ՅՈՒ­ՇԱ­ՀԱ­ՄԵՐԳ` ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:4 Minute, 8 Second

p16 f  Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Հայց. եկե­ղե­ցին մի­ակն է Արե­ւել­եան ափին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րի մէջ, որ կրում է Նա­հա­տակ­նե­րի անու­նը, որ­տեղ Ապ­րի­լի 13-ին կազ­մա­կերպ­ուեց Յուշա­հա­մերգ` նուիր­ուած Մեծ Եղեռ­նի 98-րդ տա­րե­լի­ցին:

p16aՀա­մեր­գից առաջ բաց­ման խօսք ասաց Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի աշա­կե­րտու­հի Տանի­է­լա Աջ­ապահ­եա­նը անգ­լե­րէն լե­զուով, իսկ Նի­քոլ Մառ­քը` Հա­յե­րէն: Հա­մեր­գի ծրա­գի­րը բաց­ուեց Կո­մի­տա­սի “Գա­րուն ա“ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նով, որը ջու­թա­կի վրայ կա­տա­րեց վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ աշա­կե­տու­հի` Նի­քոլ Մար­քը, դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ շրջա­նա­ւարտ` Ար­թիւր Իբէ­քի:

Տիգ­րան Ման­սուր­եա­նի “Նոս­տալկ­իա“ն վար­պե­տու­թեամբ կա­տա­րեց ամե­րի­կա­հայ ճա­նաչ­ուած դաշ­նա­կա­հա­րու­հի Թան­իա Գաբրի­էլ­եա­նը: Այ­նու­հե­տեւ հար­թա­կը տրա­մադր­ուեց “Զուարթ­նոց“ լա­րա­յին կուար­տե­տին, որի կազ­մում ընդգրկ­ուած էին` Սի­սի ­Պան­տիկ­եա­նը (առա­ջին ջու­թակ ), Նի­կի­տա Մո­րո­զո­վը (երկ­րորդ ջու­թակ), Ալեք­սանդր Նա­զար­եա­նը (Վի­ո­լա) եւ­Դա­ւիթ Պա­գամճ­եա­նը (թաւ­ջու­թակ): Մաս­նա­գի­տա­կան սքան­չե­լի կա­տա­րո­ղու­թեամբ հան­դի­սա­տե­սին բա­ցա­ռիկ վա­յել­քի պա­հեր ստեղ­ծե­ցին ներ­կա­նե­րին յա­ջոր­դա­բար հրամց­նե­լով Եդ­ուարդ Միր­զոյ­եա­նի եւ Տվոր­ի­ա­քի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րից:

Հա­մեր­գի Պատ­ուա­ւոր հիւրն էր` Մեծ Եղեռ­նէն վե­րապ­րած 101 տա­րե­կան Ար­շա­լոյս-Շառ­լո­տա Քե­չիճ­եա­նը, որին ներ­կա­նե­րը ըն­դու­նե­ցին եր­կա­րա­տեւ ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով:

Յայ­տագ­րի աւար­տին Ար­թիւր Իբէք ար­տա­սա­նեց Ժագ Յա­կոբ­եա­նին “Ներ­կա՛յ“ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւնը:p16b

“Այ­սօր բախտ ու­նե­ցանք կազ­մա­կեր­պե­լու մի սքան­չե­լի ձեռ­նարկ, որն իր բնոյ­թով թե­րեւս տխուր է բայց իր էու­թեամբ ու­րա­խա­լի: Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով մենք ու­նե­ցանք 1,5 միլի­ոն ան­մեղ զո­հեր, բայց մենք այ­սօր կանք եւ պէտք է մնանք ու շա­րու­նա­կենք մեր գոր­ծու­նէու­թիւնն  ու ծա­ռա­յու­թիւնը` յա­ւեր­ժաց­նե­լու նրանց յի­շա­տա­կը: Ինչ­պէս գի­տէք այ­սօր­ուայ ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պել էր Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Հայց. եկե­ղե­ցին եւ երեք դպրոց­նե­րի` ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի, կի­րակ­նօր­եայ դպրո­ցի եւ շա­բա­թօր­եայ հա­յոց լեզ­ուի դպրոց­նե­րի մի­աս­նա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ:

“Մենք կա­րո­ղա­ցանք մի­ա­սին, թե­միս դպրո­ցա­կան­նե­րի եւ նա­եւ պրո­ֆեսի­ո­նալ երա­ժիշտ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թեամբ կազ­մա­կեր­պել եւ հայ­ հա­մայն­քին ներ­կա­յաց­նել այ­սօր­ուայ ձեռ­նար­կը, որը կա­յա­ցաւ Նիւ Եոր­քի մէջ եւ կրում է Սուրբ Նա­հա­տակ­նե­րի անու­նը` յա­ւեր­ժաց­նե­լով 1915 թուա­կա­նի զո­հե­րի յի­շա­տա­կը“, – ասաց եկե­ղե­ցուոյ հո­վիւ Ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Աբ­րա­համ քա­հա­նայ Մալ­խաս­եա­նը եւ մաս­նա­ւո­րա­բար շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ձեռ­նար­կին կազ­մա­կեր­պիչ Յանձ­նա­խում­բին բո­լոր ան­դամ­նե­րուն, եւ յատ­կա­պէս` Լին Ճէմի­ին եւ Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նին:

p16dՀա­մեր­գի աւար­տին ներ­կա­նե­րը հրա­ւիր­ուե­ցան Գա­լուստ­եան Սրահ ուր ներ­կա­նե­րին սպա­սում էր տպա­ւո­րիչ մի նկար­չա­կան ցու­ցա­հան­դէս` երեք վար­ժա­րան­նե­րի բարձր դա­սա­րան­նե­րի աշա­կերտ­նե­րի աւե­լի քան երե­սուն գոր­ծե­րից բաղ­կա­ցած, որոնք բո­լորն ալ նուիր­ուած էին մեր Նա­հա­տակ­նե­րուն:

Յանձ­նա­խում­բը չէր մո­ռա­ցել նա­եւ հա­մեղ ու ճոխ ու­տե­լիք­նե­րով եւ ըմ­պե­լի­նե­րով  լի կո­կիկ սե­ղա­նով մը հիւ­րա­սի­րել ներ­կա­նե­րին:

Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի

ՌՈ­ՊԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles