ՅԱՉՍ ՎԱՐԴԵՆԻՍ – ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 31 Second

p1 fund_2013

 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

 

Հեր­թը վերս­տին ժա­մա­նած է:

Գո­հա­բա­նու­թեան ար­ձա­կուր­դի այս օրե­րուն, զան­գը կրկին կը հնչէ, որ­պէս­զի ամե­նայն խան­դա­վա­ռու­թեամբ, առա­տա­ձեռ­նու­թեամբ եւ նուի­րու­մով, մաս­նակ­ցինք նուի­րա­հա­ւա­քին` թե­լե­թո­նին:

Ժա­մա­նակն է մեր լու­ման տրա­մադ­րե­լու, յաչս այս տար­ուայ ծրագ­րին, որ յատ­կա­պէս վե­րա­պահ­ուած է Վար­դե­նիս – Մար­տա­կերտ մայ­րուղիի կա­ռուց­ման:

Նմա­նօ­րի­նակ ճա­նա­պար­հի մը կա­ռու­ցու­մը պի­տի ըլ­լայ Հա­յաս­տա­նը Ար­ցա­խին կա­պող երկ­րորդ մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նի­շե­րու հա­մա­պա­տաս­խա­նող ճա­նա­պար­հը, ար­դէն իսկ գոր­ծող Գո­րիս-Ստե­փա­նա­կերտ մայ­րուղիի կող­քին:

Բնա­կա­նա­բար այս ճա­նա­պար­հի կա­ռու­ցումն ու գոր­ծա­ծու­թիւնը, ինք­նա­բե­րա­բար  իր ուղ­ղա­կի ազ­դե­ցու­թիւնը պի­տի ու­նե­նայ ճա­նա­պար­հէն մին­չեւ եր­կու տասն­եակ մղոն հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ տա­րա­ծուող հա­մայնք­նե­րու բնա­կիչ­նե­րուն ըն­կե­րա­յին, տնտե­սա­կան կեան­քին եւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան վրայ: Շար­քը եր­կար է… Դա­դի­վանք, Քնա­րա­ւան, Եղէգ­նուտ, Դրմբոն, Վա­ղու­հաս, Կո­ճո­ղուտ, Գե­տա­ւան, Վե­րին Յո­ռա­թաղ, Հա­թերք, Չա­փար, Խնկա­ւան, Չա­րեք­թար, նա­եւ քիչ մը աւե­լի հե­ռա­ւու­թեան վրայ գտնուող գիւ­ղեր` Չափ­նի, Չի­նա­ւան, Յա­րու­թա­գո­մեր, Զար­դա­խաչ, Համ­շակ, Շիկ­քար, Նոր Բրա­ջուր, Եղ­ցին, Զովք, Մշե­նի եւ ընդ­հան­րա­պէս Քար­վա­ճա­ռի կեդ­րո­նա­կան շրջա­նը:

Դեռ աւե­լին, յատ­կա­պէս նկա­տի ու­նե­նա­լով որ այս ճա­նա­պար­հը պի­տի անց­նի Քար­վա­ճա­ռի եւ Շա­հում­եա­նի շրջան­նե­րէն, թէ՛ աշ­խար­հագ­րա­կա­նօ­րէն եւ թէ՛ ռազ­մա­վա­րա­կա­նօ­րէն կա­րե­ւոր քայլ մը առն­ուած պի­տի ըլ­լայ այն եզ­րա­կա­ցու­թեամբ որ, Ար­ցա­խի հիւ­սի­սի­սա­յին շրջա­նը, ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն, պի­տի կապ­ուի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հետ:

Ճար­տա­րա­գէտ­նե­րու եւ ճար­տա­րա­պետ­նե­րու կա­տա­րած ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րը կը տե­ղե­կաց­նեն թէ այս մայ­րուղիի եր­կա­րու­թիւնը մօտ 72 մղոն (116 քի­լո­մեթր) պի­տի ըլ­լայ: Այս առ­թիւ, նա­եւ պի­տի վե­րա­նո­րոգ­ուին բազ­մա­թիւ կա­մուրջ­ներ, որոնց թիւը կը գե­րա­զան­ցէ տաս­նը­հին­գը: Այս կա­տար­ուե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րուն ար­ժէքն է մօ­տա­ւո­րա­պէս երե­սուն միլի­ոն տո­լար:

Նա­խա­պէս, “Հա­յաս­տան“ հիմ­նադ­րա­մի մի­ջո­ցաւ կա­տար­ուած այս հա­մա­հայ­կա­կան նուի­րա­հա­ւա­քին, կա­րե­լի եղած էր Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի սահ­մա­նա­մերձ գիւ­ղեր կեան­քի կո­չել, վե­րա­կա­ռու­ցել, դպրոց­ներ ու բժշկա­կան կեդ­րոն­ներ վե­րա­նո­րո­գել ու արդ­ի­ա­կա­նաց­նել: Նա­եւ, կա­րե­լի եղած էր վա­ռե­լա­նիւ­թի եւ ջու­րի մա­տա­կա­րար­ման հա­մա­կար­գեր գոր­ծի լծել:

Այս տար­ուայ “ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէս“ը` Վար­դե­նիս – Մար­տա­կերտ ճա­նա­պար­հի կա­ռու­ցումն է, որուն նա­եւ պէտք է, որ ապա­գա­յին յա­ջոր­դեն մի­ջազ­գա­յին չա­փա­նիշ­նե­րու հա­մա­պա­տաս­խան նմա­նա­տիպ այլ մայ­րու­ղի­ներ:

Ուս­տի Հե­տե­ւինք “Դէ­պի Ար­ցախ“ կար­գա­խօ­սին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles