ՊԱՔ­ՈՒԻ ՄԷՋ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ` ՓՈՒ­ԹԻՆ – ԱԼԻ­ԵՒ

0 0
Read Time:2 Minute, 16 Second

Putin_Aliyev  ՊԱ­ՔՈՒ.- Օգոս­տոս 13-ին, Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղաք Պաք­ուի մօ­տա­կայ­քը գտնուող ամա­րա­նո­ցի մը մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ հան­դի­պում մը, Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի եւ իր պա­շտօ­նա­կից Իլ­համ Ալի­ե­ւի մի­ջեւ:

“Մեր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը իրա­պէս վե­րըն­թաց զար­գա­ցում կ՛ար­ձա­նագ­րեն: Մենք ար­դէն իսկ նշե­ցինք, որ հա­կա­ռակ հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թեան մէջ առ­կայ բար­դու­թիւն­նե­րուն, անց­եալ տար­ուան ըն­թաց­քին միայն ռուս-ատր­պէյ­ճա­նա­կան երկ­կող­մա­նի ապ­րան­քաշր­ջա­նա­ռու­թիւնը աճած է գրե­թէ 50 առ հա­րիւ­րով: Եթէ աւե­լի ճշգրիտ ըլ­լամ, ապա այդ աճը կազ­մած է աւե­լի քան 47 առ հա­րիւր: Ասի­կա մեր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն նե­րու­ժը բնու­թագ­րող շատ լաւ ցու­ցա­նիշ է: Ռու­սաս­տան կը շա­րու­նա­կէ մնալ Ատր­պէյ­ճա­նի հիմ­նա­կան առեւտ­րա­կան-տնտե­սա­կան գոր­ծըն­կեր­նե­րէն մէ­կը: Ապ­րան­քաշր­ջա­նա­ռու­թիւնը կ՛ա­ճի եւ ամէ­նէն հա­ճե­լին թե­րեւս այն իրո­ղու­թիւնն է, որ այդ ապ­րան­քաշր­ջա­նա­ռու­թիւնը բա­ւա­կան լաւ կա­ռուց­ուածք ու­նի թէ՛ ռու­սա­կան եւ թէ ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մէն“, ըսաւ Փու­թին, որ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցին մա­սին անդ­րա­դառ­նա­լով, շեշ­տեց թէ խնդի­րը միայն քա­ղա­քա­կան լու­ծում կրնայ ու­նե­նալ:

Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Ալի­եւ նշեց, որ տագ­նա­պին լու­ծու­մը կա­րե­լի է միայն մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի շրջա­գի­ծին մէջ, եւ որ Ռու­սաս­տան այդ գոր­ծին մէջ լուրջ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նի: “Խնդի­րին շու­տա­փոյթ լու­ծու­մը կը բխի շրջա­նի բո­լոր եր­կիր­նե­րու շա­հե­րէն: Ատի­կա հիմն­ուած պէտք է ըլ­լայ պատ­մա­կան ճշմար­տու­թեան, մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի եւ մի­գազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու որո­շում­նե­րուն եւ բա­նա­ձեւ­նե­րուն վրայ: Ռուս­իա` իբ­րեւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ-եր­կիր, կա­րե­ւոր դեր ու­նի այս հո­լո­վոյ­թին մէջ“, եզ­րա­կա­ցուց Ալի­եւ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles