ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԷ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ­ՆԵ­ՐԻՑ ՄԻՆ “ԺԱ­ՌԱՆ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԻ ՇԱ­ԲԱԹ“

0 0
Read Time:4 Minute, 58 Second

hmads e  Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նում, Եր­կու­շաբ­թի,  Մա­յիս 6, 2013-ին  Գա­լուստ­եան Սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ “Ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րի Շա­բաթ“, նուիր­ուած` Եղեռ­նի 98-րդ տա­րե­լի­ցին: Աշա­կերտ­նե­րի մուտ­քով վար­ժա­րա­նի քայ­լեր­գի հնչիւն­նե­րի ներ­քոյ երե­կոն բաց­ուեց, որից յե­տոյ Դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թեամբ հն­չե­ցին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րի եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան օրհ­ներ­գնե­րը:hmads k

“Նախկր­թա­րա­նի տա­րի­քի աշա­կերտ­նե­րուն հետ, այս դպրո­ցի պա­րա­գա­յում մենք ցան­կա­նում ենք մեր նոր ծլած, նոր սե­րուն­դով յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցել ան­մեղ զո­հե­րի յի­շա­տա­կին մեր աշա­կերտ­նե­րի տա­ղանդ­նե­րը հրամց­նե­լով մեր հա­մայն­քին: Մէկ ան­գամ եւս Թա­լէաթ­նե­րին ասե­լու, որ կա՛նք, կը մնա՛նք եւ կը շա­տա­նա՛նք: Թուր­քե­րի ցան­կու­թիւնն էր` մնար մէկ հայ այն էլ թան­գա­րա­նի հա­մար: Ահա­ւա­սիկ մենք նոր սե­րունդ կ՛ա­ճեց­նենք իրենց տա­ղանդ­նե­րով փայ­լե­լու եւ աշխար­հին իրենց ասե­լի­քը ասե­լու“. երե­կոն բա­ցե­լով ասաց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի` Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը:

Տի­կին Պօ­ղոս­եա­նը ներ­կա­նե­րին ու­շադ­րու­թեա­նը հրա­ւի­րեց “Ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րի Շաբթ­ուայ“ առ­թիւ դա­սա­րան­նե­րից ներս կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րին, որոնք գե­ղե­ցիկ ձե­ւով սրա­հը կը զար­դա­րէ­ին: Ման­կամ­սու­րի երե­խա­նե­րը իրենց ան­ուան սկզբնա­տա­ռե­րը  նկա­րել էին, Ման­կա­պար­տէ­զը` Հայ­կա­կան տա­րազ­ներ նկա­րել  ու գու­նա­ւո­րել էին, առա­ջին դա­սա­րա­նը պատ­րաս­տել էր ըն­տա­նե­կան ծա­ռեր, երկ­րորդ դա­սա­րա­նը  այ­ցե­լել էին Հա­յաս­տա­նի տե­սա­րա­ժան վայ­րեր, չոր­րորդ եւ հին­գե­րոր­դը` նշա­նա­ւոր  ամե­րի­կա­հա­յե­րի մա­սին- մի­ա­ժա­մա­նակ սոր­վե­լով եւ թարգ­մա­նե­լով հայ­կա­կան ասաց­ուածք­նե­րը Անգ­լե­րէ­նից Հա­յե­րէ­նի: Հա­յե­րէն դա­սա­պա­հե­րից գրի առել էին ինչ որ սո­վո­րել էին Ուիլ­սոն­եան Հա­յաս­տա­նի քար­տէ­սին  եւ Սեւ­րի Դաշ­նագ­րի մա­սին:

hmads w  Հա­մեր­գի ծրագ­րին մաս­նակ­ցե­ցին վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զէն մին­չեւ 6-րդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը: Աւար­տա­կան դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը Սա­յեաթ Նո­վա­յի  երաժշ­տու­թեամբ պա­րե­լով մուտք գոր­ծե­ցին, ապա բեմ  բարձ­րա­ցան եւ “Գիր Սի­րէ,  Ղա­լամ Սի­րէ, Տաֆ­թար Սի­րէ“ ար­տա­սա­նե­լով նշե­ցին Սա­յեաթ Նո­վա­յի 300-ամ­եա­կը:

Երգ­չախմ­բի խմբա­վար Անա­հիտ Պօ­ղոս­եա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ, տար­բեր տա­րի­քի երե­խա­նե­րի երգ­չախմ­բե­րը կա­տա­րե­ցին հայ   եւ մի­ջազ­գա­յին կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը` դպրո­ցի դաշ­նա­կա­հար Նուարդ Տա­տուր­եա­նի նուա­գակ­ցու­թեամբ: Սրա­հի խուռ­նե­րամ հան­դի­սա­տե­սի հա­մար հա­ճե­լի էր փոխն ի փոխ լսել  մա­նուկ­նե­րի կա­տա­րու­մով “Լու­սին Ելաւ“, “Տօ, Րէ, Մի“, “Տար­ուան Եղա­նակ­նե­րը“, “Ալագ­եազ“, “Երա­զանք, Էտըլ­ուայզ,“ “Մայ Ֆէյ­վե­րեթ Թհինկզ“,“Հայ Ապ­րինք“- եր­գե­րը:HMADS_Grp_Guests_May 2013

Յա­ջոր­դա­բար ելոյթ ու­նե­ցան ՍՆԱՎ-ի աշա­կերտ­նե­րը ան­հա­տա­կան կա­տա­րում­նե­րով, դաշ­նա­մու­րի, ջու­թա­կի նուագ­նե­րով` ինչ­պէս եւ մե­ներգ­նե­րով Խա­չա­տուր­եան, Պրահմս, Պէթ­հո­վէն: Մի քա­նի աշա­կեր­տու­հի իրենց տա­ղան­դը ցու­ցադ­րե­ցին պա­րար­ուես­տով –(Իր­լան­տա­կան- մարմ­նա­մարզ): Տպա­ւո­րիչ էր ջու­թա­կա­հար­նե­րի ան­սամպ­լի ելոյ­թը` Տի­ա­նա Վա­սիլ­եա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ:

Երե­կո­յի Պատ­ուա­ւոր հիւրն էր, արեւմ­տա­հայ ան­ուա­նի գրող` ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նից վե­րապ­րող` Արամ Հայ­կա­զի դուստ­րը` Այ­րիս Հայ­կա­զի – Չե­քեն­եա­նը, որին ներ­կա­նե­րը ըն­դու­նե­ցին յո­տըն­կայս ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով:

HMADS-TalentShow 2013Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի յա­ջորդ հան­դէս­ներն  են ու­նե­նա­լու Յու­նիս 7-ին` Ման­կա­պար­տէ­զի վկա­յա­կան­նե­րի բաշ­խում, իսկ Նա­խակր­թա­րա­նի 31-րդ հունձ­քին վկա­յա­կա­նաց բաշ­խու­մը` Ուր­բաթ, Յու­նիս 14-ին:

Հա­մեր­գի աւար­տից  յե­տոյ Սրբոց Նա­հա­տա­կաց եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Արժ. Տ. Աբ­րա­համ Քհնյ. Մալ­խաս­եա­նը իր գո­հու­նա­կու­թիւնն ու շնոր­հա­կա­լու­թիւնը յայտ­նեց վար­ժա­րա­նի, ու­սուց­չա­կան կազ­մին,  տնօ­րէ­նու­թեան եւ ծնող­նե­րին:

Գրեց` ՌՈ­ՊԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի – Նիւ Եորք

Նկար­նե­րի հա­մադր­ուած էջը`Լե­ւոն Զա­քար­եա­նի

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles