յաս­տան հո­ղա­յին պա­հանջ ու­նի, օրի­նա­կան որե­ւէ հիմք չու­նին: Թէ° Կար­սի եւ թէ° Մոսկ­ուա­յի հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը կþըսեն, թէ Սեւ­րի դաշ­նա­գի­րը չէ ըն­դուն­ուած: …Եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ սահ­ման­նե­րը կը ճանչց­ուին մի­ջազ­գա­յին ար­ժե­չա­փե­րու հա­մա­ձայն: Ոչ ոք կրնայ նոյ­նիսկ հա­մար­ձա­կիլ Թուրք­իոյ հո­ղա­յին պա­հանջ ներ­կա­յաց­նել: Սեւ­րի դաշ­նա­գի­րը չի կրնար կրկին օրա­կար­գի վրայ գալ: Մի­աց­եալ պատ­մա­կան յանձ­նա­խում­բի հետ կապ­ուած ար­դէն 2005-ին թրքա­կան խորհր­դա­րա­նի որո­շու­մը կայ, որ հայ եւ թուրք ժո­ղո­վուրդ­նե­րը հաշ­տեց­նող որո­շում է: Մեր վար­չա­պե­տը այդ կա­պակ­ցու­թեամբ նա­մակ գրած է Հա­յաս­տա­նի այն ժա­մա­նակ­ուան նա­խա­գա­հին: Այս ծի­րին մէջ են­թա­յանձ­նա­խում­բի աշ­խա­տանք­նե­րը պի­տի սկսին: Մեր եր­րորդ նպա­տա­կը Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ տագ­նա­պին լուծ­ման հաս­նիլն է: Թուրք­իա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման ժա­մա­նա­կա­հատ­ուա­ծին մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ 17 տա­րի տե­ւած լար­ուա­ծու­թիւնը սկսած է թուլ­նալ եւ կար­գա­ւո­րու­մը սկսած է արա­գա­նալ: Ասի­կա տես­նե­լու հա­մար համ­բե­րու­թեան պէտք կայ: Ատր­պէյ­ճա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը մեր տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան նման սուրբ է: Այս խնդի­րին մէջ Թուրք­իոյ չափ ջան­քեր գոր­ծադ­րող այլ եր­կիր մը չկայ: Մեր նա­խա­գա­հը այս հար­ցով խօ­սած է թէ° Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Օպա­մա­յի, թէ° Ռուս­իոյ նա­խա­գահ Մետ­վե­տե­ւի հետ: Մին­չեւ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ստո­րագ­րու­մը՝ այս հար­ցով ես հան­դի­պե­ցայ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի հետ: Այս տագ­նա­պը լու­ծե­լու հա­մար մեր ձեռ­քէն եկած ամէն ինչ կþընենք: Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման ժամ­կէ­տը որո­շե­լը մեր խորհր­դա­րա­նի իրա­ւա­սու­թիւնն է«, եզ­րա­կա­ցուց ան: Տա­ւու­թօղլ­ուի զե­կու­ցու­մէն ետք թուրք խորհր­դա­րա­նա­կան­ներ անոր բազ­մա­թիւ հար­ցում­ներ ուղ­ղե­ցին, եղան նա­եւ դժգոհ երես­փո­խան­ներ, որոնք բո­ղո­քե­ցին Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն դէմ: Յատ­կա­պէս դժգոհ էր »Ժո­ղո­վուր­դի« կու­սակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Շիւք­րիւ Էլեք­տաղ, որ կրկնեց իր կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Տե­նիզ Պայ­քա­լի այն կար­ծի­քը, որ Թուրք­ի­ան պի­տի կորսն­ցէ մօ­տիկ բա­րե­կամ մը՝ Ատր­պէյ­ճա­նը:

Փոր­ձե­լով հա­մո­զել ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն դէմ դիր­քո­րոշ­ուած ընդ­դի­մու­թիւնը« Տա­ւու­թօղ­լու յայ­տա­րա­րեց« թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մէջ շեշտ­ուած է հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան պահ­պան­ման սկզբուն­քը: Հա­կա­ռակ այս ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րուն, կարգ մը ծայ­րա­յեղ եւ ընդ­դի­մա­դիր երես­փո­խան­ներ դարձ­եալ քննա­դա­տե­ցին ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը:

»Ազ­գայ­նա­կան Շար­ժում« կու­սակ­ցու­թե­նէն Օք­թայ Վու­րալ յայտ­նեց« թէ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ պէտք չէ տե­ղի ու­նե­նան Հա­յաս­տա­նի հետ« որով­հե­տեւ անոր սահ­մա­նադ­րու­թեան մէջ »Կար­սը կը ներ­կա­յաց­ուի իբ­րեւ հայ­կա­կան հող«:  Բազ­մա­թիւ երես­փո­խան­ներ խօ­սե­ցան ար­տա­քին ճնշում­նե­րու տե­ղի չտա­լու մա­սին« եւ շեշ­տե­ցին Ատր­պէյ­ճա­նի հետ կա­պե­րը սերտ պա­հե­լու կա­րե­ւո­րու­թիւնը:

Փոք­րա­մաս­նու­թիւն կազ­մող, »Քիւրտ Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան« կու­սակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սա­լա­հէտ­տին Տե­միր­թաշ բո­լո­րո­վին տա­րա­կար­ծիք էր: »Հա­յե­րու ջար­դե­րը իրենց ար­տա­ցո­լու­մը չեն գտած մեր պատ­մու­թեան գիր­քե­րուն մէջ: Ու­րա­ցու­մը մեր պատ­մու­թեան մէջ աղէ­տի մը վե­րա­բե­րե­լու մի­ջոց եղած է: Հա­յե­րու ջար­դե­րը մեր պատ­մու­թեան դա­սա­գիր­քե­րուն մէջ չեն դրուած… Մենք պէտք է յի­շենք ատի­կա«, ըսաւ ան եւ աւել­ցու­ց, որ մին­չեւ հի­մա Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը անվ­տան­գու­թեան հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ չի կի­րար­կեր, ինչ­պէս ատի­կա բա­ցա­յայտ­ուե­ցաւ Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան դէպ­քին ըն­թաց­քին: Տե­միր­թաշ աւել­ցու­ց, որ Թուրք­իոյ մէջ պատ­մու­թեան դա­սա­գիր­քե­րը պէտք է ձեր­բա­զա­տին խտրա­կա­նու­թեան դրսե­ւո­րում­նե­րէն: Ան նա­եւ յայ­տա­րա­րած է, որ թրքա­կան հա­սա­րա­կու­թիւնը կþապ­րի եղ­բայ­րու­թեան մթնո­լոր­տի մէջ այն ժա­մա­նակ, երբ պատ­մու­թեան մէջ կþար­տա­ցո­լայ խա­ղա­ղու­թեան հա­մընդ­հա­նուր լե­զուն:

Այս­պէս, ան յա­ւել­եալ լար­ուա­ծու­թիւն ստեղ­ծեց՝ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին ար­տա­յայտ­ուե­լով եւ աւելց­նե­լով թէ Թուրք­իոյ պատ­մու­թեան մէջ եղած են ժա­մա­նակ­ներ, երբ »հայ­կա­կան« բա­ռը օգ­տա­գործ­ուած է իբ­րեւ անէծք:

Թուրք­իոյ Ազ­գա­յին ապա­հո­վու­թեան խոր­հուր­դը վեր­ջին ամիս­նե­րու իր ամէ­նէն եր­կար նիս­տի ըն­թաց­քին քննեց Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը« Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ հար­ցե­րը լու­ծե­լու կա­րե­ւո­րու­թիւնը« Կով­կա­սի մէջ խա­ղա­ղու­թիւն« կա­յու­նու­թիւն« հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն եւ վստա­հու­թիւն հաս­տա­տե­լու հա­մար Թուրք­իոյ աշ­խա­տանք­նե­րու շա­րու­նա­կու­մը: Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը նիս­տի մաս­նա­կից­նե­րուն հա­մար մեկ­նա­բա­նած է Հա­յաս­տա­նի հետ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի զար­գա­ցում­նե­րը: Խոր­հուր­դը դի­տել տուաւ« որ այս գոր­ծըն­թա­ցը պի­տի նպաս­տէ նա­եւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ հար­ցե­րու լուծ­ման:

Այս առ­թիւ հրա­պա­րակ­ուած է հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը՝ տե­ղի ու­նե­ցած քննար­կում­նե­րուն մա­սին: Հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը կը նշէ, որ Թուրք­իոյ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դը հա­ւա­նու­թիւն տուած է Հոկ­տեմ­բեր 6ին Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նի որ­դեգ­րած որո­շու­մին՝ շա­րու­նա­կել Հիւ­սի­սա­յին Իրա­քէն եկող ահա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րը: Քննարկ­ուած են Հոկ­տեմ­բե­ր 10ին Ցիւ­րի­խի մէջ ստո­րագր­ուած Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու լոյ­սին տակ ապա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րը, որոնց շար­քին՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րի լուծ­ման մէջ ջան­քե­րու գոր­ծադ­րու­մը: Կրկին նշուած է Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող տագ­նա­պին լուծ­ման քայ­լե­րուն աջակ­ցե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը: Հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը կը նշէ թէ Թուրք­իոյ մէջ խա­ղա­ղու­թեան, կա­յու­նու­թեան, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ վստա­հու­թեան մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լուն նպա­տա­կաուղղ­ուած աշ­խա­տանք­նե­րը աւե­լի աշ­խուժ պի­տի շա­րու­նակ­ուին:

ՏԱ­ՒՈՒ­ԹՕՂ­ԼՈՒԻ ՏԵ­ՍԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ 

ՊԱՔ­ՈՒԻ ՄԷՋ

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Տա­ւու­թօղ­լու, Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նի ժո­ղո­վէն ետք, Ատր­պէյ­ճան այ­ցե­լեց մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Սեւ­ծով­եան տնտե­սա­կան խոր­հուր­դի եր­կիր­նե­րու  հա­մա­գու­մա­րին եւ այս առ­թիւ, ան տե­սակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լով, փոր­ձեց փա­րա­տել  Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ, ազե­րի­նե­րու մտա­վա­խու­թիւն­նե­րը: Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը՝ մեկ­նա­բա­նե­լով այն տե­սա­կէ­տը, թէ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը վնաս պի­տի հասց­նեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի տագ­նա­պի լուծ­ման, յայ­տա­րա­րեց. »Ատր­պէյ­ճա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը նոյն­քան կա­րե­ւոր է Թուրք­իոյ հա­մար, որ­քան՝ նոյ­նինքն Թուրք­իոյ տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը, որով­հե­տեւ ատի­կա ռազ­մա­վա­րա­կան կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նի մե­զի հա­մար: Մենք ազե­րի ըն­կե­րու­թեան բա­ցա­յայտ կեր­պով կը յայ­տա­րա­րենք, որ Ատր­պէյ­ճա­նի հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը մե­զի հա­մար յար­գի է այն­քան, որ­քան՝ Թուրք­իա­յի­նը: Մենք եր­բեք անոր վնաս պի­տի չհասց­նենք: Թուրք­իա ներ­կայ հանգր­ուա­նին՝ շնոր­հիւ իր ձեռ­նար­կած Կով­կա­սի մէջ կա­յու­նու­թեան եւ զար­գաց­ման ուխ­տին, աւե­լի մեծ յա­ջո­ղու­թեան հա­սաւ, քան որե­ւէ այլ եր­կիր: Նա­խա­գահ Օպա­մա­յի հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին առա­ջին հար­ցը, զոր մենք ար­ծար­ծե­ցինք, Ղա­րա­բաղն էր: Վեր­ջերս Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի հետ իմ հան­դի­պու­միս ըն­թաց­քին եւս ար­ծարծ­ուած առա­ջին հար­ցը Ղա­րա­բաղն էր: Հա­կա­ռակ ամէն բա­նի, Թուրք­իա միշտ պի­տի ար­ծար­ծէ այս հար­ցը: Բռնագ­րա­ւու­մի 18 տար­ուան ըն­թաց­քին ամէն բան ըրած ենք եւ պի­տի շա­րու­նա­կենք ընել՝ ազա­տե­լու հա­մար Ատր­պէյ­ճա­նի բռնագ­րաւ­ուած հո­ղա­մա­սե­րը: Թուրք­իոյ թէ° նախ­կին եւ թէ° ներ­կայ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը եր­բեք պի­տի չփո­խեն Ղա­րա­բա­ղի հար­ցով իրենց քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը, ոչինչ պի­տի վնա­սէ մեր միու­թեան, եւ այս հար­ցին վե­րա­բեր­եալ Թուրք­իոյ ռազ­մա­վա­րու­թիւնը պի­տի չփոխ­ուի«,  յայտ­նեց ան:

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը նա­եւ յայտ­նեց, որ ազե­րի իր պաշ­տօ­նա­կից Էլ­մար Մա­մետ­եա­րո­վի հետ իր հան­դի­պու­մը եղ­բայ­րա­կան հան­դի­պում մըն էր: »Ան­կեղծ եւ բաց երկ­խօ­սու­թիւն մը կար: Նշեմ, որ մի­աց­եալ կողմ մըն ենք: Ես անձ­նա­պէս աշ­խար­հի տա­րած­քին Թուրք­իոյ 120 դես­պա­նա­տու­նե­րուն եւ 180 հիւ­պա­տո­սա­րան­նե­րուն գրա­ւոր հրա­ման մը տուի ազե­րի­նե­րը իբ­րեւ թուրք քա­ղա­քա­ցի­ներ ըն­դու­նե­լու եւ անոնց հար­ցե­րը լու­ծե­լու: Մա­մետ­եա­րո­վին ըսի, թէ »ասի­կա ձեր դես­պա­նա­տունն է եւ հիւ­պա­տո­սա­րա­նը, եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ոե­ւէ քա­ղա­քա­ցի կրնայ անոնց հետ կապ պա­հել՝ լու­ծե­լու հա­մար իր հար­ցե­րը«, ըսաւ Տա­ւու­թօղ­լու:

Միւս կող­մէ՝ Թուրք­իոյ նա­խա­գահ Կիւլ, Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ալի­ե­ւի հետ եր­կա­րա­տեւ հե­ռա­ձայ­նա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թիւ­նէ մը ետք, մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին ըսած էր.- »Այդ հե­ռա­ձայ­նա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին մենք ան­գամ մը եւս հաս­տա­տե­ցինք իրա­րու մեր ապա­ւի­նի­լը: Մեր ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը Պա­քու է եւ ան նա­խա­գահ Ալի­ե­ւը ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րէ տեղ­եակ պի­տի պա­հէ: Վեր­ջերս Նա­խի­ջե­ւա­նի մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցանք: Բո­լո­րին կոչ կÿուղ­ղեմ շատ զգուշ ըլ­լա­լու: Կրնան դի­տա­ւոր­եալ կամ ակա­մայ քայ­լեր ըլ­լալ, որոնք կրնան վնա­սել մեր եղ­բայ­րու­թեան: Հարկ է անոնց­մէ խու­սա­փիլ«: Նշենք թէ Կիւլ, Ան­գա­րա­յի մէջ Ղա­զախս­տա­նի նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յե­ւի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած էր, որ »Ատր­պէյ­ճան մեր եղ­բայրն է: Ատր­պէյ­ճա­նի հետ մէկ ազգ ենք եւ ամէ­նու­րեք մեր մի­աս­նա­կա­նու­թիւնը ցոյց կու տանք: Պէտք է զգու­շա­նանք սխալ հաս­կա­ցո­ղու­թիւն­նե­րէ եւ վար­մունք­նե­րէ, որոնք եղ­բայ­րու­թեան վնաս կը հասց­նեն: Դժուար ժա­մա­նակ­նե­րու ըն­թաց­քին այդ­պի­սի դժուա­րու­թիւն­ներ կրնան ըլ­լալ«:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles