ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Հ.Օ.Մ.-Ը ԿԸ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԻ Մ.Ա.Կ.-Ի ԿԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԻՐԱ­ՎԻ­ՃԱ­ԿԻ 57-ՐԴ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՆԻՍ­ՏԵ­ՐՈՒՆ

0 0
Read Time:7 Minute, 54 Second
Հ.Օ.Մ.-ի պատուիրակութիւնը ``Բանաձեւ Թիւ 1325``  կլոր սեղանի մասնակիցներուն հետ
Հ.Օ.Մ.-ի պատուիրակութիւնը “Բանաձեւ Թիւ 1325“
կլոր սեղանի մասնակիցներուն հետ

Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան Մ.Ա.Կ. -ի Կի­նե­րու Իրա­վի­ճա­կի (CSW) 57-րդ Յանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րուն, որոնք տե­ղի ու­նե­ցան Նիւ Եոր­քի մէջ` Մարտ 4-15, 2013ին: Այս տար­ուան հա­ւա­քին թե­ման էր` “Վե­րա­ցում եւ Խա­փա­նում կի­նե­րու եւ աղ­ջիկ­նե­րու դէմ գոր­ծադ­րուող բո­լո՛ր տե­սա­կի բռնու­թիւն­նե­րու“:

CSW-ն Մ.Ա.Կ. ի տնտե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին խոր­հուր­դի (ECOSOC) աշ­խա­տան­քա­յին յանձ­նա­ժո­ղովն է, որուն Հ.Օ.Մ.ը կ՛ան­դա­մակ­ցի 1998էն ի վեր: Հ.Օ.Մ.ի աշ­խա­տանք­նե­րը կը կեդ­րո­նա­նան մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու եւ ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թեան հար­ցե­րու շուրջ:

Սրբազան Հայր Անուշաւան Դանիէլեան կը մասնակցի Գործադրում Հոգեկան եւ Կրօնական Արժէքներու` Պայքարելու Համար Կանանց Դէմ Գործադրուող Բռնութիւններուն Դէմ խորագրով կլոր սեղանին
Սրբազան Հայր Անուշաւան Դանիէլեան կը մասնակցի Գործադրում Հոգեկան եւ Կրօնական Արժէքներու` Պայքարելու Համար Կանանց Դէմ Գործադրուող Բռնութիւններուն Դէմ խորագրով կլոր սեղանին

Այս տար­ուան նիս­տե­րուն ներ­կայ էին մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ ան­դամ եր­կիր­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Հ.Օ.Մ.ի կող­մէ մաս­նակ­ցե­ցան Մ.Ա.Կ. ի յանձ­նա­խում­բի ըն­կե­րու­հի­ներ, Մ.Ա.Կ. ի մէջ Հ.Օ.Մ.-ի աշ­խա­տանք­նե­րը գոր­ծադ­րող ըն­կե­րու­հին, ինչ­պէս նա­եւ Կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի գոր­ծա­դիր տնօ­րէ­նու­հին եւ Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի շրջա­նէն ու Եւ­րո­պա­յէն ըն­կե­րու­հի­ներ, որոնք տար­ուան ըն­թաց­քին կը մաս­նակ­ցին Մ.Ա.Կ. ի տար­բեր աշ­խա­տա­նիս­տե­րու:

Այս նիս­տե­րուն մաս­նակ­ցե­լով Հ.Օ.Մ.-ի նպա­տակն է այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցիլ եւ յայտ­նել մեր տե­սա­կէ­տը, ինչ­պէս նա­եւ կլոր սե­ղան­նե­րու ու զրոյց­նե­րու ընդ­մէ­ջէն ար­ծար­ծել կնո­ջա­կան եւ ընդ­հան­րա­պէս մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու հետ կապ­ուած հար­ցեր: Այս նիս­տե­րը նա­եւ Հ.Օ.Մ.ին առիթ կ՛ըն­ծա­յեն մօ­տէն գոր­ծակ­ցե­լու այլ ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ` ի խնդիր կի­նե­րու իրա­վի­ճա­կի բա­րե­լաւ­ման:

Այս տար­ուան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րուն Հ.Օ.Մ.-ը գոր­ծակ­ցե­ցաւ զա­նա­զան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ որոնց կար­գին Zonta International, NGO/CSW NY, Global Women of Women Peacebuilders, Հրեայ Կա­նանց Մի­ջազ­գա­յին Խոր­հուրդ, եւ Al Hakim հիմ­նար­կը:  Կլոր սե­ղան­նե­րու նիւ­թե­րը եղան` “Կի­նե­րու եւ Աղ­ջիկ­նե­րու Թրա­ֆի­քինկ“, “Վերջ Տալ Աղ­ջիկ­նե­րու Դէմ Գոր­ծադ­րուող Բռնու­թիւն­նե­րու Ծի­րին“, “Հա­մաշ­խար­հա­յին Մօ­տե­ցում­ներ Կի­նե­րու Դէմ Բռնու­թիւն­նե­րու Նկատ­մամբ“, եւ “Գոր­ծադ­րում Հո­գե­կան եւ Կրօ­նա­կան Ար­ժէք­նե­րու` Պայ­քա­րե­լու Հա­մար Կա­նանց Դէմ Գոր­ծադ­րուող Բռնու­թիւն­նե­րու Դէմ“:

Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ հիւր դա­սա­խօս­նե­րը եղան` ֆիլ­մի ար­տադ­րիչ եւ դե­րա­սա­նու­հի` Նո­րա Ար­մա­նի եւ Հա­յաս­տան­եայց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ արե­ւել­եան թե­մի Աթո­ռա­կալ` Անու­շա­ւան եպիս­կո­պոս Դանի­էլ­եան:

Հե­տաքրք­րա­կան տե­սան­կիւ­նէ ներ­կա­յաց­նե­լով թրա­ֆի­քին­կի հար­ցը: Ար­մա­նի խօ­սե­ցաւ հան­րու­թեան մէջ այս­պի­սի լուրջ հար­ցեր տա­րա­ծե­լու նպա­տա­կով շար­ժա­պատ­կե­րի կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին: Ան նշեց թէ որե­ւէ մէկ քայլ առ­նե­լէ առաջ պէտք է դաստ­ի­ա­րա­կենք հան­րու­թիւնը եւ այդ մէ­կը ընե­լու լա­ւա­գոյն ձե­ւը իրա­կան կեան­քէ պատ­կեր­ներ ներ­կա­յաց­նելն է:

Հիմ­նա­կան էր նա­եւ Սրբա­զան Հայր Անու­շա­ւան Դանի­էլ­եա­նի ներ­կա­յու­թիւնը: Սրբա­զան Հայ­րը մաս­նակ­ցե­ցաւ “Գոր­ծադ­րում Հո­գե­կան եւ Կրօ­նա­կան Ար­ժէք­նե­րու` Պայ­քա­րե­լու Հա­մար Կա­նանց Դէմ Գոր­ծադ­րուող Բռնու­թիւն­նե­րու Դէմ“ նիս­տին: Ան ներ­կա­յա­ցուց  այս հար­ցին նկատ­մամբ կրօ­նա­կան եւ բա­րո­յա­կան դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան մօ­տե­ցու­մը, ինչ­պէս նա­եւ անոնց հիմ­նա­կան դե­րը պայ­քա­րե­լու հա­մար բռնու­թիւն­նե­րու դէմ:

բեմադրիչ եւ դերասանուհի Նորա Արմանի  կը ներկայացնէ ``թրաֆիքինկի`` հարցը ֆիլմաշխարհի տեսանկիւնէն
բեմադրիչ եւ դերասանուհի Նորա Արմանի
կը ներկայացնէ “թրաֆիքինկի“ հարցը ֆիլմաշխարհի տեսանկիւնէն

Այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Հ.Օ.Մ.ը կազ­մա­կեր­պած էր կլոր սե­ղան մը Մ.Ա.Կ. ի մէջ Հա­յաս­տա­նի եւ Էս­թոն­իոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեանց հետ: Օր­ուան հիմ­նա­կան նիւ­թը եղաւ “Բա­նա­ձեւ 1325“ որը կ՛անդ­րա­դառ­նայ զին­եալ բա­խում­նե­րու ազ­դե­ցու­թեա­նը կի­նե­րու վրայ, եւ կի­նե­րու հա­ւա­սար մաս­նակ­ցու­թեա­նը խա­ղա­ղու­թեան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու ու յետ բա­խում­նե­րու վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն շուրջ:

Առա­ւե­լա­բար, Հ.Օ.Մ.ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ըն­կե­րու­հի­նե­րը հան­դի­պում մը ու­նե­ցան Մ.Ա.Կ. ի մէջ Հա­յաս­տա­նի մնա­յուն ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան` Պա­րոն դես­պան Կա­րէն Նա­զար­եա­նի հետ: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին ար­ծարծ­ուե­ցան զա­նա­զան հար­ցեր հայ­րե­նի­քի եւ սփիւռ­քի հետ կապ­ուած: Իր կար­գին, Պա­րոն դես­պա­նը բարձր գնա­հա­տեց Հ.Օ.Մ.ի աշ­խա­տանք­նե­րը հա­մա­հայ­կա­կան ծրա­գիր­նե­րու եւ Մ.Ա.Կ. ի հետ առնչ­ուած:

Այս նիս­տե­րուն իբ­րեւ ար­դիւնք, ան­դամ եր­կիր­նե­րը հա­մա­ձայ­նե­ցան լու­ծում­նե­րու պայ­քա­րե­լու հա­մար կա­նանց բռնու­թիւն­նե­րուն դէմ: Այս հա­ւա­քին մաս­նակ­ցե­լով, Հ.Օ.Մ.ը ան­գամ մը եւս յա­ջո­ղու­թեամբ կրցաւ գոր­ծակ­ցիլ նոյ­նան­ման նպա­տակ­ներ ու­նե­ցող այլ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ: Նոյն ժա­մա­նակ, նիս­տե­րը առիթ կ՛ըն­ծա­յեն ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար նա­եւ մեր հա­մա­հայ­կա­կան ծրա­գիր­նե­րը եւ ըստ կա­րե­լիու­թեան, ապա­հո­վել նիւ­թա­կան նպաստ­ներ եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան առիթ­ներ ապա­գա­յին այլ ծրա­գիր­ներ եւս իրա­կանց­նե­լու հե­ռան­կա­րով, մա­նա­ւանդ Յետ 2015-ի Մ.Ա.Կ. ի աշ­խա­տանք­նե­րուն հետ կապ­ուած:

“Հ.Օ.Մ.-ը պա­տիւ կը զգայ մաս­նակ­ցե­լու այս­պի­սի կա­րե­ւոր եւ յա­ջող յանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րուն“, ըսաւ Փո­լին Կե­ցոյ­եան, Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ: “Վար­չու­թիւնը յոյժ կը գնա­հա­տէ Մ.Ա.Կ.-ի մէջ Հ.Օ.Մ.-ի ներ­կա­յու­թիւնը ապա­հո­վող իւ­րա­քան­չիւր ըն­կե­րուհիի` տեղ­ւոյն վրայ մեր հա­մադ­րո­ղանձ­նա­կազ­մի ան­դա­մը, Մ.Ա.Կ. -ի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Մ.Ա.Կ.-էն ներս ան­ձա­գիր կրող­նե­րը: Բո­լո­րին գի­տա­կից գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ է, որ կա­րե­լի կ՛ըլ­լայ կազ­մա­կեր­պել աշ­խա­տա­նիս­տեր եւ ստեղ­ծել հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ա-իթ­ներ մաս­նա­ւո­րա­պէս մաս­նակ­ցե­լով կի­նե­րու եւ աղ­ջիկ­նե­րու դէմ գոր­ծադ­րուող բո­լոր տե­սա­կի բռնու­թիւն­նե­րու վե­րաց­ման ու խա­փան­ման պայ­քա­րին Հ.Օ.Մ.-ի դե­րը Մ.Ա.Կ.-էն ներս կը շա­րու­նա­կէ ընդ­լայ­նել եւ ան պի­տի դառ­նայ ալ աւե­լի կա­րե­ւոր մա­նա­ւանդ կա­նանց հար­ցե­րու հար­ցե­րու հետ առնչ­ուած մեր մի­ջազ­գա­յին աշ­խա­տանք­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն“, եզ­րա­փա­կեց Կե­ցոյ­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles