ՄԵ­ԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻ­ԼԻԿ­ԻՈՅ ՀՈ­ՎԱ­ՆԱ­ՒՈ­ՐՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՄԷՋ ՀԻՄՆ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՆՈՐ ԿԻ­ԼԻԿ­ԻԱ ԳԻՒ­ՂԸ

0 0
Read Time:4 Minute, 21 Second

newcilicia1-13  ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐՏ .¬ Մա­յիս 12-ին, Մար­տա­կեր­տի Կի­չան տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Նոր Կի­լիկ­իա գիւ­ղի առա­ջին տա­սը բնա­կե­լի առանձ­նա­տու­նե­րու բաց­ման հան­դի­սա­ւոր արա­րո­ղու­թիւնը:

newciliciaԱռա­ջին հանգր­ուա­նին կա­ռուց­ուած տաս երկ­սեն­եակ­նոց առանձ­նա­տու­նե­րէն եր­կու­քը այդ օրը հան­դի­սա­ւոր կեր­պով յանձն­ուե­ցան Ար­ցախ­եան ազա­տա­մար­տին ըն­թաց­քին զոհ­ուած ազա­տա­մար­տիկ­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն, իսկ մնաց­եալ ու­թը հա­տը` վե­րաբ­նա­կիչ երի­տա­սարդ ըն­տա­նիք­նե­րու:

Նոր Կի­լիկ­իա թա­ղա­մա­սի տե­ղը պա­տա­հա­կան չէր ընտր­ուած, քա­նի որ Ար­ցախ­եան պա­տե­րա­զա­մի տա­րի­նե­րուն ճա­կա­տագ­րա­կան մար­տեր կը մղուէ­ին այս­տեղ, եւ բա­զում զո­հե­րու գնով ազա­տագր­ուած է այդ ձո­րա­կը:newcilicia1-1

Գիւ­ղը կա­ռուց­ուած է Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան մի­աց­եալ ու­ժե­րով: Բաց­ման հան­դի­սա­ւոր արա­րո­ղու­թեան կը մաս­նակ­ցէ­ին այդ օրե­րուն Ար­ցախ գտնուող` Թեհ­րա­նի եւ Հիւ­սի­սա­յին Իրա­նի հո­գե­ւոր թե­մի Առաջ­նորդ Սե­պուհ արք. Սարգս­եա­նը, Ար­ցա­խի վար­չա­պետ Արա Յա­րու­թիւն­եա­նը, Մար­տա­կեր­տի շրջա­նա­յին վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Վլա­դիկ Խա­չատր­եա­նը, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Գէ­որ­գի Պետ­րոս­եա­նը, Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ար­մէն Սարգս­եան եւ պաշ­տօ­նա­տար այլ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ եւ բա­րե­րար­ներ:

Վար­չա­պետ Արա Յա­րու­թիւն­եան նշեց, որ Նոր Կի­լիկ­իա գիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը կը պատ­կա­նի Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան, որուն սի­րով ար­ձա­գան­գած է Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թիւնը: “Պա­տա­հա­կան չէ Նոր Կի­լիկ­իա­յի կա­ռուց­ման հա­մար ընտր­ուած վայ­րը, քա­նի որ այն կա­ռուց­ւում է Ար­ցախ­եան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ բախ­տո­րոշ նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող տա­րած­քում“, ըսաւ ան:newcilicia1-11

Սե­պուհ Արք. Սարգս­եան շնոր­հա­ւո­րե­լով նո­րաբ­նակ­նե­րը` ըսաւ թէ ան­կա­խու­թիւն կեր­տե­լը, ճիշդ է, մեծ զո­հո­ղու­թիւն կ՛են­թադ­րէ, սա­կայն զայն պա­հելն ու ամ­րապն­դե­լը աւե­լի մեծ զո­հո­ղու­թիւն եւ հա­ւա­քա­կան ճիգ ու ծրագր­ուած աշ­խա­տանք կ՛են­թադ­րէ: Ան յայտ­նեց թէ Ար­ցա­խը վե­րան­կա­խա­ցաւ առա­ջին հեր­թին հայ ժո­ղո­վուր­դի հա­ւա­քա­կան հա­ւատ­քով, ամուր վճռա­կա­նու­թեամբ ու ար­եան վկա­յու­թեամբ:

newcilicia1-4Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րար Կա­րէն Շահ­րա­ման­եան տե­ղե­կա­ցուց թէ  աւե­լի մեծ թիւով ըն­տա­նիք­ներ պի­տի օգտ­ուին, որով­հե­տեւ, մօ­տիկ ապա­գա­յին պի­տի կա­ռուց­ուին 24 այլ տու­ներ: “Նո­րա­կա­ռոյց թա­ղա­մա­սի աջ եւ ձախ թե­ւե­րում յա­ռա­ջի­կա­յում կը կա­ռուց­ուի եւս 24 տուն, որից տա­սը` երեք սեն­եա­կա­նոց եւ 14“ը` եր­կու սեն­եա­կա­նոց“, յայտ­նած է ան` աւելց­նե­լով, որ, ըստ նա­խա­գի­ծի, պի­տի կա­տար­ուի նա­եւ տա­րած­քի բա­րե­կար­գում, փո­ղոց­նե­րու լու­սա­ւո­րու­թիւն, մայ­թե­րու կա­ռու­ցում: Յա­ռա­ջի­կա­յին կը նա­խա­տես­ուի կա­ռու­ցել նա­եւ ման­կա­պար­տէզ, հա­մայն­քա­յին կեդ­րոն եւ եկե­ղե­ցի:

Այս առթիւ,Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան, ըն­դու­նած էր Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թե­նէն պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած Թեհ­րա­նի թե­մի Առաջ­նորդ Սե­պուհ Ար­քե­պիս­կո­պոս Սարգս­եա­նէ, Ա.Մ.Ն. Արեւմտ­եան շրջա­նի Առաջ­նորդ Մու­շեղ Ար­քե­պիս­կո­պոս Մար­տի­րոս­եա­նէ, Նոր Ջու­ղա­յի թե­մի Առաջ­նորդ Բաբ­գէն եպիս­կո­պոս Չար­եա­նէ եւ Սփիւռ­քէն ժա­մա­նած խումբ մը բա­րե­րար­նե­րէ: Այս հան­դիպ­ման ներ­կայ էր նա­եւ Ար­ցա­խի թե­մի Առաջ­նորդ Պար­գեւ Ար­քե­պիս­կո­պոս Մար­տի­րոս­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles