ՍՈՒՄ­ԿԱ­ՅԻ­ԹԻ ՋԱՐ­ԴԵ­ՐՈՒ 25-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՆՇՈՒՄ­ՆԵՐ

0 0
Read Time:15 Minute, 54 Second

8-9 -Sumgait  Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ նշուե­ցաւ Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րու 25-րդ տա­րե­լի­ցը: Ստե­փա­նա­կեր­տի յու­շա­հա­մա­լի­րը ու­նե­ցաւ բազ­մա­հա­զար այ­ցե­լու­ներ: Քա­ռորդ դար առաջ 27-29 Փետր­ուա­րին խորհր­դա­յին Ատր­պէյ­ճա­նի Սում­կա­յիթ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ող­բեր­գա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը այս օրե­րուն Ար­ցա­խի մէջ ցա­ւով նշուե­ցաւ:

Պաք­ուի մօ­տա­կայ այդ քա­ղա­քին մէջ ազե­րի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն առն­ուազն ար­տօ­նու­թեամբ` սկսաւ հայ բնակ­չու­թեան բնաջն­ջում, որուն կ՛ու­ղեկ­ցէր հա­յե­րու ու­նեց­ուած­քի թա­լա­նը եւ ոչն­չա­ցու­մը: Խորհր­դա­յին Միու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան լռու­թեան պայ­ման­նե­րուն մէջ երեք օր­ուան կո­տո­րած­նե­րու ըն­թաց­քին վի­րա­ւոր­ուե­ցան եւ սպանն­ուե­ցան տասն­եակ մը մար­դիկ: Սպանն­ուած­նե­րուն մէկ մա­սը տան­ջա­մահ եղած էր, իսկ դի­ակ­նե­րը այր­ուած էին: Սա­կայն, մին­չեւ այ­սօր այս իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն քա­ղա­քա­կան գնա­հա­տա­կան չէ տրուած:

“Հայ հա­մա­քա­ղա­քա­ցի­նե­րու սպան­դը չար­ժա­նա­ցաւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­սա­րա­կու­թեան դա­տա­պարտ­ման, աւե­լի՛ն` ջար­դա­րար­նե­րը հե­րո­սա­ցան եւ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ատր­պէյ­ճան­ցի ժո­ղո­վուր­դին գի­տակ­ցու­թեան մէջ քա­ռորդ դար շա­րու­նակ ար­մա­տա­ւոր­ուե­ցաւ “հա­յու սպա­նու­թիւնը ոճիր չէ, այլ` պա­տիւ“ մտայ­նու­թիւնը“, կ՛ըս­ուի Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րու երէկ տա­րա­ծած յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ տա­րած­ուած յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշուած է, որ Սում­կա­յի­թի ող­բեր­գա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը պա­րարտ հող ստեղ­ծե­ցին եւ նպաս­տե­ցին հա­յե­րու եւ ամէն հայ­կա­կա­նի նկատ­մամբ կոյր ատե­լու­թեան հե­տա­գայ սաստ­կաց­ման, ինչ որ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն եւ յա­ջո­ղու­թեամբ կը սեր­ման­ուի Ազր­պէյ­ճա­նի եւ անոր հա­սա­րա­կու­թեան մէջ:

Աշ­խար­հի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս, վեր­ջին օրե­րուն կա­տար­ուե­ցան Սում­կա­յի­թի, Պաք­ուի եւ Կի­րո­վա­պա­տի ջար­դե­րու 25-ամ­եա­կին նուիր­ուած հա­ւաք­ներ եւ ցոյ­ցեր: Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Ուա­շինկ­թը­նի մօտ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նա­տան առ­ջեւ, բո­ղո­քի ցոյց մը կա­տար­ուած է` դա­տա­պար­տե­լով Սում­կա­յի­թի, Պաք­ուի եւ Կի­րո­վա­պա­տի հայ­կա­կան ջար­դե­րը:

p1 main  Ցու­ցա­րար­նե­րը բո­ղո­քած են Ատր­պէյ­ճա­նի կա­տա­րած ոճիր­նե­րուն դէմ‘ յատ­կա­պէս  նշե­լով նա­եւ Հին Ջու­ղա­յի 1300ամ­եայ հայ­կա­կան գերզ­մա­նա­տան եւ հայ­կա­կան բազ­մա­թիւ խաչ­քա­րե­րու քան­դումն ու սրբապղ­ծու­մը: Պարզ­ուած էին պաս­տառ­ներ.- “Ար­դար դա­տաս­տան` Գուր­գէն Մար­գար­եա­նին սպան­նած ոճ­րա­գոր­ծին հա­մար“, “Մենք կը յի­շենք Սում­կա­յի­թը“, եւայլն: Ցու­ցա­րար­նե­րը ոգե­կո­չե­ցին ազե­րի բար­բա­րո­սու­թեան հե­տե­ւան­քով զոհ­ուած­նե­րուն յի­շա­տա­կը‘ մի­ա­ժա­մա­նակ ար­տա­յայ­տե­լով իրենց հաս­տա­տա­կա­մու­թիւնը‘ սա­տար կանգ­նե­լու Ար­ցա­խի ան­կախ հան­րա­պե­տու­թեան ժո­ղո­վուր­դին եւ ապա­հո­վե­լու անոնց եր­կա­րա­տեւ խա­ղա­ղու­թիւնը: Այլ ցոյ­ցեր կա­տար­ուե­ցան, զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս: Տար­բեր ձեռ­նարկների ե­լոյթ­նե­րով Նիւ Եոր­քի մէջ յի­շա­տա­կը յարգ­ուե­ցաւ Սում­կա­յի­թի հայ զո­հե­րուն:

Փետր­ուար 24-ին Նիւ Եոր­քի Սուրբ Վար­դան տա­ճա­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հան­գիս­տի արա­րո­ղու­թիւն` Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան հա­յոց թե­մի Առաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ ար­քե­պիս­կո­պոս Պար­սամ­եա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ եւ Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Հ.Հ. մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, դես­պան Կա­րէն Նա­զար­եա­նի, հա­մայն­քա­յին կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի ու ամե­րի­կա­հա­յե­րու (նե­րառ­եալ Ատր­պէյ­ճա­նէն մա­զա­պուրծ փա­խած եւ Ամե­րի­կա բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած մեծ թիւով հա­յե­րու) մաս­նակ­ցու­թեամբ: Օր­ուայ հիմ­նա­կան բա­նա­խօս դես­պան Նա­զար­եա­նը իր ելոյ­թին մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս նշեց, որ անհ­րա­ժեշտ է ար­թուն կեց­ուածք որ­դեգ­րել Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ նոր թա­փով իրա­կա­նա­ցուող վտան­գա­ւոր քա­րոզ­չու­թեան դէմ, որն աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ նե­րառ­եալ Ամե­րի­կա­յի փորձ կը կա­տար­ուի նեն­գա­փո­խել մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նէն ներս ապ­րող ժո­ղո­վուրդ­նե­րու պատ­մու­թիւնը` հան­դէս գա­լով զո­հի դե­րի մէջ եւ ծած­կե­լով իր ցե­ղաս­պան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը ընդ­դէմ հա­յե­րու:

 

ԱՒՍՏ­ՐԱԼ­ԻԱ

 

Տեղ­ւոյն Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը (ANC Australia) սում­կա­յի­թեան ջար­դե­րու 25-րդ տա­րե­լի­ցի կա­պակ­ցու­թեամբ քա­րոզ­չա­կան ար­շա­ւի դի­մած է: Յանձ­նա­խում­բը տա­րա­ծած է հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը իր ար­շա­ւի մա­սին, որու նպա­տակն է Աւստ­րալ­իոյ օրէնս­դիր իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն իրա­զե­կել Սում­կա­յի­թեան ջար­դե­րու, Ար­ցա­խի հիմ­նախնդ­րի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի վա­րած ապա­կողմ­նո­րո­շող քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մա­սին:

Աւստ­րալ­իոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Վա­չէ Ղահ­րա­ման­եա­նը նշած է. “Սում­կա­յի­թեան ջար­դե­րու 25-րդ տա­րե­լի­ցը եւս մէկ ան­գամ մեզ կը պար­տա­ւո­րեց­նէ սա­տար կանգ­նիլ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին, մի­ա­սին շա­րու­նա­կել պայ­քա­րը յա­նուն ան­կա­խու­թեան: Շատ կա­րե­ւոր է լայն հան­րու­թեա­նը ներ­կա­յաց­նել Ար­ցա­խի հա­յե­րու վե­րապ­րած սար­սափ­նե­րը“:

Հայ Դա­տի տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին գոր­ծադ­րած ջան­քե­րը յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած են այն իմաս­տով, որ շարք մը օրէնս­դիր­ներ մի­ա­ցած են հա­յե­րու պայ­քա­րին եւ ճիգ գոր­ծադ­րած են Ար­ցա­խի խնդիր­նե­րը բարձ­րա­ձայ­նե­լու վե­րա­բեր­եալ: Անց­եալ տա­րի օրէ­նըս­դիր խոր­հուր­դի ան­դամ Ուոլթ Սե­քոր­թը ճանչ­ցած էր սում­կա­յի­թեան ջար­դե­րը, իսկ մէկ այլ ան­դամ Մա­րի Ֆի­կա­րա­յի Նոր Հա­րա­ւա­յին Ուէլս նա­հան­գի խորհր­դա­րա­նի Վե­րին պա­լա­տին ներ­կա­յա­ցու­ցած Ար­ցա­խի ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւը ան­ցած էր մի­ա­ձայ­նու­թեամբ:

 

ՊԵԼՃԻՔԱ

 

8-9 sumgait bruxelles_5-3-13  Մարտ 3-ին Պրիւք­սէլի Սուրբ Մար­ի­ամ-Մագ­դա­ղե­նա­ցի Հայ Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տուց­ուե­ցաւ պա­տա­րագ` նուիր­ուած Սում­կա­յի­թեան նա­հա­տակ­նե­րու 25-րդ տա­րե­լի­ցին:

Իսկ Պել­ճի­քա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը ու “Հա­յա­սա“ հայ ու­սա­նող­նե­րու միու­թիւնը, ի յի­շա­տակ սում­կա­յի­թեան ոճ­րա­գոր­ծու­թեան զո­հե­րուն, կազ­մա­կեր­պած է բո­ղո­քի ցոյց Պել­ճի­քա­յի Թա­գա­ւո­րու­թեան մօտ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նա­տան առ­ջեւ:

Հա­ւա­քին յա­ջոր­դեց ներ­կա­նե­րու եր­թը դէ­պի Պրիւք­սէլի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն մէ­կուն վրայ տե­ղադր­ուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժա­ցնող խաչ­քա­րը: Յու­շա­կո­թո­ղի մօտ Պել­ճի­քա­յի ՀՀ դես­պան Աւէտ Ադոնց եւ ՆԱ­ԹՕ-ի մօտ ՀՀ առա­քե­լու­թեան ղե­կա­վար Ար­մէն Եդի­գար­եա­նը, հա­մայն­քա­յին կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ մի­ա­սին զե­տե­ղե­ցին ծաղ­կեպ­սակ­ներ: Այ­նու­հե­տեւ մա­տուց­ուե­ցաւ ոգե­կոչ­ման արա­րո­ղու­թիւն, որուն յա­ջոր­դեց Պել­ճի­քա­յի մէջ Հ.Հ. դես­պա­նի ելոյ­թը:

 

ՀՈ­ԼԱՆ­ՏԱ

 8-9 sumgait holland  Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Փետր­ուար 27-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ցոյց Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նու­թեան շէն­քին դի­մաց` ընդ­դէմ ատր­պէյ­ճա­նա­կան ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ սում­կա­յի­թեան ջար­դե­րու 25-ամ­եայ տա­րե­լի­ցի կա­պակ­ցու­թեամբ: Ցոյ­ցի մաս­նա­կից­նե­րը իրենց բո­ղո­քը ար­տա­յայ­տե­ցին “Սում­կա­յիթ, Պա­քու, Մա­րա­ղա, Կի­րո­վա­պատ, դադ­րե­ցու­ցէ՛ք ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­պաշ­տու­թիւնը“, “Ինք­նո­րո­շում Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղին“, “Մենք չենք մոռ­նար Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րը“ կար­գա­խօս­նե­րով պաս­տառ­նե­րով:

Մէկ օր առաջ, Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հան­դի­պե­ցան Հոլան­տա­յի խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րուն հետ, փո­խան­ցե­ցին Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի պա­հան­ջա­գի­րը Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցի վե­րա­բեր­եալ եւ տե­ղե­կու­թիւն տրա­մադ­րե­ցին սում­կա­յի­թեան  ջար­դե­րու եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մա­սին:

 

ՄԻ­ԼԱ­ՆՕ

 

Իտալ­իոյ երկ­րորդ քա­ղա­քին մէջ,  առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ար­տօն­ուած եւ հրա­ւիր­ուած է նա­եւ Ար­ցա­խի տա­ղա­ւա­րը` մաս­նակ­ցե­լու զբօ­սաշր­ջա­յին մի­ջազ­գա­յին ցու­ցադ­րու­թեան, որուն բա­ցու­մէն քա­նի մը ժամ ետք, Ար­ցա­խի տա­ղա­ւա­րին կից գտնուող ատր­պէյ­ճա­նա­կան տա­ղա­ւա­րի պա­տաս­խա­նա­տուն բո­ղո­քած է: Նոյն գի­շե­րը Ար­ցա­խի տա­ղա­ւա­րէն գողց­ուած են ար­ժէ­քա­ւոր գիր­քեր եւ այլ առար­կա­ներ: Իսկ ապա­հո­վու­թեան պատ­կան պա­տաս­խա­նա­տուն մեր­ժած է ըն­դա­ռա­ջել ատր­պէյ­ճա­նա­կան բո­ղո­քին` դի­տել տա­լով, որ նման ոչ քա­ղա­քա­կիրթ ըն­թաց­քով Ատր­պէյ­ճան կրնայ զրկուիլ յա­ռա­ջի­կա­յին նման ցու­ցա­հան­դէ­սի մաս­նակ­ցե­լէ:

 

ՎԻ­ԵՆ­ՆԱ

 8-9 new vienna  Փետր­ուար 24-ին, հա­րիւ­րա­ւոր հա­յեր երթ կազ­մա­կեր­պե­ցին Վի­են­նա­յի կեդ­րո­նա­կան ծա­ռու­ղի­նե­րէն, յի­շեց­նե­լով 1988 թուա­կա­նի Փետր­ուա­րին Սում­կա­յիթ քա­ղա­քէն ներս հա­յե­րու ջար­դե­րը` կազ­մա­կերպ­ուած ատր­պէյ­ճան­ցի­նե­րուն կող­մէ:

Ցու­ցա­րար­նե­րը կը կրէ­ին Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի դրօ­շակ­ներ, ինչ­պէս նա­եւ պաս­տառ­ներ, դա­տա­պար­տե­լով Սում­կա­յի­թի մէջ 25 տա­րի առաջ հայ քա­ղա­քաց­ի­ա­կան ան­մեղ բնակ­չու­թեան դէմ ոճիր­նե­րը: Ան­կէ առաջ, Հայ Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ մէջ Աւստր­իա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նա­տան կո­չով, հա­ւաք   կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ Ղա­րա­բաղ­եան շարժ­ման 25-րդ տա­րե­դար­ձի եւ Սում­կա­յի­թի զո­հե­րու տա­րե­լի­ցին առի­թով: Առա­ւօտ­եան Վի­են­նա­յի Սուրբ Հռիփ­սի­մէ եկե­ղեց­ւոյ մէջ Տիգ­րան քա­հա­նայ Պետ­րոս­եա­նը հո­գե­հանգստ­եան կարգ կա­տա­րած էր` Սում­կա­յի­թի զո­հե­րու հո­գի­նե­րուն հա­մար: Ներ­կայ էին Վի­են­նա­յի մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ար­ման Կի­րա­կոս­եա­նը, հայ պատ­գա­մա­ւոր­ներ Ար­տա­շէս Գե­ղամ­եա­նը, Ստե­փան Տէ­միրճ­եա­նը եւ Խա­չիկ Յա­րու­թիւն­եա­նը:

 

ՍէՆԹ ՓԻ­ԹԸՐԶ­ՊՈՒՐԿ

 

Սուրբ Կա­տա­րի­նէ հայ­կա­կան եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Սար­գիս քա­հա­նայ Չո­փուր­եա­նը հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կա­տա­րեց: Հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղե­ցին եկե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ տե­ղադր­ուած խաչ­քա­րին մօտ եւ մեծ ու փոքր դուրս եկան Նեւս­կի պո­ղո­տայ` Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րու մա­սին տե­ղե­կատ­ուա­կան թեր­թիկ­ներ բաժ­նե­լով:

Անձ­նա­կան վկա­յու­թիւ­նով հան­դէս եկաւ 1988-ի ջար­դե­րու մա­սին` Սում­կա­յի­թի մէջ իր ման­կու­թիւնը ան­ցու­ցած Օլ­իա Մեղր­եա­նը, որ յի­շեց վայ­րագ ջար­դա­րար­նե­րու զո­հը դար­ձած դա­սըն­կեր­նե­րու եւ հա­րա­զատ­նե­րու պա­րա­գան: Միւս կող­մէ Մոսկ­ուա­յի մէջ մերժ­ուած է ըն­դա­ռա­ջել Խո­ճալ­ուի դէպ­քե­րուն առի­թով ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­ւա­քի մը կազ­մա­կեր­պու­մի դի­մու­մին:

 

ՍՈՖ­ԻԱ

 

Պուլ­կար­իոյ մայ­րա­քա­ղա­քի “Երե­ւան­եան“ պու­րա­կէն ներս զե­տեղ­ուած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին մօտ ծաղ­կեպ­սակ­նե­րու արա­րո­ղու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ:

Ներ­կայ էր Պուլ­կար­իոյ մօտ Հ.Հ. դես­պան Ար­սէն Սհո­յեա­նը: Արա­րո­ղու­թե­նէն յե­տոյ Սոֆ­իա­յի “Սուրբ Աստ­ուա­ծա­ծին“ եկե­ղեց­ւոյ մէջ հո­գե­հան­գիստ տե­ղի ու­նե­ցաւ:

Հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան նա­եւ Փլով­տի­վի, Վառ­նա­յի, Պուր­կա­սի մէջ:

 

 

ԼԻ­ԲԱ­ՆԱՆ

 

Սում­կա­յի­թի եղեռ­նա­գոր­ծու­թեան 25-ամ­եա­կին առի­թով, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի Լի­բա­նա­նի Կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նին Սում­կա­յի­թի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Լի­բա­նա­նի հայ­կա­կան երեք յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու բո­լոր եկե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ:

Սուրբ Նշան Մայր եկե­ղեց­ւոյ մէջ քա­րո­զեց Լի­բա­նա­նի Հա­յոց թե­մի առաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չեր­եան: Պա­տա­րա­գէն ետք Ազ­գա­յին առաջ­նոր­դա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ յի­շա­տա­կի հա­ւաք: Յա­ջոր­դա­բար խօսք առին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի Լի­բա­նա­նի կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նին անու­նով Յա­կոբ Կէր­կէր­եան, Լի­բա­նա­նի մէջ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Աշոտ Քո­չար­եան, Մի­ջին Արե­ւել­քի մէջ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Կա­րօ Քե­պապճ­եան եւ Գե­ղամ արք. Խա­չեր­եան: Պատ­գա­մա­խօս­նե­րը շեշ­տե­ցին զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը յար­գե­լու, ատր­պէյ­ճա­նա­կան խե­ղա­թիւ­րում­նե­րը հեր­քե­լու, մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քէն ար­դա­րու­թիւն եւ դա­տա­պար­տում պա­հան­ջե­լու հրա­մա­յա­կան­նե­րը:

 

ՊԱ­ԹՈՒՄ

 

Պա­թու­մի հա­յե­րը հա­ւաք­ուե­ցան “Սուրբ Փրկիչ“ Հայ Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ մօտ‘ յար­գե­լու հա­մար սում­կա­յի­թեան եղեռ­նա­գոր­ծու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը:

Աճար­իա­յի հա­յե­րու հո­գե­ւոր առաջ­նորդ Տ. Արա­րատ քհնյ. Գում­բալ­եա­նը մա­տու­ցեց հո­գե­հանգստ­եան պա­տա­րագ: Նոյն օրը Պա­թու­մի “Բա­րե­կա­մու­թեան տան“ նիս­տե­րու դահ­լի­ճէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Աճար­իա­յի Երի­տա­սարդ­նե­րու “Սում­կա­յի­թեան ջար­դե­րից 25 տա­րի անց“ թե­մա­յով սե­մի­նար:

Բա­նա­խօս­նե­րը վեր­ջա­ւո­րու­թեան պա­տաս­խա­նե­ցին ներ­կա­նե­րու բազ­մաբ­նոյթ հար­ցում­նե­րուն: Պուլ­կա­րա­ցի լրագ­րող Ցվե­տա­նա Փաս­կա­լե­ւա­յի ֆիլ­մը ցու­ցադր­ուե­ցաւ:

 

***

 

Սէ­ու­լի մէջ (Հա­րա­ւա­յին Քո­րէա) հայ ցու­ցա­րար­ներ բո­ղո­քած են Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րուն տա­րե­լի­ցին առի­թով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles