ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՍՈՒՐԲ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ԱՄԵ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՇԱ­ԿԵՐՏ­ՆԵ­ՐԸ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆԱՆՔ ԿԸ ՏՕ­ՆԵՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 32 Second
Արժանապատիւ Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Լագիսեան, ուսուցչական կազմին եւ մասնակցող աշակերտներուն հետ

Լուսանկարները`  Զե­նոպի

 

Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը` պայ­ծառ աչուկ­նե­րով մա­նուկ­ներ, ինք­նավս­տահ ու անս­խալ  ու մա­նա­ւանդ անն­կա­րագ­րե­լի խան­դա­վա­ռու­թեամբ ըն­թեր­ցե­ցին, ար­տա­սա­նե­ցին ու եր­գե­ցին, ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ, եւ ՄԻԱՅՆ  ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ, Ուր­բաթ` Մարտ 9, 2012ին:

Կ՛արտասանեն Հայերէն

Ըն­թեր­ցե­ցին Վար­դա­նան­ցի պատ­մու­թիւնը ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ,  ար­տա­սա­նե­ցին հայ­րե­նա­շունչ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­ներ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ,  պա­րե­ցին ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ երաժշ­տու­թեամբ հայ­կա­կան պա­րեր, եր­գե­ցին ազ­գա­յին եր­գեր` Քաջն Վար­դան“, Իմ Հայ­րեն­եաց Հո­գի Վար­դան“, եւ Արեւ Ելաւ Զէյ­թուն­ցի­ներ“, վա­րա­կե­լով մեզ ալ իրենց խան­դա­վա­ռու­թեամբ եւ յու­զե­լով մեզ Մե­ծաս­քան­չի մա­քուր ու հա­րա­զատ հնչե­ղու­թեամբ:

Կ՛ընթերցեն Հայերէն

Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը`  ներ­կա­նե­րը տպա­ւո­րե­լու հա­մար օտար լե­զու­նե­րով ար­տա­սա­նե­լու եւ կամ եր­գե­լու կա­րիք չու­նէ­ին: Կա­տա­րե­լա­պէս ար­դա­րա­ցու­ցին Հայ­կա­կան դպրո­ցի կո­չումն ու առա­քե­լու­թիւնը: Որ­քան պատ­շաճ  է  հա­րիւր տա­րի առաջ ըս­ուած, անկրկնե­լի բա­նաս­տեղծ` Դանի­էլ Վա­րու­ժա­նի խօս­քը ` Հայ աշա­կերտ­ներ ըն­դու­նող որե­ւէ վար­ժա­րան` պար­տա­կան է Հա­յու­թեան ապա­գան փրկե­լու աշ­խա­տիլ: Մենք պար­տա­ւոր ենք փրկել Հայ աշա­կեր­տին մէջ վտանգ­ուած Հա­յու­թիւնը“:

Ծնող­նե­րէն` Արամ Հէ­քին­եա­նի պատ­րաս­տու­թեամբ, տե­սա­ե­րի­զով եւ անգ­լե­րէն բա­ցատ­րու­թեամբ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Վար­դա­նանց պատ­մու­թիւնը,  որուն յա­ջոր­դեց   երե­խա­նե­րու թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը Վար­դա­նան­ցի մա­սին: Այդ փոքր տա­րի­քին, յա­ջո­ղու­թեամբ դրսե­ւո­րե­ցին` Յազ­կերտ ար­քայ, Քաջն Վար­դան, Ղե­ւոնդ Երեց, սուր­հան­դակ… եւայլն: Այնպիսի սքան­չե­լի լրջու­թեամբ մարմ­նա­ւո­րե­ցին տի­պար­նե­րը, որ միայն հի­ա­նալ կա­րե­լի է:

``Վարդանանք``էն Տեսարաններ

Յայ­տա­գի­րը  պատ­րաս­տած  էին ու­սուց­չու­հի­ներ` Գա­յիա­նէ Գաբրի­էլ­եան, Շու­շան Սաւ­զը­եան եւ Զմրուխտ Մար­գար­եան: Վեր­ջինս հատ­ուած­ներ հա­մա­ռօ­տած էր Հ. Մար­գար­եա­նի “Վար­դա­նանք“ Թա­տե­րա­խա­ղէն:

Ղեւոնդ Երէց կ՛օրհնէ Վարդան Մամիկոնեան

Ձեռ­նար­կի վեր­ջա­ւո­րու­թեան, աշա­կերտ­նե­րը եր­գե­ցին Վար­ժա­րա­նի քայ­լեր­գը: Ապա Ս. Լուս. Մայր Եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Տէր Մես­րոպ Քա­հա­նայ Լա­գիս­եան, իր շնոր­հա­ւո­րա­կան եւ քա­ջա­լե­րա­կան խօս­քը ուղ­ղեց աշա­կերտ­նե­րուն ու ծնող­նե­րուն եւ շնոր­հա­ւո­րեց ու­սուց­չա­կան կազ­մը:

Կ՛երգեն ``Մեր Հայրենիք``

Վար­դա­նան­քի Յի­շա­տա­կի օրը փակ­ուե­ցաւ Տէր  Մես­րոպ Քա­հա­նայ Լա­գիս­եա­նի առաջ­նոր­դու­թեամբ, աշա­կերտ­նե­րու եւ ներ­կա­նե­րու յոտն­կայս` “Հայր Մե­րով եւՄեր Հայ­րե­նի­քով:

Հո­գե­պա­րար ու յու­զիչ օր մը իս­կա­պէս:

Ներ­կայ մը

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles