ՍՔՈՓԻԷՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ԻՐ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 31 Second

 

Յակոբ Ասատրեան

Սքոփի­է­յի (Մա­կե­դոն­իա) մէջ առա­ջին հա­յե­րը յայտն­ուած են 17-րդ դա­րի ըն­թաց­քին: Պա­լա­պա­նով (Պա­լա­պան­եան) ըն­տա­նի­քը Վա­նէն Սքոփ­իէ գաղ­թած առա­ջին հայ ըն­տա­նիք­նե­րէն մէկն էր: Պա­լա­պա­նով եղ­բայր­նե­րը կը զբաղ­ուէ­ին նու­ռի առեւ­տու­րով: Հաս­տատ­ուած էին Շթիպ քա­ղա­քը« գոր­ծու­նէ­ու­թիւն ծա­ւա­լե­լով քա­ղա­քի հա­սա­րա­կա­կան կեան­քին մէջ: Ինչ­պէս կը յայտ­նէ Սքոփի­էի հայ ճար­տա­րա­պետ Ժաս­մի­նա Պա­լա­պան­եա­նը« իր գեր­դաս­տա­նի ան­դամ­նե­րէն՝ Ման­ուէլ Պա­լա­պան­եա­նը« քսա­նե­րորդ դա­րուն եղած է Շթի­պի քա­ղա­քա­պե­տը: Իսկ ար­դէն իր հայ­րը՝ Քոս­թա Պա­լա­պան­եա­նը« եղած է Ճա­փո­նի պատ­ուա­ւոր հիւ­պա­տո­սը Սքոփի­էի մէջ: Ժաս­մի­նան կÿաշ­խա­տի Սքոփ­իէի թան­գա­րա­նը« ուր ցան­կու­թիւն կայ հա­ւա­քագ­րե­լու Սքոփ­իէի հայ­կա­կան ժա­ռան­գու­թիւնը: Նա­եւ աշ­խա­տանք­ներ կը տար­ուին հայ­կա­կան դպրոց բա­նա­լու ուղ­ղու­թեամբ: Դպրո­ցին մէջ կը նա­խա­տես­ուի ու­սու­ցա­նել հա­յոց լե­զու եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թիւն« երգ-երաժշ­տու­թիւն:

Նախ­կին հա­յաս­տան­ցի« այժմ Սքոփ­իէ բնա­կող խե­ցե­գործ-կա­ւա­գործ Ար­մի­նէ Փի­լոյ­եան-Վրտես­կա­յի վկա­յու­թեամբ« ամե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ շա­բա­թօր­եայ դպրո­ցը պի­տի բաց­ուի 2009-ի Հոկ­տեմ­բե­րին« ուր պի­տի յա­ճա­խեն 5-65 տա­րե­կան հա­յեր: Երե­խա­նե­րու թիւը մօտ 25 է« նոյն­քան պա­տա­նի­ներ ու մե­ծա­հա­սակ­ներ ցան­կու­թիւն յայտ­նած են սոր­վե­լու: Ցա­ւա­լին այն է« որ դպրո­ցը դեռ իր մշտա­կան շէն­քը չու­նի« եւ աշ­խա­տանք­ներ կը տար­ուին սե­փա­կան շէնք ձեռք բե­րե­լու ուղ­ղու­թեամբ:

Շու­տով ՀՀ Սփիւռ­քի« Գի­տու­թեան եւ կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու օժան­դա­կու­թեամբ հա­յե­րէն դա­սագր­քեր եւ մե­թո­տա­կան ու­ղե­ցոյց­ներ պի­տի ու­ղղարկ­ուին Սքոփ­իէի հայ­կա­կան շա­բա­թօր­եայ դպրո­ցին:

Ար­մի­նէ Փի­լոյ­եան-Վրտես­կան« որ ամուս­նա­ցած է Եան Վրտեսկիի հետ« 2005-էն կը բնա­կի Սքոփիէ: Ար­մի­նէն ամէն տա­րի քա­նի մը ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պէ իր կա­ւէ աշ­խա­տանք­նե­րու ցու­ցա­հան­դէս­նե­րը: Իսկ ամու­սի­նը՝ Եա­նը« հայ-սքոփ­ի­էյական ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահն է: Կը նա­խա­տես­ուի նա­եւ« որ շու­տով Հա­յաս­տա­նէն խաչ­քար տե­ղա­փոխ­ուի ու տե­ղադր­ուի Սքոփ­իէի քա­ղա­քին մէջ:

Թէ­եւ հայ հա­մայն­քը փոք­րա­թիւ է՝ 300 հո­գի« 60 ըն­տա­նիք« կան մեծ թի­ւով յայտ­նի հա­յեր: Մեծ թիւ կը կազ­մեն յայտ­նի հայ բժիշկ­նե­րը« յատ­կա­պէս Քան­դիկ­եա­նը« Խուրդ­եա­նը« Դա­ւի­թեա­նը« Քնալ­եա­նը եւ այլք:

Յայտ­նի են նա­եւ բա­նաս­տեղծ Լիլ­ի­ա­նա Դիր­եա­նը« նկար­չու­հի Տա­ֆի­նա Պա­լա­պան­եա­նը« ամե­նա­յայտ­նի ռոք խումբն է »Bread and Salt«ը« որու մե­ներ­գիչ Դա­ւի­թեա­նը կը շրջա­գա­յի Եւ­րո­պա­յի տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ« եւ մեծ հա­մա­րում ու­նի երի­տա­սարդ­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս: Վեր­ջերս ֆրան­սա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի օրե­րու ծի­րէն ներս Սքոփիէ գտնուե­ցաւ Շարլ Ազ­նա­ւու­րը« որ հան­դի­պե­ցաւ հայ հա­մայն­քին հետ: ­

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles