ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՀՈ­ԼԱՆՏ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԵ­ՑԱՒ ՄԻ­ՍԱՔ ՄԱ­ՆՈՒՇ­ԵԱ­ՆԻ ԽՈՒՄ­ԲԻՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 20 Second

manoushian2  ՓԱ­ՐԻԶ.- Փետր­ուար 21-ին, Փա­րի­զի ար­ուար­ձա­նին մէջ գտնուող ֆրան­սա­կան Դի­մադ­րու­թեան շարժ­ման Մոն Վա­լերի­էն յու­շա­հա­մա­լի­րին մէջ, նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Հո­լան­տի մաս­նակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ յի­շա­տա­կի արա­րո­ղու­թիւն` նուիր­ուած Մի­սաք Մա­նուշ­եա­նի խում­բի ան­դամ­նե­րուն, Բ. հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի օրե­րուն, նա­ցի­նե­րուն կող­մէ գնդա­կա­հար­ման 70-րդ տա­րե­լի­ցին:

Արա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին կար­դաց­ուե­ցաւ Մի­սաք Մա­նուշ­եա­նի կեան­քի վեր­ջին ժա­մե­րուն գրուած նա­մա­կը` ուղղ­ուած իր կնոջ` Մե­լի­նէ­ին.-Քա­նի մը ժամ ետք ես այ­լեւս այս աշ­խար­հին մէջ պի­տի չգտնուիմ. զիս պի­տի գնդա­կա­հա­րեն կէ­սօ­րէ ետք: Երա­նի անոնց, որոնք կը փրկուին եւ կը վա­յե­լեն ազա­տու­թեան քաղց­րու­թիւնը եւ վաղ­ուան խա­ղա­ղու­թիւնը: Ես վստահ եմ, որ ֆրան­սա­ցի ժո­ղո­վուր­դը եւ ազա­տու­թեան հա­մար բո­լոր պայ­քա­րող­նե­րը ար­ժա­նա­պա­տուօ­րէն կը պա­հեն մեր յի­շա­տա­կը: Եթէ կա­րե­լի ըլ­լայ, իմ յի­շո­ղու­թիւն­ներս փո­խան­ցէ՛ Հա­յաս­տա­նի մէջ գտնուող իմ հա­րա­զատ­նե­րուս:manoushian3

Նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Հո­լանտ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց յու­շա­հա­մա­լի­րին վրայ եւ հան­դէս եկաւ ելոյ­թով:

Հո­լանտ յայտ­նեց թէ, Մա­նուշ­եան Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն փրկուած այն հա­յե­րէն է, որ հաս­տատ­ուե­ցաւ Ֆրան­սա­յի մէջ եւ ան­դա­մագր­ուե­ցաւ անոր ազա­տագր­ման պայ­քա­րին: Նա­խա­գա­հը շեշ­տեց, որ Մա­նուշ­եան մի­ակ հա­յը չէ, որ իր կեան­քը զո­հեց Ֆրան­սա­յի ազա­տու­թեան հա­մար:

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թեան, Ծե­րա­կոյ­տի եւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ան­դամ­ներ, քա­ղա­քա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր, Ֆրան­սա­յի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:

Արա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­ցաւ նա­եւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Էդ­ուարդ Նալ­պանտ­եան եւ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան անու­նով:

Մա­նուշ­եա­նի խում­բը, որ այդ­պէս կոչ­ուած էր ի պա­տիւ իր ղե­կա­վար Մի­սաք Մա­նուշ­եա­նի, բաղ­կա­ցած էր հիմ­նա­կա­նին մէջ ար­տա­սահ­ման­ցի­նե­րէ, որոնք մաս­նակ­ցած էին Դի­մադ­րու­թեան: Անոնք Փետր­ուար 21, 1944-ին Մոն Վա­լերի­էն ամ­րո­ցին մէջ նա­ցի­նե­րու կող­մէ մա­հա­պա­տի­ժի են­թարկ­ուած էին:

Նշենք թէ, գրե­թէ ամիս մը առաջ, Մա­նուշ­եա­նի որմ­նան­կա­րը, որ կը գտնուի լոյ­սե­րու քա­ղա­քի քսա­նե­րորդ թա­ղա­մա­սին մէջ, պղծուած է Ֆրան­սա­յի մէջ ար­գիլ­ուած հա­կա­սե­մա­կան եր­գի­ծա­բան Տի­ե­տո­նէի ներ­կա­յա­ցում­նե­րէն մէջ­բեր­ուած գրա­ռում­նե­րով:

Որմ­նան­կա­րի վա­րի հատ­ուա­ծին մէջ գրուած է Շոա Նա­նա(Ող­ջա­կի­զու­մի սի­րու­հի):

Տեղ­ւոյն բնա­կիչ­նե­րը քա­ղա­քա­պետ Ֆրե­տե­րի­քա Քա­լանտ­րան զգու­շա­ցու­ցած են այս պա­տա­հա­ծին մա­սին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles