ՄՕՏԱԿԱՅ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ… ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒԱԾ ”ԲԱԲԳԷՆ ՍԻՒՆԻ” ԱԿՈՒՄԲԻ .- ”ԱՅՍ ԿԵԴՐՈՆԸ ԿԱՐԻՔԸ ՈՒՆԻ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ԳՈԻՐԳՈՒՐԱՆՔԻ” ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆԻ ”ԲԱԲԳԷՆ ՍԻՒՆԻ” ԱԿՈՒՄԲԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՎԱՉԻԿ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

0 0
Read Time:12 Minute, 56 Second

Լուսանկարներ` Մարտօ

”Բաբ­գէն Սիւ­նի” ակում­բը` հիմն­ուած, ու տաս­նամ­եակ­նե­րէ ի վեր կեն­սու­նակ պահ­ուած տեղ­ւոյն Հ.Յ.Դ. կո­մի­տէ­ու­թեան կող­մէ որ­պէս Պոս­թը­նի մէջ գոր­ծող քոյր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ժո­ղո­վաս­րահ, ժա­մադ­րա­վայր ու հան­դի­սաս­րահ:  Այս կա­ռոյ­ցը, իր առա­ջին յար­կի եւ ներք­նա­յար­կի ծա­ւա­լուն սրահ­նե­րով ու յա­րա­կից յար­մա­րու­թիւն­նե­րով, տա­րի­ներ շա­րու­նակ, իր հա­յա­շունչ յար­կին տակ, ի մի է բե­րած  եւ ազ­գան­ուէր գոր­ծի մղած մէ­կէ աւե­լի սե­րունդ­ներ, շրջա­նի նմա­նօ­րի­նակ այլ կեդ­րոն­նե­րու կար­գին, իր անժխ­տե­լի ներդ­րու­մը ու­նե­նա­լով Ատ­լանտ­եա­նի ափին ծաղ­կող ամե­րի­կա­հայ  գա­ղու­թի եր­կա­րամ­եայ կազ­մա­ւոր­ման մէջ, որ­պէս հա­յա­պահ­պան­ման մին­չեւ օրս կան­գուն ամ­րոց­նե­րէն մին:  

Ներ­կա­յիս, գի­տա­կից օր­ուայ պա­հանջ­նե­րուն, ”Բաբ­գէն Սիւ­նի” ակում­բին տնօ­րէն մար­մի­նը, որո­շած է ամ­բող­ջո­վին վե­րա­նո­րո­գել եւ արդ­ի­ա­կա­նաց­նել ակում­բին շէն­քը իր բո­լոր յա­րա­կից մաս­նա­բա­ժին­նե­րով ու կա­հա­ւո­րու­մով: Երկ­յար­կա­նի շէն­քին գետ­նա­յար­կը, ըստ կա­րի­քի այ­լա­զան չա­փի շար­ժա­կան  բա­ժա­նում­նե­րով, պի­տի յատ­կաց­ուի շրջա­նի այ­լա­զան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն  ժո­ղով­նե­րուն ու հան­դի­պում­նե­րուն, մինչ առա­ջին յար­կը պի­տի ծա­ռա­յէ որ­պէս ժո­ղովր­դա­յին ակումբ եւ ճա­շաս­րահ` օժտ­ուած արդ­ի­ա­կան խո­հա­նո­ցով ու բարձ­րո­րակ ճա­շա­ցու­ցա­կով եւ խմիչք­նե­րով, պատ­րաստ­ուած ու մա­տա­կա­րար­ուած ար­հես­տա­վարժ անձ­նա­կազ­մի կող­մէ հա­յե­ցի հա­րա­զատ ու մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մէջ: 

Այս ծախ­սա­լից ձեռ­նար­կը ար­դէն իսկ սկսած է գոր­ծադր­ուիլ եւ աշ­խա­տանք­նե­րը, ըստ նա­խա­տես­ուած ծրագ­րա­ւոր­ման, իրենց լրու­մին պի­տի հաս­նին Ապ­րիլ 2011-ի սկիզ­բը, երբ ամ­բող­ջո­վին վե­րա­կա­ռուց­ուած ակում­բը իր դռնե­րը պի­տի բա­նայ  անխ­տիր տեղ­ւոյն հա­յու­թեան բո­լոր խա­ւե­րուն առ­ջեւ — երի­տա­սար­դին ու տա­րե­ցին, ան­հատ այ­ցել­ուին ու ըն­տա­նի­քին  եւ բո­լոր անոնց, որոնք կը փա­փա­քին հա­ճե­լի ժա­մա­նակ մը անց­նել հայ­կա­կան հա­րա­զատ շրջա­պա­տի մէջ, ինչ­պէս նա­եւ բո­լոր միու­թե­նա­կան­նե­րու` որոնք կ՛ու­զեն իրենց կազ­մա­կերպ­չա­կան  նիս­տե­րը ու­նե­նալ նա­խօ­րօք ապա­հով­ուած, առանձ­նա­ցած ու հանգս­տա­ւէտ ժո­ղո­վաս­րա­հի մը մէջ: 

”Բաբ­գէն Սիւ­նի” ակում­բին տնօ­րէն մար­մի­նը, այս առ­թիւ, առա­ջին հեր­թին, կու­գայ իր շնոր­հա­կա­լու­թիւնը յայտ­նե­լու բո­լոր այն ան­հատ­նե­րուն եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, որոնք ցարդ իրենց բա­րո­յա­կան թէ նիւ­թա­կան աջակ­ցու­թիւնը չզլա­ցան այս կա­րե­ւոր նպա­տա­կին յա­ջող իրա­գործ­ման հա­մար. նոյ­նա­տեն, գի­տա­կից այս մե­ծա­ծախս ու մի­ան­գա­մայն գա­ղու­թիս ապա­գա­յին հա­մար անհ­րա­ժեշտ ծրագ­րին ան­մի­ջա­կան նիւ­թա­կան կա­րիք­նե­րուն գո­հաց­ման կա­րե­ւո­րու­թեան, կը դի­մէ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն իրենց նիւ­թա­կան թէ բա­րո­յա­կան աջակ­ցու­թիւնը բե­րե­լու գա­ղու­թիս բո­լոր խա­ւե­րուն հա­մար նշա­նա­կա­լից եւ անհ­րա­ժեշտ այս  ձեռ­նար­կին:

Մեր պարտականութիւնն է Պի­կը­լօ Աւընիւի վրայ գտնուող, հայ ազա­տագ­րա­կան շար­ժու­մին ըն­թաց­քին մար­տի­րո­սա­ցած հե­րոս­նե­րէն մէ­կուն անու­նով մկրտուած այս կեդրոնին թիկունք կանգնիլ եւ ամէն գնով բարոյական թէ նիւթական օժանդակութեամբ սատար հանդիսանալ:

Աշխատանքները աւարտելու ընթացքի մէջ են, սակայն կարիքը կայ տնտեսական շտապ օժանդակութեան…

Ստորեւ հարցազրոյց մը` ակումբի վերանորոգման յանձնախումբի պատասխանատու` Վաչիկ Խաչատրեանի հետ.-

Հ.- Կա­րե­լի՞ է կարճ պատ­մա­կա­նով մը, առա­ջին հեր­թին ներ­կա­յաց­նել”Բաբ­գէն Սիւ­նի” ակում­բին պատ­մա­կա­նը:

Պ.- Այս ակում­բը 1930-ական­նե­րուն է որ ստեղծ­ուած է, ար­դէն իսկ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող գա­ղու­թին ծա­ռա­յե­լու հա­մար: Սա­կայն տա­րի­ներ շա­րու­նակ, ոչ մէկ հիմ­նա­կան նո­րո­գու­թիւն կա­տար­ուած է, որուն ար­դիւնք, հետզ­հե­տէ կա­ռոյ­ցը հե­ռու մնա­ցած է տար­րա­կան եւ առաջ­նա­հերթ վե­րա­նո­րո­գում­նե­րէ: Այն­քան մը որ, Ուա­թըր­թաու­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մէկ քննիչ մար­մի­նը, բազ­միցս ազ­դա­րա­րեց, որ շտա­պօ­րէն կա­տար­ուին տար­րա­կան վե­րա­նո­րո­գում­նե­րը: Գրե­թէ ութ­սուն տա­րի ան­ցած է եւ տա­րի­ներ ետք, հա­կա­ռակ ապ­րե­լա­կեր­պի փո­փո­խու­թեան, դեռ այս ակում­բը կը մնայ կա­րե­ւոր ժա­մադ­րա­վայր մը: Այո՛, դեռ կա­րի­քը կայ սրա­հի, օգ­տա­գործ­ուե­լիք սրահ­նե­րու, թէ՛ երի­տա­սար­դու­թեան եւ թէ՛ տա­րի­քա­ւոր­նե­րուն հա­մար: 

Հ.- Ինչ­պէ՞ս կ՛ըն­թա­նայ այս աշ­խա­տան­քե­րուն գոր­ծըն­թա­ցը:

Պ.- Շնոր­հիւ վե­րա­նո­րոգ­ման մարմ­նի հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն, կա­րե­լի եղած է շտա­պօ­րէն գոր­ծի լծուիլ: Հոս տե­ղին է նշել թէ այս յանձ­նա­խում­բը կազմ­ուած է հե­տեւ­եալ ան­ձե­րէ.- Յա­կոբ Կէ­պէշ­եան, Պար­գեւ Խա­լիկ­եան, Ար­մէն Խա­չա­տր­եան, Աւիկ Տէ­յիր­մէնճ­եան, Մար­տիկ Գէ­որգ­եան, Մար­սէլ Քար­եան, Մայ­քըլ Մէն­սոյ­եան, Լօ­րին Տա­Սիլ­վա եւ Աբօ Ման­ճիկ­եան: Անոնք բաժն­ուած են են­թա­յանձ­նա­խում­բե­րու, որոնք կը գոր­ծեն շի­նա­րա­րա­կան, տնտե­սա­կան եւ վար­չա­կան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս:  

Հ.- Իբ­րեւ այս մարմ­նի պա­տաս­խա­նա­տու ինչ­պէ՞ս կը պատ­կե­րաց­նէք, այս շի­նու­թիւն­նե­րէն ետք ակում­բին իրա­վի­ճա­կը: Յա­տուկ գոր­ծե­լա­ձե­ւի մը գա­ղա­փա­րը յղա­ցա՞ծ էք:

Պ.- Կը շեշ­տեմ թէ այս յանձ­նա­խում­բի պար­տա­կա­նու­թիւնը կապ ու­նի միայն վե­րա­նո­րոգ­ման հետ: Աշ­խա­տաք­նե­րու աւար­տէն ետք, այս կեդրո­նը կա­րի­քը ու­նի հե­տե­ւո­ղա­կան գուր­գու­րան­քի: Եւ առ այդ, որոշ­ուած է ստեղ­ծել վար­չա­կան մար­մին մը, կազմ­ուած ան­ձե­րէ, որոնք հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով պի­տի հե­տե­ւին աշ­խա­տանք­նե­րուն: Անոնք իրենց աշ­խա­տան­քը պի­տի հա­մադ­րեն, կեդ­րո­նի ճա­շա­րա­նի մա­տա­կա­րա­րին հետ: Այս գծով, ար­դէն իսկ կ՛ըն­դու­նինք որե­ւէ դի­մում­նա­գիր, հե­տաքրք­րուող ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու կամ ան­ձե­րու կող­մէ: Իսկ ասոր կող­քին, ակում­բը պի­տի ու­նե­նայ իր վար­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տուն, որ ուղ­ղակի­օ­րէն համա­րա­տու պի­տի ըլ­լայ այդ վար­չա­կան մարմ­նին: Այս գծով, ար­դէն կը փնտռենք լուրջ թեկ­նա­ծու մը:

Վար­չա­կան պա­տաս­խա­նա­տուն, որ հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով ներ­կա­յու­թիւն պի­տի ըլ­լայ ակում­բէն ներս, վե­րոնշ­եալ վար­չա­կան մարմ­նի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, պի­տի տնօ­րի­նէ առօր­եայ աշ­խա­տան­քը: Կա­րե­ւոր է յատ­կա­պէս խո­հա­նո­ցա­յին ապ­րանք­նե­րու մա­տա­կա­րա­րումն ու դա­սա­ւո­րու­մը, նա­եւ զա­նա­զան միու­թիւն­նե­րու հետ հե­տե­ւո­ղա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւնը, որե­ւէ խա­չա­ձե­ւում կան­խե­լու հա­մար: Որ­քա՛ն աշ­խու­ժօ­րէն գոր­ծէ այս ակում­բը, այդ­քան շա­հա­բեր կ՛ըլ­լայ կա­տար­ուած եւ ապա­գա­յի կա­տար­ուե­լիք ներդ­րու­մը: 

Հ.- Նա­խա­պէս անդ­րա­դար­ձանք թէ այս վե­րա­նո­րոգ­ուած ակում­բը պի­տի ծա­ռա­յէ թէ՛ երի­տա­սար­դու­թեան եւ թէ՛ տա­րի­քա­ւոր­նե­րուն: Արդ­եօք կա­րե­լի՞ է յա­ւել­եալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցել:

Պ.- Դի­մում կա­տար­ուած է շրջա­նի բո­լոր միու­թիւն­նե­րուն, յատ­կա­պէս այդ ծա­նօ­թաց­ման եւ ներ­կա­յաց­ման (Օփըն Հաուզ) օրը: Ամէ­նէն աւե­լի Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թիւնն է որ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն կը ցու­ցա­բե­րէ եւ ար­դէն իսկ, կա­տա­րած է որոշ նիւ­թա­կան ներդ­րում­ներ: Նա­եւ դի­մում կա­տարած ենք Հ.Մ.Ը.Մ.-ին, Հ.Օ.Մ.-ին եւ Հա­մազ­գա­յի­նին:

Նշենք թէ Հ.Օ.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը, օրին տրա­մադ­րած էր յա­տուկ գու­մար այս հիմ­նադ­րա­մին:  Վեր­ջին տաս­նը­հինգ տա­րի­նե­րուն Հ.Մ.Ը.Մ.ը ստանձ­նած էր այս ակում­բին գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը: Հոս տե­ղին է շեշ­տել թէ` աշ­խա­տան­քի աւար­տին, յանձ­նա­խում­բը պաշ­տօ­նա­պէս շնոր­հա­կա­լու­թիւն պի­տի յայտ­նէ բո­լոր նուի­րա­տու­նե­րուն:

 Հ.- Յա­ւել­եալ յստա­կա­ցում­ներ ու­նե­նա­լու հա­մար, ի՞նչ պի­տի տրա­մադր­ուի այս միու­թիւն­նե­րուն եւ ինչ­պէ՞ս պի­տի յա­ռա­ջա­նայ գոր­ծըն­թա­ցը:

Պ.- Այդ հար­ցու­մը, դուռ կը բա­նայ յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու եւ զե­կու­ցում­նե­րու: Նոյ­նիսկ այս ակում­բին ծա­նօթ­նե­րը, լա­ւա­պէս տեղ­եակ չեն թէ ակում­բը երկ­յար­կա­նի է, կամ աւե­լի ճիշ­դը օժտ­ուած է լայ­նա­տա­րած ներք­նա­յար­կով մը, որ այժմ վե­րա­դա­սա­ւոր­ուած է եւ շար­ժուն ար­գե­լակ-դռնե­րով կա­րե­լի է բաժ­նել չորս մա­սե­րու: Այս­պէս չորս միու­թիւն­ներ կրնան մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ օգ­տա­գոր­ծել այս սեն­եակ­նե­րը: Իսկ եթէ միու­թիւն մը կը փա­փա­քի կազ­մա­կեր­պել շատ աւե­լի մեծ տա­րո­ղու­թեամբ ձեռ­նարկ մը, այդ ժա­մա­նակ այդ ար­գե­լակ­նե­րը ան­ջա­տե­լով, կա­րե­լի է տրա­մադ­րու­թեան տակ ու­նե­նալ հսկայ սրահ մը, որ կա­րե­լի է գոր­ծա­ծել հա­ւա­քի, կլոր սե­ղա­նի, ժա­պա­ւէ­նի եւ նոյ­նիսկ ար­ուես­տի վե­րա­բեր­եալ գե­ղան­կար­չա­կան կամ ճար­տա­պե­տա­կան ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րու:

Իսկ մուտ­քի յար­կը, իր վե­րա­դա­սա­ւոր­ուած խո­հա­նո­ցով, կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ օգ­տա­գոր­ծել իբ­րեւ առօր­եայ զբօ­սա­վայր կամ հա­ւա­քա­վայր: Վե­րոնշ­եալ վար­չա­կան պա­տաս­խա­նատ­ուին աշ­խա­տան­քով, կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ հա­մա­ձայ­նիլ զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րու (ամուս­նու­թիւն, նշան­տուք, կնունք, վկա­յա­կա­նաց բաշխ­ման հա­ւաք, եւայլն):

Հ.- Վե­րա­դառ­նանք վե­րա­նո­րոգ­ման: Ու՞ր հա­սած են աշ­խա­տանք­նե­րը եւ եր՞բ կա­րե­լի է զա­նոնք աւար­տած նկա­տել:

Պ.- Երբ այս աշ­խա­տանք­նե­րուն ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ, չէ­ին նկատ­ուած որոշ բար­դոյթ­ներ, որոնց կար­գին` յատ­կա­պէս օդի ապականութեան  դրու­թիւնը: Այդ մէ­կը վե­րա­ո­րա­կա­ւո­րե­լու հա­մար, յա­ւել­եալ ծախ­սի դուռ բաց­ուե­ցաւ: Ելեկտ­րա­կան ցանցն ալ հնա­մաշ ըլ­լա­լով, ամ­բող­ջո­վին են­թարկ­ուե­ցաւ փո­փո­խու­թեան: Նա­եւ պա­տու­հան­նե­րու վե­րա­նո­րոգ­ման ըն­թաց­քին, ի յայտ եկան բազ­մա­թիւ ծախ­սեր: Վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տան­քե­րը կ՛ար­ժեն 200 հա­զար տո­լար, որոնք կ՛ընդգր­կեն խո­հա­նո­ցի եւ սրահ­նե­րու կա­հա­ւու­րում: Ցարդ, իրա­գործ­ուած է աշ­խա­տանք­նե­րուն 75 առ հա­րիւր տո­կո­սը: Մնաց­եալ 25 առ հա­րիւ­րը աւե­լի շտա­պօ­րէն կա­տա­րե­լու հա­մար, կա­րիքն ու­նին նիւ­թա­կա­նի, որ եթէ շու­տով իւ­րաց­ուի, աշ­խա­տան­քը կա­րե­լի է աւար­տել Մարտ 30-էն Ապ­րիլ 15-ի մի­ջեւ:

Հ.- Պաշ­տօ­նա­կան վե­րա­բաց­ման հան­դի­սու­թիւն պի­տի կա­տար­ուի՞:

Պ.- Զա­նա­զան գա­ղա­փար­ներ կան: Յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն կը յստա­կա­նայ եւ յատ­կա­պէս երբ նիւ­թա­կա­նը իւ­րաց­ուի եւ աշ­խա­տան­քը աւար­տի, այդ ժա­մա­նակ պի­տի տե­ղե­կաց­նենք:

 Հ.- Մինչ այդ, այլ հար­ցեր կամ եզ­րա­կա­ցու­թեան հա­մար փո­խան­ցում­նե՞ր

Պ.- Այո՛…եզ­րա­կա­ցու­թեան հա­մար յայտ­նեմ թէ կա­րիքն ու­նինք մեր բո­լոր գա­ղու­թի օժան­դա­կու­թեան, թէ՛ նիւ­թա­կան եւ թէ՛ բա­րո­յա­կան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս:…Շնոր­հա­կա­լու­թիւն այս հար­ցազ­րոյ­ցին եւ յատ­կա­պէս այն ան­ձե­րուն, որոնք ճիգ չեն խնա­յեր, այս աշ­խա­տան­քը կա­տա­րե­լու եւ աւար­տե­լու հա­մար:

ԿԱ­ՐԻՔ ՈՒ­ՆԻՆՔ 

Ուա­թըր­թաու­նի (Մա­սա­չու­սէց) Բաբ­գէն Սիւ­ն”« ակում­բը, որ վեր­ջերս վե­րանո­րո­գու­թեան ըն­թաց­քին մէջ է, կա­րի­քը ու­նի վար­չա­կան պա­տաս­խա­նատ­ուի մը:

Հե­տաքրք­րուող­նե­րէն կը խնդրուի հե­ռա­ձայ­նել Աբ­րա­համ Ման­ճիկ­եա­նին (կ.ե. 5:00էն սկսեալ).- (617) 738 9138

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles