ՊՈՍԹԸՆԻ ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 2010-2011 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍՆԵՐ

0 0
Read Time:5 Minute, 18 Second

Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վա­ժա­րա­նը յա­ջո­ղու­թեամբ բո­լո­րեց իր 27րդ դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը: Ման­կա­պար­տէ­զի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­նիս 16ին, իսկ Նա­խակր­թա­րա­նի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նը­ցաւ Յու­նիս 17ին, ներ­կա­յու­թեամբ մեծ թիւով ծնող­նե­րու, բա­րե­կամ­նե­րու եւ շրջա­նի հայ եկե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րուն:

Եր­կու հան­դէս­նե­րուն, տնօ­րէ­նու­հին, Տի­կին Հու­րի Պո­յամ­եան, ծան­րա­ցաւ դպրո­ցի յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն վրայ, ի մաս­նա­ւո­րի Աւար­տա­կան Դա­սա­րա­նի Հա­յաս­տան Այ­ցե­լու­թեան եւ Պաշ­տօ­նա­կան Քննու­թիւն­նե­րուն մեր Բ. եւ Դ. Կար­գե­րու աշա­կերտ­նե­րու ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն վրայ:

Այս տա­րի մեր Դ. Կար­գի աշա­կերտ­նե­րու, լեզ­ուի մի­ջի­նը եղած է Ամե­րի­կա­յի ամ­բողջ տա­րած­քին ստաց­ուած ամե­նէն բարձր 12 առ հա­րիւ­րին մէջ, իսկ Բ. Կար­գի թուա­բա­նու­թեան մի­ջի­նը եղած է ամե­նէն բարձր 15 առ հա­րիւ­րին մէջ:

Տնօ­րէ­նու­հին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Ու­սուց­չա­կան Կազ­մին, Գրա­սե­նեա­կի Անձ­նա­կազ­մին, Ծնո­ղա­կան Յանձ­նա­խում­բին, Դպրո­ցի Խնա­մա­կա­լու­թեան եւ Յանձ­նա­խում­բե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ բո­լոր այն կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն եւ ան­հատ­նե­րուն, որոնք կը նպաս­տեն դպրո­ցի վե­րել­քին:

Յու­նիս 17ին, Տի­կին Պո­յամ­եա­նը յու­շան­ուէ­րով մը պատ­ուեց Տի­կին Քրիս­թա (Աս­լան­եա­ն) Աֆթանտիլեանը,  որը 1995-էն ի վեր մեծ նուի­րու­մով ան­դամ, ապա ատե­նա­պետ եղած է Կրթա­կան Մարմ­նին:

Յու­նիս 16ին Ման­կամ­սու­րի տնօ­րէ­նը, Տի­կին Մա­րալ Օր­ջան­եան, ներ­կա­յա­ցուց Փոք­րե­րու Հան­դէ­սի նիւ­թը, որն էր Հան­րու­թեան Ծա­ռա­յող­նե­րը:

Իսկ Յու­նիս 17ի յայ­տա­գի­րը հիմ­նուած էր Հայ Մա­նու­կին վրայ, որով­հե­տեւ այս տա­րի Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը 2011 Տա­րին Հռչա­կած է »Հայ Մա­նու­կի Տա­րի«:  Նա­խակր­թա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին հան­դէ­սի թե­ման, թա­տեր­գու­թեամբ, ար­տա­սա­նու­թեամբ, պա­րով եւ եր­գով, որոնք հա­մադր­ուած էին հմ­տօ-­րէն հա­յե­րէ­նի դա­սա­տու` Տի­կին Ար­տե­միս Մկրտիչ­եա­նի կող­մէ:  Փակ­ման խօս­քին, մէջ Տէր Հրանդ քհնյ. Գէ­որգ­եա­նը եւ Տէր Անդ­րա­նիկ Ա. քհնյ. Պալճ­եա­նը իրենց գնա­հա­տան­քը յայտնե­ցին Տնօ­րէ­նու­թեան եւ Ու­սուց­չա­կան Կազ­մին իրենց տա­րած աշ­խա­տան­քին եւ նուի­րու­մին հա­մար:

Ման­կա­պար­տէ­զէն շրջա­նա­ւարտ եղան.- Թա­լի­նա Անսրլ­եան, Թա­լին Ան­թոն, Քրիս Աշճ­եան, Հայկ Աթի­նիզ­եան, Նի­քոլ Պա­պայ­եան, Ալեք­սա Պալ­եան, Ալեք Տէր Սի­րաք­եան, Վա­նե­սա Կօ­պըլ, Սոֆ­իա Կու­լո­բու­լոս, Ալիք Հասրճ­եան, Սոֆ­իա Քահ­վէճ­եան, Վա­նա Գա­րա­կէ­օզ­եան, Յավ­հան­նէս Քէհ­յէ­եան, Լե­ւոն Մար­կոս­եան, Ալեք­սանտր Նալ­պանտ­եան, Էնտ­րու Սար­գիս­եան, Ֆի­լիբ Սար­գիս­եան, Ռո­պերթ Սո­հիկ­եան, Սե­ւա­նա Սուք­ի­աս­եան, Արիս Սթե­ֆա­նիս, Ալիք Ստե­փան­եան, Սե­ւա­նա Ստե­փան­եան, Բեն­ի­ա­մին Սու­րէն­եան, Իզա­պէլ Թէ­նէ­քէճ­եան:

Նա­խակր­թա­րա­նէն շրջա­նա­ւարտ եղան.- Սի­նա Չէն­կէլ­եան, Սի­փան Չի­լոյ­եան, Մէ­րի Գալստ­եան, Անա­թաս­իա Կու­լո­բու­լոս, Սա­րօ Գա­րա­կէ­օզ­եան, Անուշ Գրաֆ­եան, Լի­ա­նա Նալ­պանտ­եան, Ռի­թա Օր­ջան­եան, Սոն­իա Ուր­ֆալ­եան, Ռու­պի­նա Ոս­պիկ­եան, Տանի­եէ­լա Ռի­զա, Ճորճ Եղ­իայ­եան:

Վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մէն յե­տոյ 2010-2011 Տա­րեշր­ջա­նի Մրցա­նակ­նե­րը տրուե­ցան. –

1. Հա­յե­րէն Դա­սըն­թացք­նե­րու Մրցա­նակ­ներ

– Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նի Մրցա­նա­կը ստա­ցան Մէ­րի Գալստ­եան, Լի­ա­նա Նալ­պանտ­եան, Ռի­թա Օր­ջան­եան, Սոն­իա Ուր­ֆալ­եան, Ճորճ Եղ­իայ­եան

– Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Մրցա­նա­կը ստա­ցաւ` Ռու­պի­նա Ոս­պիկ­եան

– Սբ. Ստե­փա­նոս Վա­ժա­րա­նի Մրցա­նա­կը ստա­ցան` Սի­փան Չի­լոյ­եան, Սանի­է­լա Ռի­զա

-Կրթա­կան Յանձ­նա­խում­բի Մրցա­նա­կը ստա­ցաւ` Սա­րօ Գա­րա­կէ­օզ­եան

– Վկա­յա­գիր­ներ ստա­ցան`  Անա­թաս­իա Կու­լո­բու­լոս եւ Սի­նա Չէն­կէլ­եան

 

2. Նա­խա­գա­հա­կան Մրցա­նակ­նե­րը ստա­ցան

– Ուս­ման Մէջ Գե­րա­զան­ցու­թեան` Ռի­թա Օր­ջան­եան, Անա­թաս­իա Կու­լո­բու­լոս, Լի­ա­նա Նալ­պանտ­եան

– Ուս­ման Մէջ Յա­ռաջ­դի­մու­թեան` Մէ­րի Գալստ­եան, Անուշ Գրաֆ­եան, Սա­րօ Գա­րա­կէ­օզ­եան

 

3. Վար­քի Մրցա­նակ

– Սոն­իա Ուր­ֆալ­եան, Ռու­պի­նա Ոս­պիկ­եան

 

4. Նշան եւ Ար­շա­լոյս Նա­ճար­եան Կրթա­թո­շակ (800 տո­լար, իւ­րա­քան­չիւ­րին 200 տո­լար)

 

– Ար­ուես­տի եւ երաժշ­տու­թեան մէջ` Նա­րեկ Սա­հակ­եան, Սամ Սաղր­եան եւ Քա­րիլ Աշճ­եան

Երաժշ­տու­թեան մէջ` Սա­նան Մա­րուխ­եան

 

5. Ան­թե­րի Ներ­կա­յու­թեան Մրցա­նակ

– Վա­նե­սա Կօ­պըլ, Շանթ Գա­րա­մու­սայ­եան, Պերճ Չէ­քիճ­եան, Արա Չէն­կէլ­եան եւ Սի­նա Չէն­կէլ­եան

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles